Home Materiały i Technologie NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
0

NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

0
0

Jak poruszać się w gąszczu przepisów, w których zawarte są wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Przepisów o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, w większości jednak ogólnych, opisowych, często niejednoznacznych, bywa, że wręcz wykluczających się, różnie interpretowanych, a nawet nielogicznych. Gdzie szukać wsparcia podczas projektowania?

 

Danuta Burzyńska: Wiele zapisów dotyczących wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków jest niejednoznacznych. Bywa, że niektóre przepisy wręcz wykluczają się i są różnie interpretowane przez specjalistów, niektóre są ich zdaniem nawet nielogiczne. Jak skomentujecie Państwo ten fakt jako eksperci w temacie?

Maciej Marciniak: Warto na ten problem spojrzeć szerzej. Poja­wiająca się niejednoznaczność wymagań, a co za tym idzie, prze­pisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków, nie różni się od niejasnych uregulowań dotyczących innych dziedzin nasze­go życia. Przepisy prawne – zdarza się, że bywają niejednoznacz­ne oraz nieprecyzyjne i zakładając nawet najlepszą wolę przy stoso­waniu się do nich, pozostawiają dużą możliwość przyjęcia różnych rozwiązań. W wielu przypadkach prawo wydaje się być pisane bez odpowiedniej refleksji, a brak dokładnej interpretacji, szczegól­nie nowo wprowadzanych przepisów, powoduje ich niezrozumie­nie i niepewność. Branża związana z bezpieczeństwem pożaro­wym nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Uważam, że przepisy prawne powinny być wprowadzane przy udziale specjalistów branżowych oraz praktyków. Ich pomoc może tylko spowodować, że będą one czytelne i jednoznaczne.

D.B.: W jaki sposób Alufire angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa pożarowego?

M.M.: Patrząc z perspektywy lat, jestem przekonany, że wiedza na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest bardziej powszech­na, a sama świadomość wagi zagadnienia na wyższym poziomie. Problem jest dostrzegany i uświadomiony na poziomie koncepcyj­nym, projektowym, a w dalszej kolejności również wykonawczym czy później eksploatacyjnym. Jako Alufire uczestniczymy w procesach propagowania wiedzy w tym zakresie oraz wspierania przedsię­wzięć, które zmierzają do budowania świadomości w obszarze bez­pieczeństwa pożarowego. Jesteśmy od lat zaangażowani we wszel­kiego rodzaju działania w tym aspekcie ze stowarzyszeniem SARP, czy to na szczeblu Zarządu Głównego czy też oddziałów regional­nych tej organizacji. Działania te mają charakter prezentacji i szkoleń, celem których jest zapoznanie z problematyką oraz przedstawienie dostępnych rozwiązań do zastosowania. Podobne działania podej­mowane są równolegle dla architektów niezrzeszonych i, co w naszej ocenie równie ważne, na poziomie struktur bezpośrednio zaangażo­wanych w procesy wykonawcze oraz działania prewencyjne, inspek­torów ochrony przeciwpożarowej, a także inspektorów budowlanych. Szkolenia, prezentacje, przekazywanie informacji, współpraca z pra­są branżową, portalami i wydawnictwami, których celem jest krze­wienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego to nasza, wy­nikająca z wieloletniego doświadczenia, rola w procesie budowania tej świadomości oraz koniecznych działań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

D.B.: Strona badawcza i testowanie produktów przed ich wdrożeniem jest jednym z wyróżniających aspektów Państwa działalności oraz bardzo ważnym w rozwoju nowoczesnych rozwiązań i ogólnie rozwoju budownictwa. W jakim kierunku prowadzone są te badania, pod kątem jakich parametrów?

M.M.: Strona badawcza oraz testowanie są nieodłącznym elemen­tem działania większości firm, które chcą istnieć i rozwijać się na ryn­ku. Trzeba obserwować oraz wsłuchiwać się w oczekiwania, nierzad­ko je wyprzedzać, czasem wręcz kreować potrzeby klienta. Jeszcze półtora roku temu oczekiwania projektowe biur architektonicznych i użytkowe segmentu biurowego dotyczyły ograniczenia hałasu, optymalnej ilości światła, przestrzeni oraz wygody, gwarantujących pracę w skupieniu i ciszy. Myślę, że te oczekiwania dalej są istotne, ale pod wpływem pandemii ogólnie pojęte bezpieczeństwo znów stawiane jest na pierwszym miejscu. Jak będą wyglądały biura czy przestrzeń publiczna za rok? Przed pracowniami projektowymi stoi wyzwanie zapewnienia tego bezpieczeństwa. Producenci wyrobów i dostawcy usług mają przedstawić ofertę wyrobów bezpiecznych, spełniających odpowiednie wymagania pod każdym względem. Szukamy rozwiązań, które mogą te wymagania zagwarantować. Pra­cujemy nad koncepcjami oraz rozwiązaniami, żeby wprowadzać wy­roby pod każdym względem bezpieczne w eksploatacji i spełniają­ce oczekiwania. Przeprowadzamy badania w zakresie odporności ogniowej, akustyki, wytrzymałości. Wygodne oraz bezpieczne wyro­by są najlepszą reklamą naszej marki.

D.B.: Jakie produkty Alufire zapewniają bezpieczeństwo w razie pożaru i w jaki sposób?

Michael R. Vozniak: Jest wiele działań, które właściciele i użyt­kownicy budynków podejmują, aby zapobiec pożarowi, oraz syste­mów, z których mogą skorzystać w przypadku pożaru i zabezpie­czyć się przed jego skutkami. Nie ma jednak złotego środka, nic nie chroni ich w pełni przed pożarem. Kiedy projektowany jest system przeciwpożarowy budynku, trzeba wziąć pod uwagę wiele zmien­nych i przewidzieć, w jaki sposób może rozwijać się pożar. Pro­dukty stolarki Alufire zostały zaprojektowane z uwzględnieniem nie tylko ich estetycznego wyglądu, ale przede wszystkim dla zapew­nienia większej trwałości oraz możliwości skutecznego powstrzy­mywania pożaru. Wszystkie nasze produkty ognioodporne spowal­niają rozwój pożaru i powstrzymują transmisję ciepła w czasie na poziomie możliwym do zapewnienia ludziom bezpiecznej ewaku­acji. Dzięki temu również straż pożarna ma więcej czasu na skutecz­ne prowadzenie akcji gaszenia pożaru. Cała nasza oferta w zakresie stolarki przeciwpożarowej drzwi, ścian działowych ma w razie po­żaru stanowić barierę dla rozwoju pożaru oraz zapobiegać rozprze­strzenianiu się ognia, a także ułatwiać służbom ratowniczym walkę z tym żywiołem. Mamy zgrany zespół, który stanowi najważniejszy kapitał Alufire.

D.B.: Z Państwa doświadczenia – na co należy zwrócić szczególną uwagę, dobierając systemowe rozwiązania do budynków o danym przeznaczeniu pod względem klasy odporności ogniowej elementów oraz odporności pożarowej budynków?

M.R.V.: To interesujące pytanie. Po pierwsze muszę zwrócić uwa­gę, że istnieją przepisy określające minimalne wymagania, które nakazują właścicielom budynków uwzględnienie określonych klas ognioodporności w produktach, które przewidują w swoich projek­tach. Inwestor może wybrać wiele opcji oraz różnych produktów, które wymagane są przepisami i które pasują do jego potrzeb oraz wymagań estetycznych. Przepisy przeciwpożarowe dość dobrze re­gulują wymagania z zakresu odporności pożarowej budynków, ja jednak zwróciłbym w tym miejscu uwagę na jedno z najważniejszych moim zdaniem zagadnień do rozważenia w projektach budynków biurowych oraz wielofunkcyjnych, a mianowicie na akustykę. To ob­szar dużego zaangażowania się działów badania i rozwoju, ponie­waż odgrywa istotną rolę dla użytkowników powierzchni w budynku, zwłaszcza jeśli jest to miejsce pracy, dlatego też dobór właściwych systemowych rozwiązań jest bardzo ważny.

A korzystając z doświadczenia, pragnąłbym poradzić potencjal­nym klientom rynku stolarki przeciwpożarowej, by wybierali syste­my ognioodporne, a nie produkty, które nie są w pełni certyfikowane i przetestowane jako systemy. Jest to bardzo ważne z punktu widze­nia zachowania się produktów w trakcie pożaru.

D.B.: Niedługo miną trzy dekady działalności firmy Alufire. Z czego jesteście Państwo najbardziej dumni?

M.M.: Patrząc z perspektywy lat, muszę powiedzieć, że rzeczy-wiście jestem dumny z tego, gdzie jesteśmy dzisiaj i z tego, co osią­gnęliśmy. Na pewno najbardziej z tego, co jest oraz zawsze było dla mnie ważne i co stanowi podstawę do osiągania wszystkich waż­nych celów: że mamy zgrany zespół, który stanowi najważniejszy kapitał Alufire. Zespół budowany latami, składający się z kompetent­nych, odpowiedzialnych ludzi zaangażowanych w pracę i tworzenie dobrych relacji wewnątrz firmy oraz w kontakty z naszymi partera­mi w biznesie. To ten zespół leży u podstaw wszystkich innych rze­czy, które stanowią podstawę budowania wysokiej pozycji firmy na rynku i cenionej w branży marki. Dumny jestem z tego, że współpra­cujemy ze wszystkimi znaczącymi oraz ważnymi firmami budowla­nymi polskiego rynku, jak również z tego, że nasze wyroby znajdują się w tak wielu pięknych, ważnych, prestiżowych obiektach w kra­ju i za granicą. Jako zespół mamy satysfakcję, że jesteśmy liderem w branży aluminiowej stolarki przeciwpożarowej na rynku polskim od wielu lat, utrzymując tę pozycję na rynku, oferując estetyczne oraz bezpieczne wyroby, profesjonalne usługi wykonawcze, a tak­że doradztwo na każdym etapie współpracy. Dumny jestem i z te­go, że nie ograniczyliśmy swojej aktywności do rynku polskiego, ale na przestrzeni ostatnich kilku lat eksport naszych wyrobów podwo­ił swoją wartość.

M.R.V.: Jestem podwójnie dumny jako pracownik firmy i jako syn jej założyciela. Nasza firma to przede wszystkim ludzie, którym na niej zależy. To trzy dekady ich pracy, zaangażowania, pasji, doświad­czeń oraz emocji, które towarzyszyły w tej pięknej drodze rozwoju, a których efektem jest dzisiejsze jej oblicze. Zaangażowanie w dą­żenie do doskonałości było i jest ważną, ponadczasową wartością istotną dla założyciela oraz ważną dla firmy. Osobiście jestem dum­ny z ojca, jego dotychczasowych osiągnięć i celów, jakie wciąż so­bie stawia. Odniesione w tym czasie sukcesy budował cały zespół, wszyscy ci wspaniali ludzie, którzy oddają swoje serce Alufire. Osią­gnięciem firmy jest móc liczyć na takich pracowników. Należą się im podziękowania oraz najlepsze życzenia owocnej, satysfakcjonującej pracy na kolejne 30 lat!

D.B.: Na jakich rynkach i w jakich sztandarowych inwestycjach zadomowiły się produkty polskiej firmy Alufire?

M.R.V.: W ciągu ostatnich lat eksport wzrósł naprawdę im­ponująco. Od 2017 roku zwiększyliśmy sprzedaż eksporto­wą aż o 100%! Dzisiaj stanowi ona ponad 1/3 łącznych przycho­dów firmy. Na wielu rynkach europejskich działamy samodzielnie lub z pomocą licznych partnerów. W tej chwili nasz dział ekspor­tu wykonuje świetną robotę, budując świadomość marki Alufi­re na wielu rynkach europejskich, w tym we Francji, gdzie w ze­szłym roku zrealizowaliśmy jeden z trzech na świecie „Domów Innowacji” Nike, w Paryżu, na Polach Elizejskich. Ponadto jeste­śmy zaangażowani w wiele projektów na całym świecie, od lot­niska Stansted w Londynie w Wielkiej Brytanii przez centralę IBM w Gizie w Egipcie, a nawet w Afganistanie i w amerykańskim szpi­talu lotniskowym US Air Force. Dziękuję za to pytanie, bo to od­powiedni moment, by podziękować wszystkim naszym partnerom w Polsce oraz za granicą, dzięki którym nasze produkty są zna­ne i cenione w tak wielu miejscach. Kontynuacja tego partnerstwa jest gwarancją jakości naszych produktów oraz przyczynia się do dalszego ich ulepszania.

D.B.: A jakie nowości pojawiły się w ostatnim czasie w Państwa ofercie i jakie są w planach?

M.R.V.: 2021 rok jest naprawdę ważny dla Alufire. Wprowadziliśmy na rynek naszą najnowszą produktową linię systemów, Neo Systems. W najnowszej ofercie znalazły się innowacyjne systemy profili o wy­sokości 35 mm, w ramach których osiągnięto właściwości akustycz­ne do 56 dB redukcji hałasu! W rodzinie Neo Systems znajdują się dwa ognioodporne systemy ścianek działowych (pojedyncze i dwu­szybowe) oraz dwa systemy bez odporności ogniowej i o identycz­nym wyglądzie. Najnowsze systemy odzwierciedlają nasze wartości korporacyjne dotyczące doskonałej estetyki, wydajności oraz ela­styczności. Innymi słowy, instalacja i serwisowanie naszych nowych systemów są równie łatwe jak poprzednich. Wierzymy, że zadowolą wszystkich klientów. Skupiamy się tutaj na mniejszym profilu. Tak jak siedem lat temu wprowadziliśmy pierwszy polski przeciwpożarowy bezszprosowy system ścianek działowych, tak w tym roku wprowa­dzamy system ścianek przyszłości. Smukła (jak na system ogniood­porny) oraz stylowa rodzina systemów. Wierzę, że już wkrótce bę­dziemy gotowi wprowadzić na rynek w ramach systemu drewniane drzwi, które będą stanowiły doskonałe uzupełnienie Neo Systems, zwłaszcza że, jak zakładamy, będą one dostępne zarówno w wersji ognioodpornej, jak i nieognioodpornej. W najbliższym czasie infor­macja ta będzie w szczegółach dostępna na naszej stronie interneto­wej, a dziś sugerujemy kontakt telefoniczny z naszym biurem, gdzie można uzyskać więcej szczegółów.

D.B.: Co pozwala ugruntowywać na polskim rynku tak silną pozycję firmy, warto przypomnieć – w 100% z polskim kapitałem?

M.M.: Alufire, faktycznie na wymagającym oraz nieustannie zmie­niającym się polskim rynku budowlanym, ma już od lat ugruntowaną silną pozycję. Aktualnie marka kojarzy się klientom pozytywnie, za­równo tym, którzy z nami współpracowali wcześniej, jak i tym, któ­rzy współpracują z nami obecnie. Uważam za istotne, żeby nie zapo­mnieć, że osiągnięcie takiego stanu było sukcesem, jednak każdego dnia trzeba pracować nad tym, żeby taki stan utrzymać.

Jestem przekonany, że decyduje o tym przede wszystkim nasz sposób myślenia o rynku i filozofia działania, współpraca oparta na partnerstwie, rozumienie oczekiwań oraz potrzeb naszych klientów.

Mając na uwadze naszą ofertę, która jest bardzo ukierunkowa­na, specjalistyczna i ograniczona do bardzo konkretnego, specy­ficznego rodzaju wyrobów oraz usług, które łączą się z jego sprze­dażą, zrozumienie potrzeb klientów jest kluczowe. Uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność i etyczne postępowanie w rela­cjach z klientem jest głównym powodem posiadania ugruntowa­nej pozycji na rynku. Klient oczekuje od nas przedstawienia oraz zaproponowania konstrukcyjnych rozwiązań technicznych, zapew­niających bezpieczeństwo i funkcjonalność, co jest szczególnie ważne przy wyrobach zapewniających ochronę przeciwpożarową oraz dodatkowo estetykę i ergonomię. Wspomniała Pani w pytaniu o polskim kapitale. Faktycznie w naszym przypadku tak jest – je­steśmy w 100% firmą o kapitale polskim. W niedalekiej przyszło­ści wydaje się, że ten aspekt również może mieć znaczenie dla budowania oraz umacniania pozycji naszej marki na rynku krajo­wym. Patriotyzm gospodarczy odgrywa i, mam nadzieję, będzie odgrywał coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji bizneso­wych. Nie jest to może element szczególnie ważny na rynku kra­się z sytuacją, że dla naszych partnerów jest istotne, jaką wyro­by oraz usługi mają „narodowość”. Świadomość kupowania rodzi­mych wyrobów i usług na rynkach europejskich jest istotna, a tak­że znana od wielu lat. Jest to traktowane jako wyraz troski o lokalną gospodarkę oraz przejaw gospodarczego patriotyzmu. Można po­wiedzieć, że ta tendencja na rynku polskim będzie zmierzała wła­śnie w takim kierunku, jak jest to widoczne na innych dojrzałych rynkach europejskich.

D.B.: A jaki wpływ na pozycję spółki ma pandemia, która wiele firm postawiła w trudnej sytuacji finansowej?

M.M.: Branża budowlana, a w tym również firmy zajmujące się produkcją oraz usługami z zakresu dostawy i montażu stolarki alu­miniowej, boryka się już kilkanaście miesięcy, podobnie jak cała go­spodarka, z problemami związanymi z pandemią. Mimo że obostrze­nia dotknęły branżę budowlaną w stosunkowo mniejszym stopniu niż inne sektory, to kłopoty całej gospodarki, zauważalna niepew­ność i ograniczenie inwestycji spowodowały, że branża nie ustrze­gła się kłopotów, które w dalszym ciągu są dostrzegalne – należy je brać pod uwagę. 

Budowana od kilkunastu lat rynkowa pozycja Alufire nie ucierpia­ła z tytułu istnienia samej pandemii czy ograniczeń z nią związa­nych, pozostaje stabilna. Zostaliśmy jednak wystawieni, jak każdy podczas pandemii, na próbę i sytuacja ta zmieniła w znacznym stop­niu nasze życie. Jako zespół daliśmy sobie radę z niespodziewany­mi wyzwaniami, poradziliśmy sobie w tej trudnej, nowej oraz niepew­nej sytuacji.

Wielkość sprzedaży w 2020 roku była mniejsza niż ta, którą pla­nowaliśmy wcześniej, a widoczny w poprzednich latach trend, który wskazywał stabilnie rosnącą wielkość produkcji, został wstrzymany. Jednym z podstawowych celów 2020 roku w nieoczekiwanie zmie­nionej sytuacji stało się utrzymanie zasobów firmy, praca nad zmia­ną i dostosowaniem struktury organizacyjnej oraz przygotowanie do wyzwań, które otworzą się przed nami w związku z przewidywanym odbiciem gospodarczym na rynku wewnętrznym i rynkach zagra­nicznych w niedalekiej przyszłości.

Miniony rok został wykorzystany na dokończenie budowy oraz od­danie do użytku nowej hali produkcyjnej, a także zakup i uruchomie­nie w procesie produkcji niezbędnych maszyn oraz urządzeń. Za­adaptowanie do procesu produkcyjnego nowo oddanej powierzchni zostało dokonane przy możliwie dużym wykorzystaniu narzędzi Lean Management, zapewniającym ergonomię, właściwą organizację pra­cy w procesie, dostęp do materiałów i prawidłowy przepływ półpro­duktów oraz gotowych wyrobów.

Podsumowując kilkanaście miesięcy pandemii w 2020 i 2021 roku, można stwierdzić że ustrzegliśmy się większych kłopotów, dobrze wykorzystaliśmy czas na przygotowanie organizacyjne oraz jesteśmy gotowi na oczekiwany powrót gospodarki na drogę wzrostu w drugiej połowie 2021 roku i kolejnych latach. Z nadzieją możemy oczekiwać lepszego okresu oraz powrotu do trendu stabilnego w zrostu.


Zdjęcia archiwum Alufire

open