Home Materiały&Technologie OD ZERA DO TRENDSETTERA
OD ZERA DO TRENDSETTERA
0

OD ZERA DO TRENDSETTERA

0
0

Ci, którzy znają historię naszej organizacji, często nazywają ją „inspirującą”. W ciągu kilku lat z niczego udało nam się stworzyć sprawnie działającą, dynamicznie rosnącą firmę, której produkty gwarantują przewagi pozwalające z powodzeniem rywalizować na arenie międzynarodowej.

Pomimo silnej, ugruntowanej konkuren­cji, w oparciu wyłącznie o rozwój orga­niczny, dzięki umiejętności przewidy­wania potrzeb rynku, od kilku lat Glass System wyznacza kierunki rozwoju branży systemowych ścian szklanych do biur. W ostatnich latach nie tylko istotnie wycią­gnęliśmy w górę skalę w zakresie izolacyjno­ści akustycznej, ale również zrewolucjonizo­waliśmy rynek, opracowując i wprowadzając do oferty spójne systemowo, gwarantujące walory estetyczne szklane ściany przeciw-pożarowe o wysokiej izolacyjności akustycznej.

Kiedy dziewięć lat temu zakładałem Glass System, zaczynaliśmy od zera. Nie mieliśmy zaplecza, zespołu, produktów ani kapitału, który pozwoliłby nam szybko nadrobić dy­stans do ówczesnych liderów branży. Mieli­śmy natomiast doświadczenia w pokrewnych branżach, niezły przegląd rynku i ambitną wi­zję, że dzięki kreatywnemu, wymykającemu się utartym schematom podejściu, można zmienić standardy panujące w architekturze wnętrz. Sprawić, by przestrzenie, w których spędzamy często większą część dnia, był dla nas bardziej przyjazne.

Po kilku latach projektowania pojedyn­czych profili oraz szukaniu odpowiedniej niszy produktowej, pierwsze zyski firmy i pozyskane granty przeznaczyliśmy na roz­poczęcie prac nad kompleksowym, kom­plementarnym systemem ścian szklanych do biur. W efekcie powstała jednoszybowa ściana – zalążek rodziny GSW Office.

W kolejnych latach rozwijaliśmy tę linię, stawiając przede wszystkim na dopracowanie detali i izolacyjność akustyczną naszych rozwiązań. Do oferty dołączył system ścian dwuszybowych oraz pierwsze rodzaje drzwi. Ustanowiliśmy jednocześnie „standard 35 mm” – nadrzędne kryterium, w którym zewnętrzny wymiar profili ścian oraz ościeżnic drzwi jest jednakowy dla każdego z systemów GSW Office. Ujednolicenie w tym zakresie gwarantuje pełną kompatybilność – zarówno wizualną, jak i techniczną – dzięki czemu produkty systemowe można bez przeszkód łączyć na tych samych powierzchniach, w zależności od indywidualnych wymagań projektów. To, co dziś staje się standardem, wówczas nie było tak oczywiste.

System GSW Office Plus FR gwarantuje ochronę przeciwpożarową i wysoką izolacyjność akustyczną – Rw do 53 dB. Projekt: Massive Design – Fot. Szymon Polański

Na tamtym etapie, projektując nasze sys­temy, skoncentrowaliśmy się w dużej mie­rze na ich parametrach akustycznych, mimo że nie mieliśmy wówczas z akustyką prak­tycznych doświadczeń. Mieliśmy za to sil­ne przekonanie, że to właśnie gwarantująca komfort pracy i poufność izolacyjność aku­styczna, może w przyszłości stać się klu­czowym kryterium wyboru systemu. W cią­gu kilku lat intensywnie inwestowaliśmy w badania. Wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej zrealizowaliśmy dziesiątki pro­jektów. Pozyskaliśmy w ten sposób unikal­ny na polskim rynku know-how i stworzyli­śmy systemy, których parametry akustyczne uplasowały nas w tym wymiarze na pozycji krajowego lidera oraz jednego z czołowych graczy w skali europejskiej.

Wraz z rosnącą świadomością rynku, zmianami w trendach w projektowaniu biur oraz w wyniku zmian legislacyjnych, zna­czenie parametrów akustycznych systemów ścian szklanych stało się kluczowe. Przeło­mowym momentem był rok 2018, w którym doszło do nowelizacji przepisów w zakresie akustyki w budynkach. Wprowadzenie wy­sokich, obligatoryjnych wymagań, wymusiło na architektach wnętrz stosowanie bardziej zaawansowanych produktów, gwarantują­cych określony poziom dźwiękoszczelności, w zależności od przeznaczenia poszcze­gólnych pomieszczeń. Kompatybilność ofe­rowana przez systemy rodziny GSW Offi­ce umożliwiła projektowanie estetycznych, spójnych wizualnie przestrzeni. Dziesiątki wykonanych badań akustycznych dały ar­chitektom swobodę w doborze rozwiązań, umożliwiając precyzyjny, optymalny kosz­towo dobór systemu i rodzaju szkła, w zależności od określonych w przepisach wy­magań. W ten sposób rozwiązania Glass System uzyskały istotną przewagę kon­kurencyjną, a wzrost sprzedaży umożli­wił nam rozpoczęcie kolejnych projektów technologicznych.

Ciekawym obszarem, który dostrzegli­śmy, były ściany przeciwpożarowe. Dziś po­woli zaczynamy zapominać, że jeszcze kil­ka lat temu stojąc przed koniecznością spełnienia wymagań przeciwpożarowych, architekci zmuszeni byli często projektować w jednym ciągu ściany o zupełnie innym, wyraźnie niespójnym wyglądzie. Postawie­nie w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ścian szklanych – jednej niepożarowej, i drugiej, gwarantującej ochronę przed ogniem – determinowało ze względu na na­wet kilkukrotnie większy gabaryt profili ścian pożarowych fatalny efekt wizualny. Z tego powodu architekci unikali stosowania ścian szklanych w miejscach objętych wymogami pożarowymi jak – nomen omen – ognia.

Systemy pożarowe i niepożarowe z rodziny GSW Office zachowują pełną spójność wizualną oraz systemową. Realizacja: Vetro Systems – Fot. arch. Glass System

Postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zaprojektować przeciwpożarowy system ścian szklanych, który wizualnie nie różniłby się niczym od systemu niepożarowego. Kiedy zaczęliśmy przymierzać się do projektu w sposób inny niż dotychczas robili to inni, spotkało się to z pewnym sceptycyzmem wśród osób w branży: jedni nie dostrzegali większego sensu w projektowaniu nowego, ukierunkowanego na estetykę rodzaju systemu, drudzy wątpili, że tak niewielki profil pozwoli zagwarantować ochronę przeciwogniową na wystarczającym poziomie.

Mimo to postawiliśmy na swoim. W ciągu kilku miesięcy zaprojektowaliśmy i przebadaliśmy pierwsze prototypy systemu GSW Office FR. Kiedy w 2018 r. system trafił do oferty, natychmiast przypadł do gustu architektom, którzy – jak się okazało – czekali na tego typu produkt, nie mając wówczas żadnej alternatywy.

Dostrzegając entuzjazm rynku, bez zbędnej zwłoki przystąpiliśmy do projektowania systemu przeciwpożarowego dwuszybowego, gwarantującego wyższe parametry izolacyjności akustycznej, przeznaczonego do sal konferencyjnych czy gabinetów dyrektorskich, wymagających nie tylko najwyższej dźwiękoszczelności, ale również – ze względu na zlokalizowanie wzdłuż korytarzy ewakuacyjnych lub na granicach stref pożarowych – cech przeciwogniowych. Dysponując już opracowaną technologią w zakresie ochrony przed ogniem, nie mieliśmy problemów z uzyskaniem pozytywnych wyników testów. Zastosowanie drugiej tafli szkła wydłużyło natomiast procesy certyfikacyjne, wymuszając dwustronne badanie ogniowe próbek. Po kilku miesiącach mieliśmy już jednak gotowe portfolio wyników – wytrzymałościowych, ogniowych i akustycznych – z wykorzystaniem kilku rodzajów szklenia, pozwalające na dopasowanie optymalnej konstrukcji do konkretnych wymagań projektu.

Stworzenie systemu GSW Office Plus FR – dwuszybowego systemu biurowych przeciwpożarowych ścian szklanych o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej – domknęło portfolio systemów ścian rodziny GSW Office. W 100% analogicznym do niepożarowych systemów akustycznych profilu aluminiowym o wysokości 35 mm zmieściliśmy technologię gwarantującą ognioodporność EI 30 oraz EI 60. Pozwala to na stosowanie naszych systemów w każdej przestrzeni biurowej w Polsce – również w tzw. wysokościowcach.

Projektując systemy przeciwpożarowe, pozostaliśmy wierni naszym standardom. Dlatego klienci, którzy wybierają rozwiązania Glass System, mogą być pewni, że niezależnie od typu budynku, projektu powierzchni, przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, systemy GSW Office zagwarantują zgodność z obowiązującymi przepisami, oferując jednocześnie możliwość dowolnej konfiguracji rozwiązań i pełną spójność wizualną.

Nieustannie staramy się identyfikować kolejne szanse i przewidywać oczekiwania rynku. Ci, którzy poznali historię oraz tożsamość naszej firmy, często nam w tym pomagają.

plusfr.glasssystem.com
open