Home Materiały i Technologie SYSTEM FA 50N – PRZEMYŚLANY I NIEZAWODNY
SYSTEM FA 50N – PRZEMYŚLANY I NIEZAWODNY
0

SYSTEM FA 50N – PRZEMYŚLANY I NIEZAWODNY

0
0

Przemyślana oraz niezawodna konstrukcja systemu FA 50N to propozycja od Yawal SA. Stosowanie tych rozwiązań niesie ze sobą oszczędność czasu i obniżenie kosztów produkcji. To jedne z najlepszych fasad słupowo-ryglowych dostępnych na rynku.

System FA 50N, który stanowi bazę dla wszystkich innych konfiguracji fasado­wych Yawalu, służy do konstruowania ścian osłonowych o budowie słupowo-ry­glowej. Szyby wspierają się na tzw. ruszcie składającym się z elementów pionowych – słupów oraz poziomych – rygli. Już sama bu­dowa części składowych systemu FA 50N zapewnia wykonawcom oszczędność cza­su i obniżenie kosztów produkcji. Słupy wy­posażone są w specjalne „kieszenie” znacz­nie ułatwiające prefabrykację. Rozwiązanie to przyśpiesza również montaż listew doci­skowych oraz ułatwia instalację rygli. Yawal przeprowadził wewnętrzne testy, których ce­lem było porównanie czasu niezbędnego na prefabrykację i montaż fasady FA 50N z roz­wiązaniami konkurencyjnymi. W zależności od porównywanego wariantu rozwiązania Yawal pozwalały zaoszczędzić nawet między 10 a 15% czasu, którą wprost można przeło­żyć na wymierne korzyści finansowe.

Efekt jednolitej szklanej powierzchni

W przypadku gdy projekt architektonicz­ny wymaga wyeliminowania widoczności elementów aluminiowych od zewnątrz, ide­alnym rozwiązaniem jest system fasadowy Yawal FA 50N SL. Widoczna jest wyłącznie estetyczna i wąska spoina silikonowa. Ten typ fasady – ze względu na brak zewnętrz­nych aluminiowych listew mocujących szkło – jest montowany poprzez specjalne uchwy­ty współpracujące z elementami schowanymi w przestrzeni pomiędzy taflami szyby zespo­lonej. Innowacyjność, a także wyjątkowość tego rozwiązania polega na umieszczeniu w tej przestrzeni specjalnej uszczelki współ­pracującej z uchwytami, która umożliwia za­chowanie stałej odległości pomiędzy uchwy­tem montażowym oraz szybą wewnętrzną. W konsekwencji dociśnięcie szyby do rusztu odbywa się w sposób kontrolowany.

Rozwiązania fasady słupowo-ryglowej

FA 50N jest bazą dla całej rodziny pro­duktów Yawal. Oto najważniejsze z nich:

  • FA 50N HI – wariant o najwyższych para­metrach izolacyjności termicznej(U od cv 0,6 W/m2K).
  • FA 50N SL – wariant bez widocznych ele­mentów aluminiowych od zewnątrz, tylko wąska spoina silikonowa.
  • FA 50N HL (VL) – wariant architektonicz­ny polegający na wyeksponowaniu od ze­wnątrz krawędzi pionowej (HL) lub pozio­mej (VL).
  • FA 50N DACH – wariant umożliwiający konstruowanie świetlików lub dachów na bazie rusztu FA50N.
  • FA 50N EI – wariant fasady słupowo-ry­glowej z odpornością ogniową na pozio­mie od EI15 do EI60.
  • FA 50N SW – okno strukturalne montowa­ne w fasadzie. W zależności od użytych okuć możemy zbudować okno ze skrzydłem wypychanym dołem, otwieranym lub równolegle wysuwanym na zewnątrz.
  • FA 50N INV – rozwiązanie z niewidocz­nym od zewnątrz oknem zbudowanym na tzw. słupie połówkowym.
  • FA 50N RW – wariant pozwalający na konstruowanie okien dachowych mon­towanych w ruszcie fasadowym o naj­wyższych parametrach termicznych i szczelnościowych.
  • FA 50N PV – wariant systemowo przygo­towany do montażu oszkleń z wbudowa­nymi ogniwami fotowoltaicznymi produku­jącymi ekologiczną energię elektryczną.
  • System YAWAL FA 50N w czołówce

Z końcem roku w Instytucie Techniki Bu­dowlanej przeprowadzono badania sys­temu fasadowego produkowanego przez Yawal w czterech wariantach konstrukcyj­nych. W efekcie polski systemodawca uzy­skał cztery nowe klasyfikacje potwierdzają­ce doskonałe parametry szczelnościowe dla swoich fasad słupowo-ryglowych.

– Z informacji, które posiadamy, wyni­ka, że w obecnej chwili są to jedne z najlep­szych parametrów szczelnościowych, jakie prezentują fasady słupowo-ryglowe dostęp­ne na rynku. Fasady oferowane przez YAWAL to ścisła czołówka w tym segmencie ryn­ku. O popularności tego produktu świad­czy fakt, że w ubiegłym roku, trudnym dla wszystkich gałęzi gospodarki, sprzedali­śmy około 200 tys. mb profili stanowiących ruszt naszych fasad – podaje Artur Blukacz, Dyrektor R&D w Yawal SA. 

Zdjęcia arch. Yawal

open