Home Biznes i Ludzie FAKTORING NOWOCZESNĄ FORMĄ FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
0

FAKTORING NOWOCZESNĄ FORMĄ FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

0
0

Z pewnością każda firma spotkała się z nierzetelnym płatnikiem. Skutkiem tego jest utrata płynności finansowej. Pierwszym krokiem jest udanie się do banku i wnioskowanie o kredyt obrotowy, mający na celu zapewnienie płynności. Większość banków wymaga jednak od kredytobiorcy pełnej zdolności kredytowej. A co zrobić w przypadku, gdy opóźnienia w płatności powodują utratę zdolności kredytowej? Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest skorzystanie z usługi finansowej, jaką jest faktoring.

W czasach, kiedy branża budowlana czeka z nadzieją na inicjatywę ze strony finansujących, nie kryje jednak swych obaw. Dotyczą one formy finansowania, zabezpieczeń, o które w branży budowlanej jest trudno, a także sposobu wypłaty i rozliczania środków.

 

Czym jest faktoring i dla kogo jest przeznaczony?
Faktoring jest opartą na fakturach usługą poprawiającą płynność finansową. Jest to transakcja trójstronna, w której udział biorą klient (faktorant), odbiorcy (dłużnicy) oraz strona finansująca (faktor). Produkt ten przeznaczony jest dla klientów zainteresowanych uzyskaniem zapłaty za towary i usługi bez czekania na termin płatności, który często sięga 30-90 dni.
Zasada działania
Zasada działania factoringu jest bardzo prosta. Po podpisaniu z faktorem umowy należy przesłać mu wystawione faktury, na podstawie których zostaje wypłacone nawet 80-90% kwoty, co z pewnością zagwarantuje prawidłowe funkcjonowanie firmy. Spłata uzyskanej pożyczki następuje po przelaniu środków przez odbiorcę na konto faktora (konto widnieje na fakturze), który przelewa klientowi pozostałą część środków. Usługę taką świadczą instytucje bankowe oraz pozabankowe. Pierwsze wymagają braku negatywnych wpisów w bazach, zaświadczeń o regularnym opłacaniu składek itp.; z drugimi można znaleźć rozwiązanie w postaci innych zabezpieczeń niż tylko faktura. A co w przypadku, gdy nieterminowość płatnika wywołała reakcję łańcuchową i klient również nie trzyma się terminów płatności w bankach i urzędach? Z pewnością dla instytucji bankowych będzie to duży problem. Wtedy pomocną dłoń wyciągają faktorzy pozabankowi. Zasada działania w ich przypadku jest taka sama jak w bankach, jednakże wszelakie wpisy nie dyskwalifikują klienta w przedbiegach. Reasumując: firma korzystająca z takiego rozwiązania zyskuje bardzo dużo. Najważniejszą korzyścią jest utrzymanie płynności finansowej, a co za tym idzie, zmniejszenie ryzyka bankructwa. Dodatkowym atutem jest również zwiększenie ściągalności płatności poprzez działanie faktora.
Faktoring dla branży budowlanej
Faktoring dla branży budowlanej to więcej niż tylko źródło finansowania. Kiedy klient trafia do nas z finansowaniem transakcji budowlanej, to oprócz samego finansowania, będącego najczęstszym powodem, dla którego przedsiębiorca sięga po usługę faktoringu, otrzymuje on szerokie wsparcie i cały pakiet usług dodatkowych zawartych w ofercie, o których wartości najczęściej przekonuje się dopiero w trakcie procesowania przyznania finansowania lub w przypadku scenariuszy kryzysowych z płatnikiem – komentuje Grzegorz Pardela, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Pragma Faktoring S.A., Partner Biznesowy Expander Advisors Sp. z o.o. Należy się jednak małe sprostowanie, w przypadku branży budowlanej powinno się bowiem mówić raczej o dyskontowaniu wierzytelności niż o faktoringu, z uwagi na specyfikę tej branży, czyli małą powtarzalność usług, charakter częściowy, jaki oddają wartości poszczególnych faktur w stosunku do całej wartości inwestycji, co jest związane z realizacją kolejnych jej etapów, zatrzymywanych licznych kaucji, możliwości potrąceń za różne zdarzenia, typu opóźnienia, wadliwe wykonanie robót itp.
Cafeteria zdarzeń mogących obniżyć wartość nabytej i sfinansowanej wierzytelności jest w tej branży wyjątkowa obszerna, co w zderzeniu z tym, jak często klienci nie przywiązują wagi do dobrego udokumentowania wierzytelności, daje nam odpowiedź na pytanie, czemu tak liczne są przypadki spraw spornych czy zwłok w zapłacie za konkretną wierzytelność.
Współpracę rozpoczynamy od dokonania rzetelnej ekspertyzy danego kontraktu czy umowy, którą przygotowuje nasz dział prawny. Należy podkreślić, że klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów dodatkowych, wszystko zawiera się w cenie usługi faktoringowej. W opinii prawnej otrzymujemy czytelne wskazówki na temat tego, czy umowa precyzyjnie opisuje poszczególne obszary współpracy – terminy i warunki odbioru poszczególnych etapów, tryb zgłaszania reklamacji, wartość zatrzymywanych kaucji oraz warunki jej zwolnienia, warunki określające zgłoszenie podwykonawcy do inwestora, warunki określające rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum, jeśli w takiej konfiguracji realizowana jest inwestycja, wysokość naliczanych kar oraz warunki ich naliczania, czy wreszcie samo udokumentowanie wiewierzytelności. W oparciu o taką opinię przygotowujemy odpowiednie zapisy oraz dokumenty, które doprecyzowują ww. obszary, zawężają pole do ew. sporów i chronią interesy naszego klienta.
Kolejny obszar to weryfikacja biznesowa kontraktu – badanie całej ścieżki, od inwestora, przez generalnego wykonawcę, aż po podwykonawców, ich kondycji finansowej i zdolności do spłaty zobowiązań w tym zobowiązań regresowych czy warunków rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum.
Dopiero tak przygotowana transakcja daje klientowi i nam pewność, że wszystko odbędzie się bezpiecznie i bez dodatkowych komplikacji. W przypadku, kiedy jednak dochodzi do opóźnień w zapłacie lub do sporów, posiadamy na tyle dobre udokumentowanie transakcji, aby sprawnie odzyskać środki. Pomaga nam to, że mamy w grupie własną spółkę windykacyjną, która jest notowana na głównym parkiecie GPW i od 15 lat działa na rynku wierzytelności wymagalnych B2B. Bardzo często słyszymy od przedsiębiorców, którzy z nami współpracują, że działają w branży po kilkanaście lat, ale do tej pory nie mieli tak szerokiego spojrzenia na ocenę współpracy ze swoimi partnerami. Co ciekawe, najczęściej kolejne kontrakty, nawet jeśli mają zapewnione źródło finansowania, z powodu wszystkich wyżej opisanych wartości dodanych, jakich dostarcza współpraca z nami, ponownie są realizowane z naszym udziałem.
Faktoring samorządowy kontra przedsiębiorcy z branży budowlanej
W czasach, kiedy branża budowlana jest traktowana po macoszemu i na inicjatywę ze strony finansujących czeka z nadzieją, nie kryje ona jednak swych obaw. Dotyczą one formy finansowania, zabezpieczeń, o które w branży budowlanej jest trudno, a także sposobu wypłaty i rozliczania środków.
Jako eksperci w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw proponujemy naszym klientom usługę w postaci faktoringu samorządowego. Usługa ta jest skierowana do dostawców usług działających na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, którymi są m.in. gminy, powiaty czy województwa. Jest to bardzo szybki i łatwy sposób umożliwiający pozyskanie środków pieniężnych pod wierzytelności, których płatnikiem jest JST – w dużej mierze opinia danej jednostki JST jest wyznacznikiem udzielenia finansowania, co potocznie oznacza, że jeśli np. gmina ma dobrą opinię dotyczącą wypłacalności, to stający do przetargu nie musi przedstawiać dokumentów finansowych swojej firmy. Produkt przeznaczony jest dla firm budowlanych realizujących kontrakty na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.
Nasz klient, nie posiadając pełnej kwoty na realizację kontraktu, ma dostęp do środków z tytułu realizacji kontraktu na rzecz JST; nie ma liczonej zdolności kredytowej – co jest ewenementem na rynku! Klient po udokumentowaniu bezsporności wierzytelności uzyskuje równowartość wystawionych faktur (100%).
Zrzut ekranu 2016-03-09 o 00.40.07
Monika Mojzesowicz
Dyrektor Departamentu Kredytów Firmowych
Expander Advisors Sp.z o.o.
open