Home Biznes i Ludzie JESTEŚMY SILNĄ ORGANIZACJĄ
JESTEŚMY SILNĄ ORGANIZACJĄ
0

JESTEŚMY SILNĄ ORGANIZACJĄ

0
0

Rozmowa z RAFAŁEM BLANKIEWICZEM, Dyrektorem Działu Rozwoju Biznesu ILF Consulting Engineers Polska

Grzegorz Przepiórka: Jak podsumowałby Pan dotychczasowy rozwój firmy ILF Polska?

RAFAŁ BLANKIEWICZ Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu ILF Consulting Engineers Polska

Rafał Blankiewicz: Firmę ILF Pol­ska od początku istnienia, czyli od 1998 r., charakteryzowała bardzo du­ża dynamika rozwoju. Gdy 20 lat te­mu dołączyłem do zespołu, liczył on zaledwie kilka osób. Z biegiem cza­su jednak sukcesywnie się powięk­szał, co miało związek z pozyskiwa­niem nowych projektów. Działaliśmy elastycznie oraz odpowiadaliśmy na potrzeby rynku, sukcesywnie posze­rzając wachlarz oferowanych usług. Obecnie jesteśmy najbardziej zdy­wersyfikowaną firmą inżyniersko­-konsultingową na polskim rynku – zarówno jeśli chodzi o zakres usług, jak i obszary biznesowe.

Od samego początku działaliśmy na międzynarodową skalę. Pierw­szym projektem, który przysłużył się rozwojowi firmy, były usługi kon­sultingowe dla gazociągu jamalskie­go. Początkowo nasza aktywność by­ła związana właśnie z sektorem ropy i gazu. W 2001 r. rozszerzyliśmy działalność o projekty inżynierii śro­dowiska – oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacyjne. Realiza­cja szeregu kontraktów w tej bran­ży stworzyła dla nas nową ścież­kę. W kolejnych latach – ze względu na coraz bardziej złożone realizacje powołaliśmy zespół konstrukcyj­ny, który wykorzystał zapotrzebowa­nie na usługi inżynierskie w zakre­sie dróg i lotnisk. Wreszcie w 2007r. ugruntowaliśmy pozycję w bran­ży energetycznej, świadcząc usłu­gi konsultanta EPCM dla elektrocie­płowni w Częstochowie. W 2009 r. rozpoczęliśmy prace przy projekcie II linii metra w Warszawie, który po­zwolił nam dołączyć do wąskiego grona firm oferujących tego rodzaju usługi.

W ostatnich latach staliśmy się również pierwszym kontaktem dla inwestorów koncentrujących się na obszarze morskich farm wiatrowych.

Obecnie zespół ILF Polska liczy ponad 450 pracowników, a obroty firmy oscylują wokół 100 mln zł. Co istotne, do zeszłego roku nasz rozwój był w zasadzie wzrostem organicz­nym, co bardzo cenimy, bo pozwoli­ło nam to ukształtować silną kulturę organizacyjną. Dopiero w czasie pan­demii w 2020 r. przejęliśmy pierwszą firmę – biuro projektowe Elektrobu­dowy w Poznaniu specjalizujące się w usługach związanych z przesyłem energii elektrycznej.

G.P.: Jakie są najmocniejsze strony ILF Polska? Jakim potencjałem eksperckości dysponujecie?

R.B.: Jesteśmy silną i stabilną or­ganizacją. Mamy wsparcie innych spółek Grupy ILF (40 firm na całym świecie), z którymi blisko współpra­cujemy przy różnych projektach.

Wyróżnia nas elastyczność w działa­niu i podejmowaniu decyzji – jeste­śmy firmą rodzinną, która nie musi patrzeć, jak przypodobać się akcjo­nariuszom. Co więcej, nie mamy po­wiązań z dostawcami konkretnych technologii, a jednocześnie posia­damy bardzo dużą wiedzę na temat przekroju dostępnych technologii. Dzięki temu możemy oferować na­szym klientom optymalne rozwiąza­nia, adekwatne do ich potrzeb. Ma­my duży, wielobranżowy zespół, mocny zarówno technicznie, jak i w zarządzaniu projektami czy in­westycjami z ramienia klienta. Po­siadamy unikalne know-how tech­niczne, m.in. z zakresu morskich farm wiatrowych, projektowania metra oraz technologii LNG, wodo­rowej i magazynowania energii.

G.P.: Jak szeroki jest obszar działalności ILF Polska?

R.B.: Nasze działania obejmu­ją spektrum usług inżyniersko-kon­sultingowych. Dążymy do tego, że­by być „one-stop-shop” – oferujemy klientom kompleksowe usługi inży­nierskie na wszystkich etapach reali­zacji inwestycji – od wizji, studium wykonalności, koncepcji poprzez wielobranżowe projektowanie, nie­zbędne pozwolenia po zarządza­nie całym projektem w imieniu za­mawiającego, łącznie z wyborem wykonawców robót i nadzorem na budowie. Wyróżnia nas szeroki za­kres kompetencji. Świadczymy zdy­wersyfikowane usługi dla inwesty­cji z czterech obszarów: energetyka oraz ochrona klimatu, woda i śro­dowisko, transport oraz przestrzeń miejska, ropa, gaz i przemysł.

G.P.: W realizacji jakich inwestycji firma ILF Polska brała udział w ostatnich miesiącach, latach? Na jakich budowach jesteście obecni dzisiaj?

R.B.: ILF Polska w swoim port­folio posiada ponad 350 projektów z różnych branż na całym świecie. Jeżeli chodzi o ostatni rok, to warto wspomnieć o zaangażowaniu(projekt i nadzór autorski) w budowę II linii warszawskiego metra. Odpowiada­my także za zarządzanie w imieniu inwestora projektem metra w mie­ście Dniprona Ukrainie. Sprawujemy nadzór nadbudową portu mor­skiego w Mozambiku. Nadzorujemy budowę nowego bloku gazowo-parowego w Bangladeszu. Zarządzamy budową instalacji termicznej utyliza­cji odpadów w Warszawie. Natomiast w Gdańsku nasza usługa przy podobnej inwestycji polega na wykonaniu projektu instalacji dla konsorcjum włosko-francuskiego. W przypadku morskich farm wiatrowych doradzamy prawie wszystkim inwestorom przy planowaniu i projektowaniu działań na Bałtyku. ILF Polska odpowiada również za doradztwo dla PSE oraz Litgrid przy podmorskim połączeniu elektroenergetycznym Polski i Litwy (Harmony-Link). Projektujemy gazociągi wysokociśnieniowe dla firmy GAZ-SYSTEM SA i ropociągi oraz zbiorniki magazynowe dla PERN-u w różnych lokalizacjach. Sprawujemy również nadzór nad budową instalacji produkcji polipropylenu dla Azotów. Projektujemy jeden z największych na świecie systemów przesyłu wody pitnej – w Arabii Saudyjskiej.

II linia metra w Warszawie

G.P.: Jak wygląda sytuacja w branży konsultingowej? Jaki wpływ na nią wywarła pandemia?

R.B.: Obecnie musimy się mierzyć przede wszystkim ze wzrostem konkurencji na krajowym rynku oraz większą nieprzewidywalnością w realizacji projektów. Niektórzy polscy inwestorzy obniżyli kryteria dopuszczenia do przetargów w zakresie wymaganego doświadczenia firm i personelu, tym samym umożliwiając udział w nich większej liczby podmiotów – nawet tych mniej doświadczonych. Wzrosło ryzyko, że usługi projektowo-doradcze dla strategicznych inwestycji w Polsce będą świadczone przez firmy nieposiadające odpowiednich kompetencji.

Firmy konsultingowe musiały przetestować pracę zdalną. W naszym przypadku przejście w tryb home office zakończyło się sukcesem – nawet przy koordynowaniu wielobranżowych prac projektowych skomplikowanych inwestycji nie zauważyliśmy spadku jakości.

G.P.: Jakie są plany dalszego rozwoju, wzmacniania ILF Polska?

R.B.: Nasze plany wiążemy w dużej mierze z odnawialnymi źródłami energii, zwłaszcza z farmami wiatrowymi na Bałtyku, gdzie jesteśmy już zaangażowani w przygotowanie kilkunastu projektów. Planujemy także ekspansję międzynarodową, która została tymczasowo zahamowana przez pandemię. Szczególnie liczymy na rozwój współpracy z partnerami biznesowymi z Azji Południowo-Wschodniej.

Gazociągi w Polsce

G.P.: Z jakimi perspektywami rozwoju mamy do czynienia, jakie wyzwania czekają rynek? Na co szczególnie trzeba być przygotowanym przy realizacji inwestycji?

R.B.: Perspektywę rozwoju oraz wyzwania stawia przed nami transformacja energetyczna w kierunku energetyki odnawialnej – wiatrowej (onshore i offshore), fotowoltaicznej oraz wodorowej. Jej istotnym elementem jest również gaz, który obecnie staje się paliwem przejściowym. Aktualne plany polityki energetycznej Polski zakładają także powrót do energetyki jądrowej, zeroemisyjnej – jeśli chodzi o dwutlenek węgla. Długofalowo spodziewamy się również odwrotu od wykorzystania ropy i gazu. Obecnie, szczególnie w krajach ASEAN, skupiamy się na projektach LNG to Power. Innym ciekawym kierunkiem jest coraz większe zainteresowanie inwestorów formułą EPCM – jako konkurencyjnym modelem wdrażania inwestycji, optymalizującym koszty. W tym podejściu nie ma generalnego wykonawcy, inwestycja dzielona jest na kilkanaście lub kilkadziesiąt pakietów. Dla każdego wybierany jest inny wykonawca/dostawca.

EC Częstochowa

G.P.: Jaką wartość dodaną może w kontekście wskazanych perspektyw, wyzwań wnieść ILF Polska?

R.B.: Jesteśmy ekspertem w obszarze energetyki i ochrony klimatu, który aktywnie uczestniczy w rozwoju ich różnych gałęzi. Dzięki temu możemy m.in. wnieść nasze know-how w transformację energetyczną, rozwój energetyki odnawialnej oraz technologii LNG to Power. Co więcej, mamy duże doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w modelu EPCM – pierwszy projekt w Polsce w tej mało jeszcze wówczas znanej formule – zrealizowaliśmy z dużym sukcesem już w latach 2007–2010. Jesteśmy także odpowiednim adresem dla klientów poszukujących kompleksowych, wielobranżowych usług projektowych, międzynarodowego zaplecza i niezależnego doradztwa technicznego.

Fot. arch. ILF Consulting Engineers Polska

open