Home Architecture Design CZTERY PROJEKTY W SZEŚĆ LAT
CZTERY PROJEKTY W SZEŚĆ LAT
0

CZTERY PROJEKTY W SZEŚĆ LAT

0
0

Gmina Miasta Gdańska w latach 2009–2015 realizowała cztery projekty rewitalizacyjne w dzielnicach: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły zarówno działań inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, czyli dotyczących sfery społecznej.

Wszystkie projekt y współfinansowane były z funduszy europejskich RPO WP na lata 2007–2013. Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych przeprowadzonych w Gdańsku wynosi ponad 104 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 64 mln zł.

Podstawowym problemem zdegradowanego obszaru miejskiego była trudna sytuacja społeczno- ekonomiczna. Widoczne były pogarszające się wskaźniki dotyczące bezrobocia i poziomu ubóstwa społeczności lokalnej. Sytuacja ta sprzyjała powstawaniu negatywnych zjawisk społecznych, przede wszystkim przejawiających się różnego rodzaju uzależnieniami czy przemocą w rodzinie. Jednym z poważniejszych problemów był także zły stan infrastruktury podziemnej, przestrzeni publicznych, zabudowy mieszkaniowej oraz nawierzchni ulic. Natężenie powyższych czynników skutkowało uznaniem tych obszarów za wymagające interwencji w formie rewitalizacji.

CZYTAJ DALEJ >>

 

open