Home Materiały i Technologie JUBILEUSZ 70-LECIA
JUBILEUSZ 70-LECIA
0

JUBILEUSZ 70-LECIA

0
0

Silnie związany ze sferą społeczno-gospodarczą regionu, największy na Politechnice Białostockiej pod względem liczby studentów, pracowników oraz kierunków kształcenia – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – obchodzi jubileusz 70-lecia.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku po­wstał jako Wydział Bu­dowlany w 1951 r. – był trzecim wydziałem ówczesnej Wie­czorowej Szkoły Inżynierskiej NOT. Wielokrotnie zmieniał nazwę oraz struktury. Funkcjonował jako Insty­tut Budownictwa Lądowego, Wy­dział Budownictwa i Inżynierii Śro­dowiska, w końcu Wydział Budow­nictwa i Nauk o Środowisku.

Wydział Budowlany Wieczoro­wej Szkoły Inżynierskiej zajmował początkowo pomieszczenia w bu­dynku przy ul. Grunwaldzkiej i So­snowej. Ze względu na braki loka­lowe w latach 50. zajęcia odbywały się w wynajmowanych salach szkół średnich w różnych częściach Bia­łegostoku. Od 1988 r. Wydział dys­ponuje własnym obiektem, zlokali­zowanym na terenie kampusu przy ul. Wiejskiej 45 E.

Od 1980 r. Wydział może nadawać stopień naukowy doktora nauk tech­nicznych w dyscyplinie inżynie­ria środowiska, a od 1988 r. w dys­cyplinie budownictwo. W 2008 r. Wydział uzyskał prawa do habilito­wania w dyscyplinie naukowej bu­downictwo, a w 2015 r. w dyscypli­nie naukowej inżynieria środowiska. W ciągu siedemdziesięcioletniej działalności wypromowano tu po­nad 20 tysięcy absolwentów.

– Wydział miał i nadal ma mocną pozycję – podkreśla dziekan WBiNŚ, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk. – Mamy doświadczoną kadrę i dobrze wyposażone laboratoria. Nasi absol­wenci zasilają wszystkie przedsię­biorstwa podlaskie, jednostki samo-rządowe i usługowe. Są łącznikiem między Wydziałem a innymi pod­miotami, co umożliwia naszą obec­ność w sferze gospodarczo-społecznej Podlasia.

Kamieniem milowym w histo­rii Wydziału było przekazanie do użytku w 2015 roku Centrum INNO-EKO-TECH, czyli Innowa­cyjnego Centrum Dydaktyczno-Ba­dawczego Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energoosz­czędnego i Ochrony Środowiska Po­litechniki Białostockiej. Na 8 tys. m2 powstało 36 laboratoriów, a także blisko 700 stanowisk badawczych. INNO-EKO-TECH łączy działal­ność dydaktyczną oraz zintegrowa­ne badania naukowe prowadzone przez Wydziały: Budownictwa i Na­uk o Środowisku, Elektryczny i Mechaniczny.

– Badania prowadzone w centrum skupiają się na odnawialnych źró­dłach energii, budownictwie ener­gooszczędnym oraz ochronie śro­dowiska. W INNO-EKO-TECH opracowujemy rozwiązania i tech­nologie innowacyjne ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosz­tów technologii wytwarzania energii – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dziekan Wydziału Budow­nictwa i Nauk o Środowisku.

Dziś na Wydziale Budownic­twa i Nauk o Środowisku kształ­ci się 1800 studentów oraz 55 dok­torantów, pracuje 176 nauczycieli akademickich, w tym 21 profeso­rów tytularnych, 33 doktorów habi­litowanych, 107 adiunktów, 12 asy­stentów i 5 wykładowców. Kadrę nauczycielską wspomaga 21 pra­cowników administracyjnych i 35 inżynieryjno-technicznych. WBiNŚ kształci na studiach I stopnia na 9 kierunkach oraz 7 na studiach II stopnia. Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach naukowych: inżynie­ria lądowa i transport oraz inżynie­ria środowiska, górnictwo i energe­tyka. W 2017 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił dzia­łalność naukową oraz badawczo-roz­wojową Wydziału, przyznając mu wysoką ocenę A.

– Stawiamy na kierunki silnie sprzężone z gospodarką i kształcenie obcokrajowców. Mamy tu studentów z piętnastu krajów, podwójne dyplo­mowanie, są kierunki prowadzone wyłącznie w języku angielskim – wy­mienia prof. Michał Bołtryk. – Naszą szansę upatrujemy także w urucho­mieniu kształcenia w języku rosyj­skim oraz nowatorskich kierunkach, które przygotowujemy przy współpra­cy z Wydziałami Elektrycznym i Me­chanicznym PB: w ofercie mamy już ekoenergetykę, pojawi się także ener­getyka cieplna.

Z Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku od 30 lat związana jest Jej Magnificencja Rektor Politechniki Białostockiej. – Tu studiowałam i tu pracuję – podkreśla dr hab. inż. Mar­ta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Pracę w PB dr hab. inż. Marta Ko­sior-Kazberuk, prof. PB, rozpoczę­ła w 1995 r. na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Betonowych na ówczesnym Wydziale Budownic­twa i Inżynierii Środowiska. Była prodziekanem do spraw studenckich oraz dydaktyki, kierowała Katedrą Konstrukcji Budowlanych. Działal­ność dydaktyczną na WBiNŚ pro­wadzi nieprzerwanie, pełniąc jed­nocześnie funkcje kierownicze: prorektora, a także rektora. To wy-jątkowa osobowość, wielokrotnie na­gradzana, m.in. Laurami Buildera w 2020 r.

– Przez ostatnie dekady nasz Wy­dział Budownictwa i Nauk o Śro­dowisku rozwijał się niezwykle dynamicznie – podkreśla Rektor Po­litechniki Białostockiej. – To nie tyl­ko nowe budynki, fantastyczna ha­la do prowadzenia badań czy szereg nowoczesnych laboratoriów, ale przede wszystkim wspaniali, kre­atywni naukowcy. Nawiązaliśmy liczne kontakty międzynarodowe z najlepszymi światowymi uczelnia­mi technicznymi, a program studiów Wydziału przyciąga swoim pozio­mem i jakością kształcenia studen­tów z Europy czy Azji. Ekologiczny wymiar budownictwa, poszanowa­nie środowiska, zwrócenie uwagi na znaczenie ekosystemów leśnych czy­ni z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku jednostkę naukowo-dy­daktyczną odpowiadającą trendom XXI wieku.

Obchody jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku są rozłożone na niemal cały 2021 rok. W programie są m.in. wystawa historycznych zdjęć, pre­miera filmu o historii wydziału oraz konferencje naukowo-techniczne, np. Lasy ochronne miast. Stan obec­ny i przyszłość, Engineering Sciences & Business 2021: konferencja w ra­mach współpracy nauk inżynieryj­nych i biznesu – EngSci&Biz2021, X International Scientific Conference Environmental Engineering Through a Young Eye Innovations – Sustainability – Modernity – Openness (ISMO’21), VII międzyna­rodowa konferencja Turystyka na ob­szarach przyrodniczo cennych czy też Inżynieria przedsięwzięć budow­lanych oraz First Spanish-Lithuanian-Polish Colloquium.

ALEKSANDRA TOCZYDŁOWSKA

open