Home Architecture Design REDEFINIOWANIE MIASTA W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH
REDEFINIOWANIE MIASTA W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH
0

REDEFINIOWANIE MIASTA W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH

0
0

Zasadniczą problematyką kształtowania współczesnych miast są zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz infrastruktury w związku ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami. O tych oraz innych problemach dyskutowano podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Redefining Cities in View of Climatic Changes, organizowanej przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) w dniach 20–21 listopada 2019 roku.

Magdalena Grochulska-Salak
Kinga Zinowiec-Cieplik
Anna Tofiluk
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

Konferencja dotyczyła urbanistycznego i architektonicznego kształtowania miasta, adaptacji do następstw zmian klimatycznych, retencji wody, przewietrzania oraz jakości powietrza, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnych materiałów. Działania we wskazanym zakresie wymagają współpracy naukowców, producentów oraz administracji miejskiej. Konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi umożliwiała dyskusję oraz współpracę przedstawicieli różnych ośrodków i dyscyplin, związanych z problematyką wdrażania innowacyjnych technologii, kształtowania terenów zurbanizowanych, zarządzania nimi.

Interdyscyplinarne działania
W Komitecie Naukowym konferencji zasiadło 15 profesorów z 10 ośrodków naukowych z Polski, Danii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Komitet Organizacyjny Konferencji tworzyli: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek prof. PW; prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska; dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak; dr inż. arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik; dr inż. arch. Anna Tofiluk; mgr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek. Konferencja została objęta patronatem honorowym Politechniki Warszawskiej, Prezydenta Miasta st. Warszawy, Ambasady Danii, Ambasady Izraela oraz 15 podmiotów: NCBR, PLGBC, Urban Land Institute Poland, ISOCARP, Koło Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP, TUP, KAPE, SAK, SPAK, 4Nature Sysytem, SITO, NOT, PTA.com, Vectorworks, Schreder, Hotel Metropol. Patroni medialni to: Builder, UrbNews, Architektura.info, Architektura Murator.

Międzynarodowe grono
Na konferencję zgłoszonych zostało 150 uczestników z 30 ośrodków naukowych z Polski, Danii, Chin, Korei, Egiptu, Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Wygłoszono 40 referatów w 8 głównych sesjach naukowych oraz zaprezentowano 20 posterów. W obu dniach konferencji wystąpili zaproszeni prelegenci. Wśród nich: arch. Søren Riis Dietz (pracownia Bjerg Arkitektur z Danii); prof. arch. krajobrazu, Manfred Köhler (University of Applied Science, Neubrandenburg); assoc. prof. arch. Emanuele Naboni (KADK, The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design, and Conservation); prof. dr. ing. hab. Piotr Noakowski (Technische Universität Dortmund); assoc. prof. arch. Rafi Segal (Massachusetts Institute of Technology); dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. uczelni (Politechnika Śląska); dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. uczelni (Politechnika Gdańska); dr.-ing., arch. Florian Betzler (Betzler Development GmbH & Co. KG); Carlo Battisti (International Living Future Institute). Referaty wygłosili również profesorowie oraz adiunkci prowadzący prace badawcze i projektowe związane z problematyką konferencji. Prelegenci reprezentowali różne ośrodki naukowe i dyscypliny, w tym Politechnikę Warszawską (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Geodezji i Kartografii). W oddzielnej sesji referaty mieli również uczestnicy studiów doktoranckich.

Podczas konferencji prezentowane były prace badawcze, projekty i realizacje dotyczące przekształcenia miasta i wprowadzania rozwiązań architektonicznych w powiązaniu z wdrażaniem nowoczesnych technologii infrastrukturalnych i środowiskowych. Referaty wskazywały na zmiany w planowaniu przestrzennym oraz zagadnienia zarządzania terenami zurbanizowanymi w odniesieniu do zmian klimatycznych. We wnioskach i rekomendowanych rozwiązaniach podkreślane były modele interdyscyplinarnych działań w przestrzeni miejskiej z wprowadzaniem rozwiązań prośrodowiskowych, a także prospołecznych. Wskazywano rozwiązania modyfikujące dotychczasowe wzorce i normy stosowane w teorii oraz praktyce projektowej i realizacyjnej w mieście. Współczesne kierunki rozwoju miast wskazują na redefiniowanie miejskości oraz nurty Smart City, Eco City i biofilnej urbanistyki. Prognozowano kierunki rozwoju architektoniczno-urbanistycznego w ujęciu: środowiskowym, socjologicznym, funkcjonalnym, technologicznym i infrastrukturalnym.

Nie tylko konferencja
W powiązaniu z konferencją naukową zostały zrealizowane wydarzenia towarzyszące. Odbyły się panele eksperckie: Implementation of a Sustainable City Model and Adaptation to Climate Change oraz Implementation of Innovative Solutions and Technologies. Wygłoszono 12 referatów ekspertów prezentujących problematykę wdrażania rozwiązań przestrzennych i technologicznych w inwestycjach miejskich. Prelegentami byli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego WydziałuPolityki Przestrzennej oraz Komisji Ładu Przestrzennego, przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Arcadis sp. z o.o., Fundacji Sendzimira oraz firm wdrażających innowacyjne technologie, w tym Shreder i przedstawiciel oprogramowania Vectorworks. W połowie listopada odbyły się warsztaty Redefiniowanie Warszawy Wobec Zmian Klimatycznych. Uczestniczyło w nich 60 profesjonalistów z różnych dyscyplin. Program zawierał prezentacje ekspertów oraz panele dyskusyjne w 6 zespołach. Prelegentami byli: Prodziekan ds. Nauki WA PW dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW; prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska; prof. dr hab. inż. arch. kraj. Barbara Szulczewska; Jacek Kisiel, Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza Urzędu Miasta; dr Piotr Otawski z Kancelarii ODJ oraz architekt Paweł Wołejsza z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Warsztaty zrealizowano we współpracy z Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta st. Warszawy, Kołem Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz CZIiTT PW. Celem spotkania była dyskusja przede wszystkim nad problematyką definiowania powierzchni biologicznie czynnej w mieście, realizacji zielonej i błękitnej infrastruktury oraz minimalizacji efektu „wyspy ciepła” Warszawy. Warsztaty stanowiły wymianę doświadczeń projektowych oraz wdrożeniowych w inwestycjach realizowanych w stolicy. Wnioski zostały zaprezentowane podczas konferencji w sesji posterowej. W związku z konferencją opublikowano recenzowane materiały pod tytułem Redefining Cities in View of Climatic Changes. W książce wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej zebrano teksty dotyczące referatów prelegentów konferencji, uczestników sesji posterowej oraz materiały przekazane przez uczestników paneli eksperckich. Materiały konferencyjne w wersji elektronicznej dostępne są na stronie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w zakładce nauka-konferencje.

open