Home Biznes i Ludzie DIALOG Z INTERESARIUSZAMI
DIALOG Z INTERESARIUSZAMI
0

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

0
0

czyli budowanie partnerskich relacji z lokalną społecznością

Builder: Dlaczego relacje z sąsiadami są dla Cemex ważne?

Dominika Sztuka-Arak: Żadna firma nie funkcjonuje w społecznej próżni. W otoczeniu naszych zakładów żyją ludzie, na których wpływa nasza codzienna działalność, i którzy także mają wpływ na to, jak funkcjonuje Cemex. To nasi interesariusze – do tego grona zaliczamy pracowników i ich rodziny, sąsiadów mieszkających w najbliższej okolicy zakładów Cemex, organizacje społeczne działające w naszym sąsiedztwie, przedstawicieli lokalnych władz i instytucji czy wreszcie naszych klientów, podwykonawców i dostawców.

Traktujemy społeczność lokalną po partnersku, dlatego zapraszamy przedstawicieli naszych interesariuszy do wspólnego poszukiwania rozwiązań i odpowiedzi w kwestiach związanych z działalnością naszej firmy. Wierzymy, że poprzez współpracę możemy minimalizować negatywny wpływ naszej działalności na mieszkańców, zwiększając zakres pozytywnego oddziaływania, a tym samym realnie poprawiać jakość życia w danym regionie.

Builder: W jaki sposób utrzymują Państwo kontakt z interesariuszami?

D.S.-A.: Od 2013 roku organizujemy, w naszych największych jednostkach biznesowych, cykliczne spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele Cemexu oraz nasi interesariusze. Dialog prowadzony jest w zgodzie z międzynarodowym standardem AA 1000 SES. Podczas spotkań poruszane są tematy ważne dla naszych interesariuszy, dotyczące działalności. Część warsztatową prowadzą niezależni moderatorzy, którzy zapisują pytania, sugestie czy oczekiwania zgłaszane przez uczestników. Po zakończeniu każdego cyklu spotkań powstaje pisemny raport, w którym Cemex odnosi się do zgłoszonych postulatów. Do 2023 roku odbyły się 23 spotkania dialogowe z naszymi interesariuszami z okolic Cementowni Chełm i Cementowni Rudniki.

Builder: Jakie są korzyści z takich spotkań?

D.S.-A.: Przede wszystkim otwarty i transparentny dialog sprzyja zaufaniu pomiędzy firmą i jej otoczeniem, co jest kluczowe w budowaniu dobrych i partnerskich relacji. Dzięki cyklicznym spotkaniom możemy się lepiej poznać i w większym stopniu zrozumieć wzajemne oczekiwania. Korzyści są zatem obopólne.

Dla naszych interesariuszy spotkania dialogowe są źródłem wiedzy o Cemex. Stanowią one dobrą okazję, by dowiedzieć się, w jaki sposób działają nasze zakłady i czym jeszcze zajmuje się firma. Dodatkowo chętni interesariusze mogą przy okazji dialogu zwiedzić część produkcyjną naszych zakładów. Podczas spotkań omawiane są zarówno kwestie ekonomiczno-gospodarcze, jak i inicjatywy podejmowane przez naszą firmę w obszarze społecznym oraz działania na rzecz środowiska. Społeczność, jako aktywny uczestnik dialogu, może wpływać na decyzje firmy, dzięki czemu inicjatywy i działania podejmowane przez Cemex są w większym stopniu zgodne z lokalnymi potrzebami i wartościami.

Z punktu widzenia Cemex bardzo istotny jest fakt, że podczas spotkań dialogowych możemy usłyszeć w jednym miejscu i czasie wielu naszych interesariuszy. Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie trafniej zidentyfikować ich potrzeby i bardziej adekwatnie na nie odpowiedzieć, oferując realne wsparcie. Takie podejście z kolei przyczynia się do poprawy wizerunku firmy wśród interesariuszy, a więc pomaga w zapewnieniu płynności operacyjnej.

Builder: Jak w praktyce społeczne postulaty uwzględniane są w Waszych działaniach?

D.S.-A.: Kwestie zgłoszone przez interesariuszy w trakcie dialogów znajdują później odzwierciedlenie choćby w działaniach Fundacji Cemex, która przyznaje granty w ramach konkursu wolontariatu skierowanego do pracowników, a także konkursu grantowego, stworzonego z myślą o organizacjach pozarządowych oraz instytucjach edukacyjnych. Wiedza uzyskana podczas rozmów z interesariuszami pomaga nam ustalić, jakie inicjatywy w największym stopniu odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, a w związku z tym zasługują na szczególne wsparcie. Co roku przygotowujemy Plany Zaangażowania Społecznego dla konkretnych społeczności. Uwzględniamy w nich projekty, które są inicjowane w odpowiedzi na informacje uzyskiwane od mieszkańców w ramach prowadzonych spotkań. Efektem takiego dialogu są m.in. programy edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym, inicjatywy z zakresu Zrównoważonego Rozwoju czy wakacyjne i zimowe atrakcje dla dzieci w ramach programów „Lato z Cemex” i „Zima z Cemex”. W trakcie pandemii koronawirusa wsparliśmy z kolei szkoły w organizacji zdalnego nauczania.

Builder: Czy z organizacją spotkań dialogowych wiążą się jakieś ryzyka?

D.S.-A.: Oczywiście. Żaden proces nie jest pozbawiony wyzwań. Prowadzenie szeroko zakrojonego dialogu z interesariuszami wymaga znaczących zasobów – czasu, ludzi i budżetu. Istnieje ryzyko, że firma nie zdoła spełnić wszystkich sformułowanych wobec niej oczekiwań, a to może prowadzić do rozczarowania. Nie zmienia to jednak faktu, że warto takie działania prowadzić, bo transparentność i otwartość w biznesie budują zaufanie pomiędzy stronami dialogu, stanowiąc fundament etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Przyczyniają się także do zwiększenia efektywności naszych przyszłych działań oraz długofalowego sukcesu firmy.

open