Home Materiały i Technologie ELASTYCZNE PROWADZENIE BIZNESU
ELASTYCZNE PROWADZENIE BIZNESU
0

ELASTYCZNE PROWADZENIE BIZNESU

0
0

O szerokim wachlarzu rozwiązań informatycznych, korzyściach płynących z ich stosowania, a także zarządzaniu wieloma projektami jednocześnie – KRZYSZTOF WYKRĘT, Global IT Dyrektor firmy Gülermak, opowiada w rozmowie z Iwoną Bogucką.

Iwona Bogucka: Dlaczego Gülermak już od wielu lat korzysta z bardzo szerokiego wachlarza rozwiązań informatycznych?

Krzysztof Wykręt: Mamy pełną świado­mość, że technologie informatyczne, nieza­leżnie od branży, są podstawą prowadzenia biznesu. Dlatego też obecne przyśpiesze­nie transformacji cyfrowej nie jest dla ze­społu Gülermak zaskoczeniem. Wpisujemy się w ten trend. Od wielu lat inwestujemy w rozwiązania, które umożliwiają m.in. cy­frowe zarządzanie projektami ze szczegól­nym uwzględnieniem planowania i kontroli, wspomagają procesy biznesowe oraz po­zwalają na szczegółową analizę kosztów poszczególnych etapów. Do sprawnej re­alizacji projektu przyczynia się bardzo wie­le czynników, często takich, na które zespół projektowy nie ma wpływu, jak np. warun­ki pogodowe, aspekty formalnoprawne. To natomiast, na co bez wątpienia mamy wpływ, to wybór zintegrowanego środo­wiska informatycznego, które wesprze przeprowadzanie całego projektu budowla­nego o czasie i w ramach założeń budżeto­wych. Dzięki takim rozwiązaniom jak Oracle Primavera, Powerproject, Trimble Tilos czy ISETIA jesteśmy w stanie zoptymali­zować zarówno część kosztową, jak rów­nież znacznie zmniejszyć ryzyka związane z prowadzeniem całego projektu. W szcze­gólnych warunkach, w których obecnie są prowadzone projekty, nowoczesne roz­wiązanie informatyczne, takie jak platfor­ma chmurowa ISETIA (wykorzystywana obecnie w projekcie budowy metra w Du­baju), pozwala na wydajną pracę nieza­leżnie od miejsca jej wykonywania. Jest to narzędzie do pracy zespołowej o dostępie z dowolnego miejsca, gwarantujące bez­problemową komunikację w ramach CDE oraz kompleksowe zarządzanie zarówno projektami, jak i procesami. Są to kluczowe czynniki, które pozwalają na niezwykle dla nas istotne bardzo elastyczne prowadzenie biznesu.

I.B.: W jaki sposób skutecznie zarządzać wieloma projektami jednocześnie?

K.W.: Gülermak prowadzi równocześnie kilkadziesiąt projektów na całym świecie, m.in. w Turcji, Indiach, na Bliskim Wscho­dzie w Skandynawii czy w Polsce. Dostępne i odpowiednio wdrożone technologie infor­matyczne pozwalają nam na takie przygo­towanie wszystkich procesów, aby były one z jednej strony wspólne dla wszystkich pro­wadzonych równolegle projektów, a z dru­giej pozwalały na takie modyfikacje, które są specyficzne dla konkretnego projektu. Dzięki wspomnianemu podejściu zarzą­dzanie projektem jest bardzo podobne i nie jest obarczone ryzykiem związanym z róż­nymi procesami na projektach. Ale do tego potrzebne są odpowiednio przygotowane oraz wdrożone systemy bazujące na wspól­nych procesach dla różnych projektów. Dlatego też w ramach międzynarodowych struktur Gülermak została podjęta decy­zja centralizacji IT w Polsce, za którą jestem odpowiedzialny. We współpracy z firmami konsultingowymi DAT Computer Concepts i FND dobieramy odpowiednie narzędzia in­formatyczne do potrzeb danego projektu oraz mamy zapewnione profesjonalne lokal­ne wsparcie wszędzie tam, gdzie prowadzi­my projekty.

I.B.: Jakie są główne czynniki sukcesu dla zarządzania projektami liniowymi z wykorzystaniem Trimble Tilos?

K.W.: Zdecydowanie najważniejszym aspektem zarządzania projektami linio­wymi jest przejrzysta komunikacja pla­nu i postępu prac z kadrą zarządzającą. W tak dynamicznym środowisku jak plac budowy istotne jest, aby możliwe było szybkie przeanalizowanie aspektów har­monogramu oraz łatwe odczytywanie sta­tusu i stopnia realizacji projektu, nie tylko na podstawie upływu czasu, ale również miejsca, w którym jest realizowany. Wy­korzystanie Trimble Tilos – oprogramowa­nia umożliwiającego planowanie prac na podstawie czasu oraz lokacji – jest meto­dą zdecydowanie ułatwiającą to zadanie w opozycji do podejścia z wykorzystaniem tradycyjnej metody Gantta. Narzędzie uła­twia nam w graficznie transparentny spo­sób optymalizację harmonogramu celem uniknięcia kolizji oraz przeprowadzanie sy­mulacji alternatywnych scenariuszy realiza­cji projektu. Bardzo sprawnie kalkulujemy również zużycie zasobów, opierając się na elastycznych modelach obliczenio­wych, co przekłada się na optymalizację kosztów. 

open