Home News Specyfika pracy inżyniera na rynku niemieckim w odniesieniu do polskich projektów konstrukcji 
Specyfika pracy inżyniera na rynku niemieckim w odniesieniu do polskich projektów konstrukcji 
0

Specyfika pracy inżyniera na rynku niemieckim w odniesieniu do polskich projektów konstrukcji 

0
0

Biuro projektowe TEQUM od ponad 10 lat realizuje kompleksowe projekty obiektów biurowych, handlowych oraz mixed-use na terenie całej Polski w zakresie wszystkich branż inżynierskich. Kilka lat temu TEQUM poszerzyło swoją działalność o realizację projektów wykonawczych konstrukcji żelbetowych obiektów realizowanych na terenie Niemiec. 

Równoległa aktywność na polskim i niemieckim rynku projektów konstrukcji pozwala na identyfikację różnic w podejściu do projektowania, roli inżyniera konstruktora, a także w przebiegu procesu budowlanego. W poniższym artykule zestawiono najważniejsze z zaobserwowanych różnic. 

Prüfer – inżynier sprawdzający

Istotnym elementem procesu projektowania konstrukcji obiektów realizowanych na terenie Niemiec jest inżynier sprawdzający (Prüfer). Pełni on funkcję weryfikatora elementów projektu konstrukcji, zaczynając od raportów obliczeniowych, a kończąc na rysunkach wykonawczych. Warto podkreślić, że funkcję Prüfera sprawują inżynierowie projektanci, posiadający odpowiednie uprawnienia oraz będący pracownikami innych biur projektowych niż twórcy projektu. Uzyskanie uprawnień Prüfera nie jest łatwe, a funkcja ta powierzana jest doświadczonym inżynierom konstruktorom. 

Zarówno raporty obliczeniowe jak i rysunki wykonawcze muszą przejść proces akceptacji inżyniera sprawdzającego, aby mogły stanowić podstawę realizacji konstrukcji budynku. Podczas procesu weryfikacji inżynier sprawdzający może zgłaszać swoje uwagi i wątpliwości, a w uzasadnionych przypadkach może odrzucić element projektu chociażby z uwagi na jego niekompletność lub błąd w założeniach. Sprawdzenie projektu przez Prüfera pozwala zatem zidentyfikować i wyeliminować błędy, które mogą pojawić się w dokumentacji,

W konsekwencji prowadzi to do poprawy jakości samego projektu jak i przyszłego realizowanego obiektu budowlanego. 

W polskiej praktyce projektowej inżynier sprawdzający, posiadający stosowne uprawnienia budowlane, ponosi wraz z projektantem odpowiedzialność za poprawność projektu. Zazwyczaj sprawdzający i projektant są zatrudnieni w tej samej pracowni projektowej, co stanowi znaczącą różnicę w stosunku do podejścia stosowanego na rynku niemieckim. 

Analiza konstrukcji i prezentacja obliczeń

Proces weryfikacji projektu konstrukcji przez  niezależną od inwestora jednostkę wymusza konieczność dokumentowania obliczeń w formie raportów. Raporty z analizy konstrukcji powinny prezentować przyjęte założenia obliczeniowe, układ statyczny oraz wyniki pozwalające na weryfikację poprawności przeprowadzonych obliczeń. Dla dużych obiektów są one tworzone w formie zestawu dokumentów, poczynając od opisujących ogólną stateczność obiektu do przedstawiających wymiarowanie poszczególnych elementów. Zdarza się, iż proces tworzenia i zatwierdzania dokumentacji konstrukcyjnej odbywa się równolegle z realizacją obiektu. Sytuacje takie występują w szczególności w przypadku wysokobudżetowych inwestycji o dużym znaczeniu dla otoczenia, nierzadko usytuowanych w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Należy w tym miejscu podkreślić, iż żaden element nie może zostać wybudowany bez zatwierdzonej dokumentacji. Podejście takie sprawia, że proces budowlany jest bardziej uporządkowany i pozwala ograniczyć błędy do minimum. Z drugiej strony, prowadzi to do projektowania z wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa, często bez możliwych optymalizacji, a w konsekwencji do wyższych kosztów realizacji.

Wysokobudżetowe rozwiązania konstrukcyjne

Dostrzegalną różnicą pomiędzy projektami obiektów realizowanych w Polsce i w Niemczech jest wielkość budżetów inwestycji, zwłaszcza dla dużych budynków realizowanych w prestiżowych lokalizacjach. Architektura niemieckich obiektów o takiej specyfice jest często unikatowa. Niesie ona za sobą konieczność stosowania zaawansowanych technicznie i bardzo drogich rozwiązań konstrukcyjnych. Powszechnie wykorzystywane konstrukcje sprężone i zespolone pozwalają na realizację obiektów o wymagającej architekturze. Dla niemieckich inwestorów cel jakim jest wyjątkowa forma budynku jest nadrzędny w stosunku do dodatkowych kosztów specjalistycznych rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozwiązania te są znacznie rzadziej stosowane na polskim rynku, gdzie w większości przypadków priorytetem dla inwestorów jest dążenie do redukcji kosztów, a w konsekwencji do uproszczenia architektury obiektu. 

Podsumowanie

Jak wskazują powyższe przykłady, występują pewne różnice pomiędzy niemieckimi i polskimi projektami konstrukcji. Wynikają one m.in. z odmiennej organizacji procesu projektowego, innej formy projektu oraz jego weryfikacji, a także odmiennych uwarunkowań budżetowych inwestycji. 

Pracując w TEQUM nad projektami budynków realizowanych zarówno w Niemczech jak i w Polsce rozwijamy swoje umiejętności, nabywając doświadczenia w projektowaniu i stosowaniu rozwiązań wysokobudżetowych, zaawanasowanych technologicznie. Zdobytą wiedzę oraz doświadczenie staramy się wykorzystywać również w projektach krajowych, w szczególności dla dużych i wymagających inwestycji.

open