Home Biznes i Ludzie BUDOWNICTWO KONTRA COVID-19
BUDOWNICTWO KONTRA COVID-19
0

BUDOWNICTWO KONTRA COVID-19

0
0

Posiadanie elastycznego, higienicznego systemu ściennego stwarza obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, jeden z głównych problemów projektowania i aranżacji pomieszczeń w strefach higienicznych oraz laboratoryjnych w szpitalach. Odpowiedzią na to wyzwanie, zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy potrzebne są wyjątkowe środki ochrony powierzchni, są rozwiązania firmy Rohde.

COVID-19 to pierwsza świa­towa pandemia od ostat­nich 150 lat. Wirus Sars-CoV-2 szybko się roz­wija i zmienia, powodując coraz po-ważniejsze konsekwencje. Nie jest możliwy do wyeliminowania lokal­nie, a także nie ogranicza się do jed­nego obszaru. Dlatego podstawy hi­gieny stają się coraz ważniejsze – nie tylko, ale przede wszystkim, w szpi­talach. Badania wykazały, że wystę­powanie (nowych) zakażeń oraz ich rozprzestrzenienie, a tym samym czę­stotliwość, zależą w dużej mierze od standardów higienicznych. W związ­ku z tym należy poświęcić więcej uwagi takim powierzchniom jak ścia­ny czy sufity. Trwałe zapobieganie kolonizacji na nich zarazków nie mu­si być specjalnie pracochłonne, o ile użyjemy właściwych rozwiązań.

Zachowanie najwyższych stan­dardów higienicznych umożliwiają rozwiązania firmy Rohde KG. Seria TOP-COAT 700, Finish 400, a tak­że farby serii 200 oferują skuteczne i wzajemnie dostosowane rozwią­zanie do spełnienia najróżniejszych wymagań. Ich wysoka efektywność jest potwierdzona świadectwami zgodnymi z normami międzynaro­dowymi JIS Z 2801 bądź ISO 22196. Działanie uzyskano bez dodatku sub­stancji toksycznych. Jednocześnie produkty dwukomponentowe nie tworzą pożywki dla zarazków. Są niepodatne na krew, środki dezynfe­kujące oraz odkażające. Wykorzystu­jąc odporną na rozrywanie tkaninę szklaną, można tworzyć pozbawio­ne fug, odporne powierzchnie o do­brym działaniu zbrojącym, a także optymalnych właściwościach higie­nicznych. W tym kontekście warto wspomnieć, że system posiada świa­dectwa kontrolne Niemieckiego To­warzystwa Higieny i Mikrobiologii, a zaaranżowane z jego użyciem po­mieszczenia odpowiadają nawet wy­mogom ustawy o zapobieganiu epi­demiom przyjętej w Niemczech. Systemy firmy Rohde KG były uży­wane w wielu laboratoriach oraz pomieszczeniach czystych na ca­łym świecie, takich jak Instytut Ro­berta Kocha w Berlinie, IST Austria w Wiedniu czy Novartis w Szwajca­rii. System okładzin ściennych firmy Rohde KG udowodnił swoją dosko­nałą przydatność po 5 latach użyt­kowania w laboratoriach o tak wyso­kim ryzyku jak IST Austria.

Posiadanie odpowiednich syste­mów ściennych jest istotne nie tylko w pomieszczeniach medycznych. Bu­dowa pokoi sterylnych np. w firmach produkcyjnych czy laboratoriach rów­nież stanowi wyzwanie, nie mówiąc już o przekształcaniu i renowacji ta­kich pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości produkcji. Ze względu na swoje właściwości pro­dukty Rohde nie wydzielają szkodli­wych substancji – co zdecydowanie ułatwia realizację takich procesów. Potwierdzają to raporty kontrolne we-dług schematu Komisji Oceny Zdro­wotnej Produktów Budowlanych, a także według ISO 14644, VDI 2083 (pomieszczenia czyste). Oczywiście wszystkie produkty spełniają zarów­no wymogi zielonego szpitala, jak i zielonego budownictwa (przykłado­wo według LEED). Ponadto dzięki za­stosowaniu tekstylnej tkaniny szkla­nej trwałe efekty uzyskuje się nawet na trudnych podłożach, a system jest dostępny niemalże w każdym odcie­niu. Dezynfekcja pomieszczeń, w któ­rych zastosowano technologię firmy Rohde, może odbywać się rzadziej niż w przypadku powierzchni pokrytych farbami lateksowymi. Rzadziej wystę­puje także potrzeba przeprowadzania remontów.

Przedsiębiorstwo Rohde od lat odnosi sukcesy na rynkach zagra­nicznych. W najbliższej przyszło­ści planuje nawiązanie współpra­cy z partnerami i klientami w Polsce. Firma serdecznie zaprasza do długo­falowej współpracy dystrybutorów produktów do pokrywania ścian, ar­chitektów, a także generalnych wy­konawców zajmujących się projek­towaniem oraz realizacją obiektów medycznych, laboratoryjnych czy produkcyjnych. 

Zdjęcia arch. Rohde

 

open