Home Topbuilder TOPBUILDER 2021 – zwycięzcy XIII edycji
TOPBUILDER 2021 – zwycięzcy XIII edycji
0

TOPBUILDER 2021 – zwycięzcy XIII edycji

0
0

TopBuilder to ceniony przez branżę na polskim rynku bu­dowlanym prestiżowy tytuł oraz nagroda za wyróżniające się w danym roku produkty, obiekty i usługi. Od kilkunastu lat nagradzani za nie są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, producenci oraz architekci. W XIII edycji kon­kursu przyznano, i tym samym zarekomendowano branży, 62 TopBuildery! W tym roku kapituła wyróżnień TopBuilder 2021 postanowiła rozłożyć pulę przyznawanych rokrocznie nagród blisko po połowie, w kategoriach INWESTYCJE (25) oraz PRODUKTY (26). Ponadto wyróżniono 5 rozwiązań w segmencie IT&BIM oraz 6 USŁUG. Znakiem rozpoznaw­czym tegorocznych TopBuilderów jest przede wszystkim wysoka jakość!

TopBuilder to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowlanym. To nagroda za najwyższej jako­ści produkty, nowości oraz innowacje, w tym sprawdzone rozwiązania materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne. Za usługi – projektowe, deweloperskie, wykonawcze, doradcze oraz za nowoczesne narzędzia usprawniające zarządza­nie firmami i projektami. Za przedsięwzięcia dedykowane branży oraz za obiekty budowlane wyróżniające się wysoką jakością projektowanej architektury, często ponadczasową formą, jakością zastosowanych nowoczesnych materiałów i interesującymi rozwiązaniami proekologicznymi. Nagrodzo­ne inwestycje budują jakość miejskiej przestrzeni, w której zostały umiejscowione.

TopBuilder to także wyróżnienie dla sektora IT&BIM, który obecnie odgrywa szczególną rolę we wdrażaniu i rozwoju transformacji cyfrowej w budownictwie.

W tym roku Kapituła wskazała 62 godne rekomendacji pod­mioty: inwestycje, usługi i produkty. Nowości roku, innowa­cje oraz produkty rekomendowane, bo zweryfikowane rynko­wo i sprawdzone po latach eksploatacji – to trzy kategorie, w których tradycyjnie przyznano wyróżnienia producentom. Dostrzeżono oraz doceniono w bieżącej edycji 20 nowości, 22 innowacje i 11 rozwiązań sprawdzonych w eksploatacji. 20 produktów zasłużyło na uznanie nawet w dwóch katego­riach. Dominują rozwiązania inteligentnego, innowacyjnego i energooszczędnego budownictwa, w tym rozwijającego się oraz odnoszącego spektakularne sukcesy budownictwa modułowego.

Jak co roku wyniki konkursu odzwierciedlają dynamikę roz­woju i trendy nowoczesnego budownictwa w Polsce. W ana­lizowanej ofercie firm można wyraźnie dostrzec znamienny trend dywersyfikacji obszarów działania producentów w kie­runku sektora usług, co jest godne szczególnego uznania.

Wyniki konkursu pokazują również dokonania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: inwestorów, pro­jektantów, deweloperów i generalnych wykonawców oraz dostawców rozwiązań. Patrząc uważnie na listę wyróżnio­nych, po raz kolejny warto dostrzec inwestycje, które poza aspektami twórczymi i technicznymi doceniono za udaną współpracę jej realizatorów.

Trzeba również docenić projektowanie w nurcie biophilic de­sign. Z edycji na edycję przybywa ambitnych, innowacyjnych, zrealizowanych z sukcesem projektów będących odzwiercie­dleniem zrównoważonego budownictwa i architektury.

Laureatom XIII edycji konkursu – zdobywcom tytułu i statuetek TopBuilder 2021 serdecznie gratulujemy, a wszystkie nagrodzone rozwiązania rekomendujemy branży!

Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna Buildera

LISTA LAUREATÓW TOPBUILDER 2021

PREZENTACJA NAGRODZONYCH PRODUKTÓW I USŁUG TOPBUILDER 2021

open