Home Architecture Design SKUTECZNY JET-GROUTING
SKUTECZNY JET-GROUTING
0

SKUTECZNY JET-GROUTING

0
0

Głębienie wykopów wewnątrz istniejących obiektów stawia przed wykonawcami nowe wyzwania. Przede wszystkim oznaczają one konieczność zastosowania technologii pozwalających na pracę przy ograniczeniach przestrzennych oraz realizację nowych elementów konstrukcyjnych pod już istniejącymi.

Takie rozwiązanie zostało wdrożone przez Przedsiębiorstwo Geoservice Sp. z o.o. m.in. przy rozbudowie Hotelu Warszawa. Jednym z elementów przebudowy obiektu było zwiększenie przestrzeni użytkowej istniejących piwnic i przeznaczenie ich na część restauracyjną. Zwiększenie wysokości „w świetle” planowano uzyskać m.in. przez obniżenie poziomu posadzek starych piwnic. Wykonane odkrywki wykazały, że poziom posadowienia jest bardzo zróżnicowany i część stóp fundamentowych znajduje się powyżej projektowanego wykopu. Zakładane przegłębienie sięgało do ok. 2,0 m poniżej poziomu istniejących fundamentów. W związku z tym wykonano podbicie części stóp fundamentowych w technologii jet-grouting. Kolumny iniekcyjne zrealizowano wiertnicami przystosowanymi do pracy w pomieszczeniach o ograniczonych wysokościach po uprzednim przewierceniu wzmacnianych żelbetowych stóp fundamentowych.

Zabezpieczenie wykopu
Dodatkowo prace inwentaryzacyjne potwierdziły, że od strony ul. Świętokrzyskiej lokalizacja ściany osłonowej, wypełniającej przestrzenie pomiędzy słupami nośnymi poniżej poziomu terenu, jest zmienna i w części przesunięta do wnętrza budynku. Sytuacja ta generowała konieczność wybudowania nowej ściany osłonowej. W tym celu niezbędne było zrealizowanie zabezpieczenia wykopu pod istniejącą ścianą parteru. Prace prowadzono od zewnątrz obiektu z poziomu chodnika. Układ kolumn palisady oraz pod stopami fundamentowymi dostosowano do istniejących i projektowanych obciążeń. Taki układ zapewnił bezpieczne prowadzenie wykopów wewnątrz budynku przy istniejącym ruchu kołowym na ul. Świętokrzyskiej. Po wykonaniu robót ziemnych do projektowanych rzędnych, kolumny pod stopami fundamentowymi oraz kolumny palisad podkuto i wyrównano, a następnie wykonano żelbetowe ścianki dociskowe, zapewniając odpowiednie walory estetyczne i użytkowe nowych piwnic.

Dodatkowe wzmocnienia
Technologię zastosowaną w budynku wykorzystano również dla zapewnienia niezbędnej nośności podłoża istniejącego muru oporowego zlokalizowanego przy przeciwległej granicy działki. Projekt zakładał wykorzystanie istniejącego muru i obciążenie go nadbudowywaną częścią. Dlatego wiertni
ce ustawiono na wąskim murze i zrealizowano układ kolumn iniekcyjnych wzmacniających podłoże istniejącej konstrukcji przez przewierty rdzeniowe. Dodatkowo wzmocniono podbijaną konstrukcję przez zastosowanie dłuższego zbrojenia kolumn wprowadzonego w wykonane pionowe otwory muru. Opisana realizacja wymagała indywidualnego podejścia. Średnice i rozstawy kolumn, zastosowane zbrojenie oraz wytrzymałość tworzywa gruntowo-cementowego były dostosowywane do założeń projektowych, realiów panujących na budowie oraz warunków gruntowych. Wykorzystane rozwiązanie wynikało z konieczności realizacji prac przy znacznych ograniczeniach przestrzennych oraz z chęci jak najlepszego wykorzystania przestrzeni – i te czynniki wpłynęły na wybór technologii jet-grouting

open