Home Materiały i Technologie SPIENIONE SZKŁO KOMÓRKOWE
SPIENIONE SZKŁO KOMÓRKOWE
0

SPIENIONE SZKŁO KOMÓRKOWE

0
0

Dach płaski nie jest łatwy w realizacji. Wie o tym projektant, wie też wykonawca odpowiedzialny za termoizolację. A koniec końców z przeciekającym lub mokrym na skutek kondesacji dachem i tak borykać się musi właściciel lub zarządca obiektu. Warto wiedzieć, że spienione szkło komórkowe FOAMGLAS® rozwiązuje wiele problemów przy projektowaniu i eksploatacji dachów płaskich. 

Kondensacja pary wodnej to zjawisko szczególnie uciążliwe w obiektach o dużej wewnętrznej wilgotności lub wysokim ciśnieniu pary wodnej, takich jak baseny, hotele, szpitale czy restauracje. Kla­syczne materiały termoizolacyjne zawsze niosą pewne ryzyko kondensacji w przegro­dzie, co prowadzi do przecieków, zawilgo­ceń, uszkodzeń warstw wykończenia i hy­droizolacji, korozji biologicznej, a także pogorszenia właściwości termoizolacyjnych.

Jedynym sposobem na uniknięcie tego ry­zyka jest zastosowanie termoizolacji w pełni paroszczelnej. Takim materiałem jest spienio­ne szkło komórkowe. Nieskończony współ­czynnik oporu dyfuzji pary wodnej oznacza, że materiał zawsze, w każdych warunkach pozostanie w 100% suchy, eliminując ryzyko przenikania kondensatu zarówno do izolacji, jak i do zabezpieczanych konstrukcji.

Eliminacja zastoisk i przecieków wody

Spienione szkło komórkowe jako stabil­ne podłoże dla warstw hydroizolacji nie tyl­ko chroni przed kondensacją w strukturze dachu, lecz także skutecznie zabezpiecza od zewnątrz. Płyty z tego materiału nigdy nie zmienią formy fizycznej pod obciąże­niem i użytkowaniem (0% deformacji) oraz będą zawsze tej samej grubości. Dla dachu płaskiego oznacza to brak zastoisk wody i brak pracy membran na łączeniach. Nawet w przydatku awarii czy uszkodzenia mecha­nicznego membrany dachowej nie nastąpią przecieki, ponieważ pod membranami ma­my szczelny materiał termoizolacyjny.

Sam montaż płyt do podłoża nie wyma­ga łączników mechanicznych, co dodatko­wo eliminuje „słabe punkty”, gdzie mogłaby zachodzić korozja oraz zwiększona uciecz­ka ciepła. Warto dodać, że dostępne są pły­ty z zadanym według projektu spadkiem: FOAMGLAS® TAPERED, dzięki którym nie trzeba już inwestować w wykonanie spadków w podłożu, wylewkach czy w samym stropie.

Lekka konstrukcja, wytrzymały materiał

Oprócz tworzenia środowisk korozyjnych nasiąkająca termoizolacja zwiększa swoją masę. Im dłużej ten proces trwa, tym trud­niej ocenić, ile właściwie waży dach. Wybie­rając spienione szkło komórkowe, konstruk­torzy nie muszą już „na wszelki wypadek” przyjmować większych przekrojów słupów wsporczych, belek czy podciągów, pompu­jąc tym samym koszty inwestycji.

Co więcej, dzięki unikalnej struktu­rze komórkowej lekkie wagowo produk­ty FOAMGLAS® wytrzymują obciążenie na­wet do 1600 kPa = 160 ton/m2. Dlatego też szkło komórkowe to idealny wybór dla da­chów parkingowych, tarasowych czy tech­nicznych lub mocno obciążonych stref, np. pod centralą klimatyzacyjną.

Bezpieczeństwo ogniowe

Płyty termoizolacyjne FOAMGLAS® są klasyfikowane jako niepalne zgodnie z uzy­skaną europejską klasą ogniową A1 według normy EN 13501-1. W warunkach pożaru materiał nie przyczynia się do rozprzestrze­niania ognia, nie wytwarza toksycznych ga­zów czy dymu ani nie tworzy płonących kropel.

Zaizoluj i zapomnij

Wszystkie te właściwości zdałyby się na nic, gdyby uleciały z czasem. Zastoso­wanie spienionego szkła komórkowego to gwarancja zachowania założonych w pro­jekcie parametrów przez cały okres eksplo­atacji obiektu. Jako termoizolacja materiał zachowuje niezmienny współczynnik prze­wodzenia ciepła. Płyty FOAMGLAS® T3+ charakteryzują się lambdą na poziomie 0,036 W/(m2K), co odpowiada parametrom dobrej twardej wełny dachowej.

Ten rodzaj termoizolacji zachowuje cią­głość układu, eliminuje mostki cieplne, nie wspomaga rozwoju pleśni i grzybów, prze­ciwdziała korozji oraz chroni przed ogniem. Innymi słowy, zapewnia dach nad głową – na dziesięciolecia! 

Fot. arch. Łukasz Barcz

 

open