Home Materiały i Technologie beFINE #beECO, czyli budownictwo i ekologia w wydaniu FineTech Construction
beFINE #beECO, czyli budownictwo i ekologia w wydaniu FineTech Construction
0

beFINE #beECO, czyli budownictwo i ekologia w wydaniu FineTech Construction

0
0

Ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne staje się obecnie coraz silniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze konkretnego mieszkania. Rosnąca świadomość ekologiczna kupujących stawia przed generalnymi wykonawcami coraz większe wyzwania.

Od początku swojego istnie­nia FineTech Construction konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną.

– Troska o środowisko natural­ne jest wpisana w nasze firmowe DNA. To jeden z priorytetów na każ­dym etapie realizacji naszych in­westycji, począwszy od projektowa­nia poprzez prace budowlane aż po samą eksploatację budynków – mó­wi Włodzimierz Bogiel, Prezes FTC.

– Pozytywny Mokotów to szczególny projekt w naszym portfolio – pierw­szy w zakresie certyfikacji BREEAM International New Construction 2016: Residencial oraz drugi, po biu­rowcu DSV International Shared Services Warsaw, w pełni certyfiko­wany zgodnie z wytycznymi BREEAM Manual 2016 na poziomie Very Good. W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na oszczędne go­spodarowanie surowcami, redukcję zanieczyszczeń oraz wykorzystywa­nie materiałów maksymalnie przy­jaznych dla środowiska – podkreśla Prezes FineTech Construction.


Materiały

W przypadku projektu Pozytywny Mokotów zastosowaliśmy materiały posiadające deklaracje środowisko­we (EPD – Environmental Product Declaration), tj.: metal, beton, szkło, drewno oraz elementy wykończe­niowe wewnętrzne i fasadowe (ISO 14205). Wiedząc, że 1 m3 drewna zmniejsza emisję CO2 do atmosfery średnio o 1,1 tony, decydujemy się coraz częściej na stosowanie drew­na jako alternatywy dla materiałów
o wysokiej emisji CO2.

Przestrzeń

Wraz z naszymi inwestorami stara­my się realizować projekty na uprzed­nio zabudowanym terenie w ce­lu uniknięcia zabudowy na nowych działkach. Dbamy o to, by zieleń wo­kół budynków była roślinnością ro­dzimą dla danego środowiska. Się­gamy po nowoczesne rozwiązania, takie jak zielone dachy (biurowiec DSV Warsaw), roślinne patia (Central House w Warszawie) oraz naturalne tereny rekreacyjne dla mieszkańców, które niwelują efekt miejskiej wyspy ciepła (Pozytywny Mokotów).

Woda i energia

W FTC cykl realizacji zakłada oszczędność energii poprzez mon­taż oświetlenia wewnętrznego LED o mniejszym zużyciu energii, pa­neli fotowoltaicznych na dachach oraz pobór energii potrzebnej do prac budowlanych z odnawialnego źródła energii, jakim są lądowe far­my wiatrowe. Dzięki temu oraz za­stosowaniu odpowiednich mate­riałów Pozytywny Mokotów będzie mógł poszczycić się 20% większą oszczędnością energii w porówna­niu ze standardowymi budynkami.

Sukcesem każdego certyfikowane­go projektu BREEAM jest jego wła­ściwe zarządzanie. To właśnie gene­ralny wykonawca, mając kontrolę nad wszystkimi czterema filarami zrównoważonego budownictwa: ma­teriałami, wodą, energią i przestrze­nią, jest kluczowym ogniwem w ca­łym procesie budowlanym oraz gwarantem jego sukcesu. 

Fot. arch. FineTech Construction

open