Home IT&BIM BUDOWNICTWO MODUŁOWE
BUDOWNICTWO MODUŁOWE
0

BUDOWNICTWO MODUŁOWE

0
0

– sposób na eksport polskiego przemysłu budowlanego?

Cyfryzacja projektowania w budownictwie modułowym to gwarancja rozwoju na rodzimym rynku i sposób na eksport polskiego przemysłu budowlanego.

Mimo że wzrost cen materiałów w ostatnich miesiącach delikatnie wyhamował, gospodarka nie oszczędza nie­stety rynku budowlanego. Deweloperzy budują obec­nie mniej mieszkań niż w czasie lockdownu, a sektor publiczny wciąż czeka na dofinansowanie. Nie da się ukryć, że każdy szuka oszczędności. Wszyscy staramy się odpowiedzieć na te wyzwa­nia. Są przedsiębiorstwa stawiające na nowe technologie budow­lane, inne przechodzą transformację cyfrową. Co, jeśli połączymy te dwa pomysły? Okazuje się, że można wtedy nie tylko z sukcesem działać na rodzimym rynku, ale również eksportować polskie pro­dukty za granicę. Zobaczmy, jak współpraca UNIHOUSE i Arkance Systems wyniosła budownictwo modułowe w naszym kraju na kolejny, wyższy poziom rozwoju.

Budownictwo modułowe w drewnie, czyli jakie?
Początki budownictwa modularnego sięgają połowy XX w., kiedy to zauważono zalety modułowych kontenerów w transporcie morskim. Szybko okazało się, że budynki mieszkalne, użyteczno­ści publicznej lub nawet handlowe mogą być ustawiane w sposób analogiczny do załadunku wielkich kontenerowców. Problemem mógł być jednak rozmiar. Należało przyjąć taką wielkość gotowych elementów przestrzennych, aby można je było łatwo i bezpiecz­nie przetransportować. Takie ograniczenie spowodowało rozwój budownictwa modułowego w dwóch różnych kierunkach. Pierwszy z nich opierał się na elementach płaskich, które – przy zachowaniu właściwych wymiarów – były proste do transportowania, a następ­nie złożenia w gotowy obiekt. Niestety produkcja płaskich elemen­tów zwiększała liczbę łączeń wykonywanych na budowie i znacznie wydłużała czas montażu. Drugim kierunkiem stało się zastosowa­nie przestrzennych klatek o ustalonym powtarzalnym wymiarze, które – ustawiając je jedna na drugiej – można było przekształcić w gotowy obiekt budowlany.

Niezmiennie od dekad najpopularniejszymi materiałami wyko­rzystywanymi w budownictwie modułowym są żelbet, stal i drewno. Drewniane konstrukcje przeżywają jednak w ostatnim czasie prawdziwe odrodzenie. To właśnie w tym sektorze spe­cjalizuje się firma UNIHOUSE z Bielska Podlaskiego – jedno z naj­większych przedsiębiorstw w branży drewnianego budownictwa modułowego w Europie. UNIHOUSE S.A. należy do Grupy Uni- bep S.A., działającej w kilku obszarach budownictwa. Unibep jest generalnym wykonawcą w kraju i za granicą, zajmuje się sze­roko pojętym budownictwem drogowo-mostowym, a poprzez spółkę UNIDEVELOPMENT jest również deweloperem na rynku warszawskim, poznańskim i radomskim. Grupa Unibep S.A., z pol­skim kapitałem i ponad 70-letnią historią, to nie tylko jedno z najważniejszych przedsiębiorstw budowlanych w naszym kraju – przyczynia się również do ekspansji rodzimego sektora budow­lanego za granicą. Obecnie kluczowym rynkiem dla firmy jest Nor­wegia, jednak budynki wyprodukowane w polskiej Fabryce Domów można spotkać również na terenie m.in. Szwecji czy Niemiec.

Ostatnimi czasy budownictwo modułowe przebiło się do świa­domości opinii publicznej dzięki tymczasowym szpitalom covido- wym oraz modułowym mieszkaniom dla uchodźców ze Wschodu. Trzeba jednak pamiętać, że takie firmy jak UNIHOUSE od wielu lat z sukcesem realizują ambitne plany w zakresie prefabrykowanego budownictwa. Firma ma na swoim koncie ponad trzy tysiące goto­wych mieszkań wybudowanych metodą modułową. Wiąże się to nieodłącznie z procesem prefabrykacji poszczególnych elemen­tów. Fabryka w Bielsku Podlaskim, o powierzchni całkowitej 7,2 ha, w tym 19 000 m2 zadaszonej hali produkcyjnej, wypełnia potrzeby produkcyjne sięgające 2000 modułów rocznie. Innowacyjne tech­nologie umożliwiają realizację budynków liczących nawet do ośmiu kondygnacji. W pełni skomputeryzowane linie produkcyjne pozwa­lają na precyzyjne odtworzenie projektu, który przesyłany jest za pomocą światłowodów do maszyn konstrukcyjnych. Cały proces powstawania budynku odbywa się w hali, skąd na teren budowy wyjeżdżają gotowe moduły bądź panele. Dzięki temu na miej­scu budowy w zaledwie kilkanaście godzin może powstać nawet budynek wielorodzinny. Moduły produkowane w fabryce są kom­pletnymi, gotowymi do wmontowania komponentami. Zawierają wszystkie niezbędne instalacje i systemy, są odpowiednio ocie­plone i wykończone w taki sposób, aby mogły zostać zamontowane jako gotowe elementy. Dodatkowym atutem modułów powstają­cych w Bielsku Podlaskim jest wykończenie lokali „pod klucz” już na etapie produkcji. Zabieg ten znacznie skraca czas odbioru budynku przez stosowne organy publiczne oraz przyspiesza czas wprowa­dzenia się klienta końcowego. Jest to bardzo realna oszczędność i kusząca propozycja dla potencjalnego nabywcy.

Cyfryzacja projektowania w budownictwie modułowym
Wciąż pozostaje pytanie: jak to wszystko jest zaprojektowane? Budownictwo modułowe, choć upraszcza cały proces inwestycyjny, stawia przed projektantami nie lada wyzwanie. Duża szcze­gółowość drewnianej konstrukcji nośnej, jak i nasycenie modułu instalacjami i systemami sprawiają, że tradycyjne podejście pro­jektowe z wykorzystaniem możliwości technologii CAD już nie wystarcza. Właśnie dlatego firma UNIHOUSE zdecydowała się na zmianę metodyki prac projektowo-produkcyjnych, wdrażając BIM wraz z firmą Arkance Systems Poland.

Wszystko zaczęto się od przejścia z 2D do 3D. Klasyczny Auto­CAD został zastąpiony przez jego branżową odmianę, czyli Auto­CAD Architecture, ale szybko okazało się, że i to nie wystarczy. Kolejnym krokiem było znalezienie właściwego narzędzia obsłu­gującego zarówno modelowanie w 3D, jak i tworzenie oraz zarzą­dzanie bazą danych informacji niezbędnych do precyzyjnego modelowania. Wybór padł na aplikację Revit od Autodesk. Mimo że doskonale radziła sobie z zagadnieniami architektoniczno- budowlanymi, tworzenie warsztatowych rysunków (układu belek, ocieplenia, warstw wykończeniowych, rozwiązań konstrukcyjnych przy otworach) było procesem trudnym i czasochłonnym. Wtedy z pomocą przyszło nowe narzędzie do detalowania prefabrykowa­nych konstrukcji drewnianych firmy AGACAD, która stanowi część Grupy Arkance Systems Poland.

Nowoczesne narzędzia dla procesu projektowego i produkcji wprowadzane przy wsparciu zaufanych partnerów, takich jak Arkance Systems, to realna przewaga, którą systematycznie buduje firma UNIHOUSE.

Dodatek AGACAD Wood Framing Suite, bo o nim mowa, pozwo­lił w znacznym stopniu zautomatyzować projektowanie szkieletu drewnianego wraz ze wszystkimi elementami wykończeniowymi. Oczywiście złożoność projektu nadal stawiała przed projektan­tami wiele wyzwań. W pierwszej kolejności musieli oni zmienić spo­sób myślenia o powstającej konstrukcji. Teraz nie był to już tylko zbiór linii składający się na rysunek techniczny poszczególnych ele­mentów, lecz trójwymiarowa reprezentacja graficzna bazy danych, którą należało odpowiednio skonfigurować, aby maksymalnie zautomatyzować cały proces. Inne wyzwanie stanowiło skoordy­nowanie modelu wielobranżowego uwzględniającego przebieg nie­zbędnych instalacji. Tu również pomogły rozwiązania AGACAD, takie jak Smart Opening, automatyzujące projektowanie otworów technologicznych w warstwach konstrukcyjnych kontenerów.

Oprócz dostarczenia pełnego pakietu rozwiązań z kolekcji AEC Autodesk oraz szeregu nakładek firma Arkance Systems przepro­wadziła zespoły projektowe w UNIHOUSE przez tajniki poszczegól­nych narzędzi. Projektanci odpowiednich branż zyskali nie tylko instrumenty do pracy, ale również potrzebne wprowadzenie i prze­szkolenie z zakresu implementowanego oprogramowania.

Mimo że proces transformacji cyfrowej firmy wciąż trwa, już można powiedzieć, że projektanci UNIHOUSE z pomocą spe­cjalistów Arkance Systems osiągnęli swoje sukcesy. Efektem dotychczasowej pracy jest pełnowartościowa dokumentacja warsz­tatowa oparta na modelach 3D, która może zostać przekazana na produkcję. Tutaj otwierają się przed UNIHOUSE nowe przestrzenie do implementowania kolejnych standardów metodyki BIM. Obec­nie trwają prace na dalszymi etapami wdrożenia. W planach jest m.in. rozwijanie platformy do wymiany informacji poprzez techno­logie oparte na chmurze. Równolegle mocny nacisk kładziony jest na jak najbardziej efektywną integrację efektów pracy projekto­wej z systemami na produkcji. Cyfrowa transformacja nigdy nie jest łatwa, a efekty są mierzalne często dopiero w długofalowej per­spektywie. Dzięki swoim działaniom firma UNIHOUSE będzie jed­nak dostarczać coraz to lepsze, bardziej zaawansowane produkty w krótszym czasie, stając się jeszcze bardziej konkurencyjną.

Reasumując, drewniane budownictwo modułowe to niewątpli­wie przyszłość, zwłaszcza w branży mieszkaniowej. Choć głównym rynkiem dla UNIHOUSE nadal jest Europa Zachodnia, wiatr zmian czuć również na naszym rodzimym podwórku. Budynki z modułów drewnianych to wysoki komfort użytkowy, korzystny mikroklimat, niemal dwukrotnie szybsza budowa, lekka konstrukcja, a jednocze­śnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. To wszystko jest jednak możliwe i opłacalne pod warunkiem zastosowania optymalnych technologii na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Nowo­czesne narzędzia dla procesu projektowego i produkcji, wprowa­dzane przy wsparciu zaufanych partnerów, takich jak Arkance Systems, to realna przewaga, którą systematycznie buduje firma UNIHOUSE. Między innymi właśnie dzięki takim działaniom UNIHOUSE cieszy się mianem lidera rozwoju rynku budownic­twa modułowego w drewnie i z sukcesem eksportuje nowoczesne rozwiązania na rynki zachodniej Europy.


O firmie: Arkance Systems to jeden z największych dostaw­ców oprogramowania CAD w Europie. W ofercie firmy, poza audytem potrzeb, konsultacjami i wdrożeniem oprogramowa­nia, znajdują się aplikacje własne usprawniające i automaty­zujące pracę projektową. Arkance Systems pomaga firmom architektonicznym oraz inżynieryjnym na każdym etapie realizacji inwe­stycji – od koncepcji, poprzez projektowanie i analizę, aż po zarządza­nie gotową inwestycją. Oferuje rozwiązania CAD i BIM, które zwiększają wydajność realizacji nawet najbardziej niecodziennych projektów.

Zespół liczy obecnie ponad 500 pracowników, w tym blisko 300 inży­nierów aplikacyjnych, obsługuje ponad 120 tys. użytkowników poprzez europejską sieć we Francji, w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Polsce, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Czechach i na Słowacji oraz na Węgrzech.

open