Home Laury Buildera 2020 Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
0

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

0
0

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. Od 1 września 2020 pełni funkcję Rektora PB. W ponad 20-let­niej historii uczelni jest pierwszą kobietą na tym stanowisku.

PROMOTOR NAUKI, EDUKACJI I ROZWOJU POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Dr hab. inż. MARTA KOSIOR-KAZBERUK, prof. PB jest białostoczanką, absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych  w dyscyplinie budownictwo, a w 2014 roku została doktorem habilitowanym. Pracę w PB rozpoczęta w 1995 r. W latach 2005-2012 była pro­dziekanem ds. studenckich i dydaktyki na WBiIŚ. Od 2015 do 2020 r. kierowała Katedrą Konstrukcji Budowlanych. Prowadziła aktywną działalność w organach kolegialnych, komisjach i zespołach uczelni, od 2012 roku zasiada w Sena­cie PB. W kadencji 2016-2019 sprawowała funkcję prorektora ds. kształcenia oraz współpracy międzynarodowej, a następ­nie do 2020 r. – prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Od 1 września 2020 pełni funkcję Rektora PB. W ponad 20-let­niej historii uczelni jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. efektywności ochrony materiałowo-strukturalnej materiałów budowlanych, wpływu aktywnych dodatków mineralnych na właściwości betonu, zastosowania zbrojenia kompozytowego w konstrukcjach z betonu oraz różnych aspektów trwałości konstrukcji. Prowa­dziła badania historycznych zapraw stosowanych przy budowie obiektów hydrotechnicznych Kanału Augustowskiego. Jest autorką i współautorką blisko 200 publikacji naukowych, w tym ze współautorami z ośrodków zagranicznych. 14 publikacji dotyczy dydaktyki szkoty wyższej, umiędzynarodowienia, tworze­nia programów studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia. Wywarta znaczący wpływ na rozwój dydaktyki akademickiej. Przygotowała autorskie programy i materiały dydaktyczne dla przedmiotów prowadzonych w języku polskim oraz angielskim na kierunku budownictwo. Była promotorem 115 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich (trzy otrzymały tytuł Najlepszej Pra­cy Dyplomowej w konkursie PZITB). Wypromowała doktora nauk technicznych, recenzowała rozprawy doktorskie; uczestniczyła w pracach komisji habilitacyjnych. Sprawowała opiekę nad staża­mi naukowymi doktorantów z Hiszpanii oraz Litwy. Dba o kapitał relacyjny Politechniki Białostockiej. Jest autor­ką efektywnej strategii umiędzynarodowienia Politechniki Bia­łostockiej, której wdrożenie przyczyniło się do znaczącego roz­woju różnych form współpracy międzynarodowej i zwiększenia rozpoznawalności uczelni. Aktywnie rozwija program Erasmus+, w tym współpracę z uczelniami spoza Unii Europejskiej. Była inicjatorką podpisania lub rozszerzenia zakresu umów dwustron­nych pomiędzy PB a uczelniami zagranicznymi. Miała wkład w przygotowanie wielu umów o podwójnym dyplomowaniu, a także innych projektów międzynarodowych o charakterze naukowym oraz dydaktycznym. W ramach LLP Erasmus i Era­smus+ prowadziła zajęcia w kilkunastu uczelniach zagranicz­nych. Przebywała jako profesor wizytujący w Tianjing Chengjian University, a także odbyta staż w Chongqing Jiaotong University (Chiny). Była koordynatorem projektów finansowanych ze środ­ków UE, których celem byto rozwinięcie potencjału dydaktycz­nego PB. Kierowała i uczestniczyła w realizacji projektów NCN, NCBiR, Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, a także projektów NAWA. Realizuje prace B+R we współpracy z przedsiębiorstwa­mi branży budowlanej. Od 2009 roku jest ekspertem NCBiR; od 2016 r. ekspertem PKA, w latach 2017-2020 była członkiem KAUT; była członkiem Grupy Roboczej ds. KIS. W 2018 r. została wybrana do Administrative Council of Euro­pean Network for Accreditation of Engineering Education, przy­znającej certyfikaty EUR-ACE. W latach 2012-2018 reprezen­towała Politechnikę Białostocką w European Civil Engineering Education and Training Association. 

open