Home Laury Buildera 2020 dr inż. Ireneusz Czmoch – LAURY BUILDERA 2020
dr inż. Ireneusz Czmoch – LAURY BUILDERA 2020
0

dr inż. Ireneusz Czmoch – LAURY BUILDERA 2020

0
0

Dr inż. Ireneusz Czmoch, Kierownik studiów podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe interdyscyplinarny BIM (iBIM). Od 2016 r. pełnomocnik Dziekana WIL ds. BIM. Koordy­nator kilku przedmiotów na studiach I i II stopnia, których zakres obejmuje integrację projektowania architektonicz­nego i projektowania konstrukcyjnego oraz zastosowa­nie programowania wizualnego w projektowaniu.

PROMOTOR UŻYTECZNEGO BIM-u

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W latach osiemdziesiątych XX w. zajmował się w COBPBO Warszawa zastosowaniem metod analizy niezawodności do oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych. W latach dziewięćdziesiątych XX w. pracował‚ na Chalmers University of Technology w Göteborgu (Szwecja), gdzie zajmował‚ się badaniem wpływu losowej struktury drewna na bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych. Następnie kontynuował‚ te prace na Lulea University of Technology (Szwecja), gdzie obronił pracę doktorską pt Influence of Structural Timber Variability on Reliability and Damage Tolerance of Timber Beams. Po powrocie do Polski pracował w biurze projektowym BPAiB AiB jako koordynator prac projek­towych, m.in. budynki Skanska, wybrane obiekty metra warszawskiego, budynek główny TVP. Od 2013 r. adiunkt w Zakładzie Mechaniki Budowli i Zastosowań Informaty­ki, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 2016 r. pełnomocnik Dziekana WIL ds. BIM. Koordy­nator kilku przedmiotów na studiach I i II stopnia, których zakres obejmuje integrację projektowania architektonicz­nego i projektowania konstrukcyjnego oraz zastosowa­nie programowania wizualnego w projektowaniu. Pro­motor ponad dwudziestu prac dyplomowych o tematyce BIM. Koordynator ze strony Wił prac studentów z pięciu wydziałów PW w ramach międzywydziałowego projektu interdyscyplinarny BIM (cztery edycje mpiBIM w latach 2017-2020). Od 2018 r. kierownik międzywydziałowych studiów podyplomowych interdyscyplinarny BIM, realizo­wanych jako wspólne przedsięwzięcie Wydziału Inżynie­rii Lądowej i Wydziału Architektury Politechniki Warszaw­skiej. 

Moje doświadczenie zawodowe, w tym praca naukowo-badawcza w zakresie analizy bezpieczeństwa konstrukcji oraz koordy­nacja pracy zespołów projektowych przy reali­zacji różnych inwestycji, okazało się bardzo przy­datne w pracy dydaktycznej związanej z wdro­żeniem BIM w edukacji. Interdyscyplinarność jest naturalna nie tylko w branży budowlanej, lecz także w procesie kształcenia studentów, którzy ucząc się na różnych wydziałach, po­winni poznawać działania typowe dla swojej branży, ale ze świadomością, iż powstający obiekt jest wspólnym dziełem. Celem międzywy­działowych studiów podyplomowych interdy­scyplinarny BIM nie jest wykształcenie rzeszy „znawców teorii i zalet BIM”, a przede wszystkim specjalistów przygotowanych do praktycznego stosowania umiejętności „BIM-owych” w swojej działalności zawodowej. Dlatego dużo czasu poświęcamy zarówno nauce różnorodnych programów komputerowych (do modelowania, programowania wizualnego, koordynacji i sprawnej organizacji procesu projektowo-inwe­stycyjnego), jak i praktycznego ich wykorzysta­nia w trakcie przygotowania międzybranżo­wego projektu BIM.

open