Home Komentarze RYSZARD TRYKOSKO – SYNCHRONIZACJA DLA ROZWOJU
RYSZARD TRYKOSKO – SYNCHRONIZACJA DLA ROZWOJU
0

RYSZARD TRYKOSKO – SYNCHRONIZACJA DLA ROZWOJU

0
0

Dlaczego współpraca różnych podmiotów – w tym uczelni wyższych i przedsiębiorstw – jest dzisiaj szczególnie ważna? Co w obecnych warunkach sprzyja jej wzmacnianiu?

A jakie bariery należą już na szczęście do przeszłości? Komentuje Ryszard Trykosko, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

We współczesnej gospodarce kluczową rolę odgrywa wiedza. Uważana jest ona za podstawowe źródło innowacji, a zdolność do rozwijania i wdrażania nowych technologii staje się stopniowo integralną częścią strategii nie tylko przedsiębiorstw, ale także całych gospodarek. Jednym z instrumentów realizacji tego wyzwania jest współpraca różnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw i uczelni wyższych. Dla podmiotów gospodarczych uczelnia nie jest łatwym partnerem biznesowym. Stworzenie warunków wspomagających współpracę środowiska naukowego i gospodarczego jest niezwykle istotne, wpływa bowiem na przyspieszenie rozwoju gospodarki oraz wspomaga działania eliminujące niekorzystne zjawiska na rynku pracy.

W moim przekonaniu do przeszłości należą bariery podejmowania współpracy przez uczelnie mówiące, że dla naukowca: czas nie ma znaczenia, głównym celem jego działalności jest stworzenie wyłącznie „produktu” o wartości naukowej, nieistotna jest optymalizacja kosztów i komercjalizacja wyników badań; ponieważ dla przedsiębiorcy: czas jest najważniejszy, gdyż decyduje o przewadze konkurencyjnej, a produkt tych badań ma być atrakcyjny rynkowo i cenowo.

Zacieśnienie współpracy nauki i gospodarki wspierają także nowe uregulowania prawne. Ustawa o innowacyjności ma zapewnić ściślejsze współdziałanie naukowców i przedsiębiorców, ma posłużyć do przejścia gospodarki polskiej z gospodarki odtworzeniowej do innowacyjnej.

Podobnie obecny okres programowania wykorzystania środków unijnych, obejmujący lata 2014–2020, to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego podstawowym celem jest wspieranie zarówno szkolnictwa wyższego, jak i przedsiębiorstw. Część środków z programu będzie przeznaczana na realizację projektów dla pracowników naukowych i uczelni wyższych, pod warunkiem, że dysponują odpowiednim potencjałem badawczym. Kolejna pula funduszy obejmie projekty przeznaczone dla przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Wsparciem zostaną objęte również projekty, które mają na celu wzmacnianie współpracy firm z ośrodkami badawczymi. Również następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, ma na celu wspieranie dostosowywania efektów kształcenia wyższego do potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, organizacja z ponad 80-letnim doświadczeniem, działająca w sferze budownictwa, od zawsze wspierała i promowała polską naukę i współpracę z przemysłem, troszcząc się tym samym o zapewnienie właściwego i wysokiego poziomu zawodowego swoich członków. Realizację tego celu PZITB prowadzi poprzez działalność informacyjną, wydawniczą, organizację konferencji naukowych, seminariów, szkoleń zawodowych, pokazów i wyjazdów technicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza konferencje i sympozja naukowe mające wieloletnią tradycję, gromadząc corocznie wielu wybitnych przedstawicieli nauki i biznesu z dziedziny budownictwa. Forum współpracy, wymiany poglądów i doświadczeń nauki oraz biznesu, służą również Konwenty Uczelni i Rady konsultacyjne funkcjonujące na wydziałach budownictwa politechnik, w których zasiadają nasi członkowie. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywają członkowie Komitetu Nauki PZITB oraz współpraca z Komitetem Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.


Ryszard Trykosko
Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pomorzanin, od 1967 związany zawodowo i prywatnie z Gdańskiem. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Rzeczoznawca budowlany. Pasjonat budownictwa. W środowisku gospodarczym Pomorza postrzegany jako jeden z najlepszych menedżerów. W 2011 roku zrealizował „budowę życia” – stadion Arena Bałtycka, a w 2016 Tunel Drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku

open