Home Biznes i Ludzie Ludzie OPTYMALIZACJA, AUTOMATYZACJA I PRZYSPIESZENIE REALIZACJI – CZYLI PREFABRYKACJA
OPTYMALIZACJA, AUTOMATYZACJA I PRZYSPIESZENIE REALIZACJI – CZYLI PREFABRYKACJA
0

OPTYMALIZACJA, AUTOMATYZACJA I PRZYSPIESZENIE REALIZACJI – CZYLI PREFABRYKACJA

0
0

O trendach na rynku budownictwa infrastrukturalnego oraz kubaturowego w dobie Przemysłu 4.0 w rozmowie z Natalią Chylińską opowiada Arkadiusz Leśko, Dyrektor Rynku Budownictwa Ogólnego i Infrastrukturalnego w Arkance Systems Poland.

Natalia Chylińska: Dlaczego prefabrykacja jest jednym z kluczowych segmentów branży IT dla budownictwa w Arkance Systems Poland?

Arkadiusz Leśko: Rynek budow­lany rozgrzany jest do czerwoności. Obserwujemy to także w rozmowach z naszymi partnerami. W segmen­cie infrastrukturalnym realizowane są setki kilometrów dróg krajowych i szybkiego ruchu, setki kilometrów tras kolejowych oraz inne inwestycje liniowe (takie jak linie tranzytowe szeroko pojętej energii). Napędza­ne są one Programem Budowy Dróg Krajowych, programami Kolejowy­mi, planowanym CPK, czy innymi inicjatywami. W segmencie kubatu­rowym obserwujemy stałe wzrosty ilości sprzedanych mieszkań, prze­strzeni magazynowych czy (nadal) biurowych – popyt wewnętrzny oraz zakupy hurtowe (takie jak inwesty­cja Nordic Real Estate, gdzie nabyto mieszkania w Warszawie za 100 mln euro) stanowią ogromne wyzywanie dla wykonawców i projektantów.

N.Ch.: Z czym konkretnie wiążą się te wzywania?

A.L.: Główne wyzwania to: wzrost cen materiałów i ograniczona do­stępność, kumulacja prowadzo­nych prac, problemy z organizacją produkcji, przygotowaniem reali­zacji, czy też brakiem rąk do pracy. To, co istotne – ciągły spadek zain­teresowania kierunkami techniczny­mi na polskich uczelniach sprawia, że brakuje nie tylko pracowników fi­zycznych, ale i wykwalifikowanych inżynierów.

N.Ch.: Jak zatem firmy projektowe oraz wykonawcze, z którymi współpracuje Arkance Systems radzą sobie z natłokiem prac?

A.L.: Dzisiaj można powiedzieć, że „oczywistym” rozwiązaniem jest sze­roko pojęta informatyzacja i uprasz­czanie procesów zachodzących w firmie (zgodnie z ideą Przemysłu 4.0). To, co my dodajemy od siebie to sposób na automatyzację oraz opty­malizację możliwie jak największej ilości procesów zachodzących w fir­mie: projektowania, harmonogramo­wania czy też zarządzania budową. Oprócz tego coraz częściej spogląda się w kierunku prefabrykacji – to tu­taj proces produkcji jest możliwy do pełnego kontrolowania. Ogranicza­my straty materiałowe, a także w ma­teriałach towarzyszących takich jak deskowanie (bo jest wielorazowe­go użytku). Możemy automatyzować dużą część prac oraz przygotowy­wać front robót na budowie niezależ­nie od warunków pogodowych czy też pory roku (fabryki są po prostu zadaszone).

N.Ch.: Dlaczego zatem prefabrykacja nie jest jeszcze opcją pierwszego wyboru np. dla inwestorów?

A.L.: Pomijając aspekty, na które nie mamy wpływu (np. złe doświad­czenia z tzw. wielką płytą), jednym z problemów jest duży nakład prac na etapie projektowym. Im wcześniej przygotujemy dobry projekt (dobry tzn. zoptymalizowany, dostosowany do potrzeb inwestora, ale i uwzględ­niający realia wykonawcze), tym więcej zyskamy np. na etapie wy­konawczym. Zalet prefabrykacji jest bardzo dużo, lecz ta technologia bardzo uwydatnia niezwykle istot­ną rolę projektantów w procesie inwestycyjnym.

N.Ch.: Jak zatem można wspomóc projektantów i wykonawców?

A.L.: Przede wszystkim warto za­stanowić się nad formułą realiza­cji przetargów – niestety IPD (ang. Integrated Project Delivery), czyli w wolnym tłumaczeniu zintegrowa­ny proces inwestycyjny opierający się na komunikacji i przede wszyst­kim zaufaniu jest bardzo ciężki do wdrożenia w polskich realiach (za­równo w inwestycjach prywatnych, jak i publicznych). Stosując zatem bardziej „klasyczne podejście” takie jak „Projektuj i Buduj” lub „Buduj” zmiany w projekcie będą zawsze. Chcąc optymalizować proces inwe­stycyjny, stosujemy prefabrykację, co w połączeniu z dużym nakładem prac projektowych powoduje znacz­ny nakład prac przy wprowadzaniu zmian.

N.Ch.: Wracamy zatem do automatyzacji, ale procesu projektowego.

A.L.: Dokładnie tak – automaty­zujemy nie tylko projektowanie, ale i wprowadzanie zmian projektowych na dalszych etapach prowadzenia in­westycji. Można znaleźć na rynku narzędzia nietypowe służące tylko wyspecjalizowanej grupie odbior­ców (wracamy zatem do problemu z dostępnością kadry inżynierskiej, która dodatkowo musi zapoznać się z kompletnie nowymi rozwiązania­mi). Wsłuchując się w potrzeby na­szych klientów, zakupiliśmy spółkę AGACAD, która dostarcza wyspecjali­zowane narzędzia, ale na wielobran­żowej platformie do projektowania Autodesk Revit.

N.Ch.: Co to daje waszym klientom?

A.L.: Przede wszystkim pozwa­la na utrzymanie dotychczasowych standardów pracy z jednoczesnym uzyskaniem niespotykanego do tej pory poziomu automatyzacji prac projektowych. Narzędzia AGACAD w połączeniu z Revit doskonale wpi­sują się w te założenia i dają bardzo duże możliwości projektantom.

N.Ch.: Jakie branże obejmują narzędzia AGACAD?

A.L.: Najbardziej wartościowe to te pozwalające na pełną automatyzację procesu projektowego zgodnie z ideą „od koncepcji po wykonanie maszy­nami sterowanymi numerycznie”. Do prefabrykacji konstrukcji żelbe­towych polecamy AGACAD Precast Conrete. Do prefabrykacji konstruk­cji stalowych oraz drewnianych od­powiednio od­powiednio AGACAD Metal / Wood Framing tools.

N.Ch.: Czy te narzędzia przeznaczone są dla konstruktorów?

A.L.: Nie tylko – dla wszystkich użytkowników Autodesk Revit (ar­chitektów, konstruktorów czy bran­żystów) adresowane narzędzie to AGACAD Tools4Revit (T4R). Nie­zawodny pakiet rozwiązań auto­matyzujący monotonne czynności w Autodesk Revit, który w dziesiąt­kach tysięcy sztuk sprzedaliśmy np. w krajach Beneluksu czy Wielkiej Brytanii.

N.Ch.: Jakie korzyści przynosi stosowanie rozwiązań AGACAD w całym cyklu procesu inwestycyjnego?

A.L.: Patrząc z punktu widzenia in­westora, zawsze chcemy, aby realizo­wano nasze przedsięwzięcia na czas i w określonym budżecie. To w dzi­siejszych czasach może zagwaranto­wać prefabrykacja, ale tylko wtedy gdy zainwestujemy w projekt. Na­rzędzia AGACAD automatyzują pro­ces projektowania i wprowadzania zmian, co obniża koszt projektu. Tak można podsumować zastosowanie pakietu rozwiązań AGACAD.

Fot. arch. Arkance Systems Poland

open