Home Materiały i Technologie TECHNOLOGIE WIBRACYJNE KELLERA ROZWIĄZANIEM PRZYSZŁOŚCI DLA PRZEMYSŁU
TECHNOLOGIE WIBRACYJNE KELLERA ROZWIĄZANIEM PRZYSZŁOŚCI DLA PRZEMYSŁU
0

TECHNOLOGIE WIBRACYJNE KELLERA ROZWIĄZANIEM PRZYSZŁOŚCI DLA PRZEMYSŁU

0
0

Keller Polska na przestrzeni ostatnich 25 lat uczestniczył w realizacji dziesiątek obiektów z sektora logistycznego i przemysłowego, hal przemysłowych oraz centrów logistycznych.

Jednym z najważniejszych czynników mających zasadniczy wpływ na istnienie, atrakcyjność i dobre funkcjonowanie obiektów przemysłowych jest lokalizacja. Jest ona wyznacznikiem, który jest brany pod uwagę jako kluczowy już przy projektowaniu ze względu na profil działalności i związane z nim koszty. Często korzystna lokalizacja wiąże się z obecnością niekorzystnych warunków gruntowych i dopiero ich poprawa umożliwia ekonomicznie uzasadnioną realizację inwestycji oraz gwarantuje jej bezpieczną eksploatację.

Oprócz bliskości dużych aglomeracji, dobrze rozwiniętej infra-struktury i otoczenia coraz częściej brany jest pod uwagę wpływ inwestycji na środowisko naturalne, nie tylko w fazie użytkowania, ale również budowy. To, jaka technika wzmocnienia podłoża zostanie zastosowana, będzie miało swoje konsekwencje dla środowiska. Rośnie znaczenie metod pozostawiających mniejszy, ograniczony ślad węglowy. Techniki wibracyjne stosowane przez Keller Polska, takie jak kolumny żwirowe KSS (Kiesstopfsäule), zagęszczanie impulsowe RIC (Rapid Impact Compaction), wpisują się idealnie w ten global-ny trend. Charakteryzuje je niskoemisyjność, zastosowanie naturalnych, lokalnych materiałów (lub możliwość zastosowania materiałów z recyklingu) transportowanych na plac budowy z małej odległości, niskie zużycie paliwa dzięki niewielkiemu, w porównaniu z innymi technologiami, zaangażowaniu sprzętu. W stosunku do technologii wzmocnienia gruntu elementami betonowymi lub żelbetowymi zastosowanie kolumn żwirowych pozwala zmniejszyć emisję CO2 o na-wet 80%. Na podkreślenie zasługuje również brak urobku i co za tym idzie – brak konieczności jego utylizacji.

Oszczędność czasowa

W przypadku obiektów magazynowych i przemysłowych kolejnym aspektem mającym istotne znaczenie jest czas realizacji. Harmonogram wznoszenia obiektu to zazwyczaj kilka, kilkanaście miesięcy. Konieczność poprawy podłoża powoduje jego wydłużenie, dlatego każda oszczędność czasowa jest wskazana. Technologie vibro znakomicie nadają się do optymalizacji harmonogramów, ponieważ:

  • umożliwiają rozpoczęcie prac konstrukcyjnych w trakcie realizacji robót geotechnicznych;
  • nie wymagają próbnych obciążeń weryfikujących nośność;
  • platforma robocza może zostać natychmiast wykorzystana (tzn. obciążona) i użyta jako warstwa transmisyjna;
  • dają możliwość prowadzenia prac w warunkach zimowych bez dodatkowych zabiegów (takich jak np. grzanie betonu);
  • można je łączyć (np. KSS i RIC) i wykonywać jednocześnie, co po-zwala na opracowanie rozwiązania bardzo atrakcyjnego cenowo i zarazem bardzo efektywnego;
  • stosowanie w procesie produkcyjnym kruszywa daje możliwość je-go magazynowania na placu budowy z odpowiednim wyprzedzeniem, co gwarantuje ciągłość prowadzenia prac.

Łatwe do zaimplementowania

Prostota wykonawstwa kolumn żwirowych idzie w parze z łatwością projektowania. Przy posadowieniach obiektów halowych projektanci spotykają się z dużymi naprężeniami, restrykcyjnymi wymogami dotyczącymi dopuszczalnych odkształceń, wysokimi wymogami jednorodności podłoża, niskim poziomem posadowienia, obciążeniami pionowymi, poziomymi i momentami zginającymi pod stopami fundamentowymi, występującymi głównie w obszarze posadzki obciążeniami pionowymi, co w połączeniu z dużymi powierzchniami skutkuje głęboką strefą oddziaływań obciążeń.

Najczęściej wibrowymianę stosuje się w celu poprawy parametrów podłoża, redukcji osiadań, zwiększenia współczynnika stateczności skarp czy przyspieszenia konsolidacji. Metody obliczeń (np. wg Priebe) są łatwe do zaimplementowania w praktyce inżynierskiej za pomocą prostych wzorów lub nomogramów. W ten sposób można wyznaczyć współczynnik poprawy podłoża (czyli stopień redukcji osiadań) czy zastępcze parametry wzmocnionego gruntu. Keller Polska dysponuje autorskimi programami obliczeniowymi, a obliczenia analityczne wykazują bardzo dużą zbieżność z rzeczywistymi wynikami pomiarów osiadań, co świadczy o ich wysokiej skuteczności. Fundamenty na podłożu wzmocnionym metodami wibracyjnymi wymiaruje się jak posadowienie bezpośrednie, co pozwala zaoszczędzić na zbrojeniu w stosunku do sztywniejszych posadowień palowych.

Kontrola jakości

Wzmocnienie podłoża ma fundamentalne znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji obiektów przemysłowych. Konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości na każdym etapie realizacji wzmocnienia, czy to w fazie projektowej czy wykonawczej, są bardzo kosztowne i całkowicie nieakceptowalne. Wiążą się często z koniecznością prze-rwania działania obiektu oraz pracami naprawczymi. Niezbędna i nie do przecenienia jest współpraca z doświadczonymi geotechnikami, ale również zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie precyzyjnej, szczegółowej kontroli jakości w czasie produkcji. Sprzęt mu-si zapewniać monitoring procesu technologicznego podczas całego cyklu za pośrednictwem zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz zaawansowanego systemu kontroli jakości i rejestracji parametrów produkcyjnych. Maszyny stosowane przez Keller Polska zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez wewnętrznego pro-ducenta (KGS Keller Geräte&Service) wyłącznie na użytek firmy Keller. Autorskie oprogramowanie do zarządzania jakością produkcji pozwala obserwować i analizować dane w czasie rzeczywistym oraz sprawdzać poprawność wykonywanych prac.

Na koszty wzmocnienia podłoża należy spojrzeć globalnie. Konieczne jest wzięcie pod uwagę kosztu robót specjalistycznych, konstrukcji, konstrukcji stóp fundamentowych oraz czasu realizacji.

Techniki wibracyjne jako remedium

Rynek inwestycji magazynowych oraz przemysłowych ma wciąż duży, rozwijający się potencjał. Prognozy na najbliższe lata wskazują na wzrost inwestycji w sektorze logistycznym i przemysłowym. Jego motorem napędowym jest rozwój branży e-commerce oraz przenoszenie produkcji z Azji do Europy. W obliczu ciągłego wzrostu cen materiałów takich jak beton, cement, a także przewidywanych problemów z ich dostępnością, wibracyjne techniki wzmacniania pod-łoża stanowią rozwiązanie tych problemów, oferując koncepcje atrakcyjne zarówno pod względem szybkości wykonania, jak i ce-nowym, spełniając wysokie wymagania jakościowe, kluczowe dla późniejszej bezproblemowej eksploatacji. Keller Polska dzięki swoje-mu wieloletniemu doświadczeniu jest w stanie poradzić sobie z problemem niekorzystnych warunków gruntowych.

open