Home Builder Awards Laury Buildera 2020 prof. dr hab. inż. Marek Cała – LAURY BUILDERA 2020
prof. dr hab. inż. Marek Cała – LAURY BUILDERA 2020
0

prof. dr hab. inż. Marek Cała – LAURY BUILDERA 2020

0
0

Prof. dr hab. inż. Marek Cała, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Dorobek naukowy Profesora Cały stanowi blisko 200 publikacji, na co składają się książki, monografie, ar­tykuły w czasopismach i materiałach konferencyjnych.

PRAKTYCZNY WYMIAR NAUKI, CZYLI W SŁUŻBIE NAUKI, EDUKACJI I NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA

Studia na Wydziale Górnictwa i Geoin­żynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ukończył w 1992 roku. W tym samym roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geo­techniki na Wydziale Górnictwa i Geo­inżynierii AGH. Jesienią 1997 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktor­ską dotyczącą problematyki mecha­nizmu współpracy kotwi oraz gwoździ z masywem skalnym o zróżnicowanej budowie geologicznej. Jego rozprawa habilitacyjna (2008) była poświęcona problematyce zastosowania metod numerycznych do analizy stateczno­ści zboczy. W roku 2015 z rąk Pre­zydenta RP odebrał tytuł profesora. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, a od 2016 jest Dziekanem Wydziału (w 2020 wybra­no go na drugą 4-letnią kadencję). Od 2016 roku jest Prezydentem Mię­dzynarodowego Komitetu Organiza­cyjnego Światowego Kongresu Gór­niczego (IOC WMC). Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Me­chaniki Skał (ISRM) oraz Międzyna­rodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (IASMGE). Był promotorem 5 doktor­skich oraz ponad 50 prac magister­skich i inżynierskich. Dorobek naukowy Profesora Cały stanowi blisko 200 publikacji, na co składają się książki, monografie, ar­tykuły w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Marek Cała jest tak­że autorem oraz współautorem po­nad 350 opracowań, ekspertyz i opinii wykonanych na zlecenie firm krajo­wych oraz zagranicznych.  

open