Home Biznes i Ludzie POWODY DO DUMY
POWODY DO DUMY
0

POWODY DO DUMY

0
0

,,W Henklu jesteśmy autentycznie dumni, że przez minione 30 lat uczestniczyliśmy w procesie stopniowego rozwoju rynku budowlanego w Polsce i podnoszenia obowiązujących w budownictwie standardów. Mamy w tym swój znaczący udział…”. PIOTR CIBOROWSKI, Dyrektor Zarządzający Adhesive Technologies w Henkel Polska.

Danuta Burzyńska: Osobiście najbardziej przywiązana jestem do trzech marek Henkla: Persilu, Perwollu i Schwarzkopfa (uśmiech), ale dzisiaj porozmawiamy o dywizji budowlanej, której przewodzi Pan od ponad 20 lat, oraz o jej marce Ceresit, która uplasowała firmę wśród liderów rynku klejów budowlanych. Doskonale pamiętam, kiedy w Stąporkowie została uruchomiona pierwsza fabryka Henkla i zjechał z taśmy pierwszy worek zaprawy Ceresit. Od tamtej pory minęły trzy dekady. W jaki sposób Henkel i Adhesive Technologies celebrują tak ważny jubileusz 30-lecia działalności firmy w Polsce?

Piotr Ciborowski: Rocznicę 30-le­cia obchodzą w tym roku zarówno Henkel Polska, jak i marka Ceresit. A to z tej przyczyny, że pierwszą w ogóle inwestycją Henkla w Polsce było otwarcie w Stąporkowie zakła­du produkcji artykułów chemii bu­dowlanej Ceresit. Pierwszy worek kleju do płytek marki Ceresit zjechał z linii produkcyjnej stąporkowskiej fabryki w czerwcu 1991 roku.

W ciągu minionych 30 lat Henkel zadomowił się w Polsce. Dziś jeste­śmy obecni ze wszystkimi sektora­mi naszej światowej działalności. Produkujemy i sprzedajemy kle­je budowlane, oferujemy kleje dla różnych gałęzi przemysłu, produ­kujemy oraz sprzedajemy środki do prania i czystości, a także oferujemy szeroką gamę kosmetyków do pielę­gnacji ciała i włosów, wraz z kosme­tykami profesjonalnymi dla salonów fryzjerskich. Mamy w Polsce łącz­nie cztery duże zakłady produkcyj­ne i dwa centra aplikacji produktów zabezpieczania powierzchni, Cen­trum Innowacji Budowlanych Cere­sit, centra dystrybucyjne oraz biuro główne w Warszawie. Jesteśmy jed­nym z czołowych producentów materiałów budowlanych, w tym systemów ociepleń, środków piorą­cych i czystości oraz kosmetyków pielęgnacyjnych.

30 lat Ceresitu to rocznica, którą chcemy się wyraźnie chwalić i uro­czyście świętować wspólnie z na­szymi bezpośrednimi klientami, inwestorami, wykonawcami, pra­cownikami oraz wszystkimi, którzy wspierali nasz rozwój w ciągu ostat­nich 30 lat. To oni wszyscy stoją za naszym sukcesem.
A jak będziemy komunikować tę rocznicę? Otóż informacja o 30-leciu Ceresitu pojawi się przede wszyst­kim na wybranych opakowaniach naszych produktów, a także na materiałach ekspozycyjnych w punktach sprzedaży. Planujemy kampanię di­gitalową i komunikację w mediach społecznościowych. Ponadto mamy zaplanowane niespodzianki dedyko­wane naszym kluczowym partnerom biznesowym, ale zdecydowanie nie chciałbym jeszcze zdradzać więcej szczegółów.

Trzymając się tradycji społecznego zaangażowania firmy, chcemy tak­że, by obchodom 30-lecia towarzy­szył specjalny projekt charytatywny. Wesprzemy budowę Zielonego Cen­trum Pomocy Dzieciom zainicjo­wanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Projekt łączy idee po­mocy dzieciom, które doświadczy­ły różnych form przemocy i ochrony środowiska. Wsparcie finansowe zo­stanie przeznaczone na ekologiczne rozwiązania dla budynku, m.in. pa­nele słoneczne. W prace budowla­ne będą zaangażowani nasi doradcy techniczni i będziemy dostarczali na budowę nasze materiały budowlane.

D.B.: Jakie wydarzenia z minionego okresu miały Pana zdaniem znaczący wpływ na rozwój marki Ceresit?

P.C.: Trudno wybrać jedno szcze­gólne wydarzenie z 30 lat historii. To są trzy dekady wspólnego dzia­łania pracowników Henkla, partne­rów handlowych oraz wykonawców, którzy doceniali nasze produkty i je konsekwentnie wybierali.

Jednak mam równocześnie prze­konanie, że kołem zamachowym dla budowania naszej wiodącej pozy­cji na polskim rynku materiałów bu­dowlanych były systemy ociepleń. To tutaj – w Polsce, w naszych la­boratoriach Centrum Innowacji Bu­dowlanych Ceresit w Stąporkowie – zaczęła się cała historia. To tutaj nasi polscy technolodzy w oparciu o – jak to się kiedyś mówiło – pol­ską myśl technologiczną opracowy­wali pierwsze formuły produktów w ramach tego systemu, poczynając od kleju do styropianu i tynków. To tutaj w następnych latach narodził się pomysł ogólnopolskiej sieci sta­cji barwiących do farb i tynków, co zapewniło inwestorom i właścicie­lom domów dostęp do szerokiej ga­my kolorystycznej fasad oraz ścian wewnętrznych „od ręki”. Kołem zamachowym dla budowania naszej wiodącej pozycji na polskim rynku materiałów budowlanych były systemy ociepleń.

Z perspektywy lat widzę, że de­cyzja o inwestowaniu w rozwój sys­temów ociepleń Ceresit była jedną z najważniejszych, które podjęliśmy, i zdecydowała o wiodącej pozycji Henkla na rynku materiałów budow­lanych w Polsce oraz w szeregu kra­jów tego regionu Europy, włączając Rosję, Białoruś, Rumunię, Bułga­rię, Ukrainę i kraje bałtyckie. Na­sze formuły oraz koncept biznesowy, stworzone na bazie doświadczenia i wiedzy polskiego zespołu naukow­ców oraz pracowników, okazały się doskonałym towarem eksportowym polskiego Henkla w ramach całej grupy.

D.B.: Przypomnijmy, jakie inne produkty oferuje marka Ceresit poza klejami, dzięki którym stała się rozpoznawalna w budownictwie…

P.C.: O systemach ociepleń już wspominałem. Drugim tradycyj­nie ważnym dla nas segmentem asortymentowym są produkty do układania i spoinowania płytek ceramicznych, czyli kleje, fugi i sili­kony. Od kilku lat jesteśmy ważnym graczem na rynku pian poliuretano­wych oraz uszczelniaczy. Kolejne nasze specjalności to systemy hy­droizolacyjne, posadzkowe i syste­my szybkiego montażu oraz grunty. Stopniowo budujemy także naszą obecność w stosunkowo nowej dla nas kategorii gładzi na bazie dysper­sji akrylowych.

D.B.: Jak ewoluowały te rozwiązania pod względem innowacyjności, udoskonalania parametrów, możliwości aplikacji oraz dostosowywania do zmieniających się wymagań?

P.C.: Na początku naszym flago­wym wyrobem w Polsce był klej do płytek Ceresit CM11, produkt, który – patrząc z dzisiejszej perspektywy – oferuje standardową jakość i pa­rametry. Dzisiaj tę kategorię rynku kształtują produkty zdecydowanie bardziej zaawansowane technolo­gicznie, kleje elastyczne, o podwyż­szonych parametrach przyczepności i nieporównywalnie lepszych pa­rametrach roboczych, przekładają­cych się na wygodę wykonawców. Są to kolejno Ceresit CM16, CM16 PRO i nowo wprowadzany na rynek CM17 PRO oraz w końcu CM22, któ­ry jest przeznaczony do klejenia pły­tek wielkoformatowych.

Kolejnym przykładem na inno­wacyjny rozwój rynku, ale także na wzrost oczekiwań inwestorów i wy­konawców, które są motorem dla naszych technologicznych poszu­kiwań, jest kategoria produktów do spoinowania. Dzisiaj oferuje­my wspólny system kolorystyczny obejmujący fugi cementowe Cere­sit CE40 oraz silikony Ceresit CS25. Dzięki tej innowacji wykonaw­cy osiągają nieporównywalnie lep­sze efekty estetyczne z korzyścią dla swojej zawodowej renomy i ku sa­tysfakcji inwestorów, a późniejszych użytkowników łazienek oraz kuchni.

To tylko dwa przykłady na to, jak bardzo polski rynek materiałów bu­dowlanych rozwinął się w ciągu minionych 30 lat. Jesteśmy w kom­pletnie innym miejscu, jeśli chodzi o świadomość inwestorów i wyko­nawców oraz ich oczekiwania od-nośnie jakości i cech użytkowych materiałów wykorzystywanych do budowy czy wykańczania miesz­kań i domów. Jesteśmy w związku z tym także w zupełnie innym miej­scu, jeśli chodzi o technologiczne zaawansowanie oferowanych przez nas produktów. Z pełnym przekona­niem można powiedzieć, że Polska jest dzisiaj liderem Europy Środ­kowo-Wschodniej pod względem standardów jakości oraz wysokiego poziomu technologicznego materia­łów budowlanych.
W Henklu jesteśmy autentycz­nie dumni, że przez minione 30 lat uczestniczyliśmy w tym proce­sie stopniowego rozwoju rynku bu­dowlanego w Polsce i podnoszenia obowiązujących w budownictwie standardów. Mamy w tym swój zna-czący udział, gdyż w naszej strate­gii zawsze stawialiśmy na wysoką jakość, na nowoczesną technologię, a nasze produkty spełniały wszyst­kie obowiązujące europejskie nor­my. Niezmiennie staliśmy także na stanowisku, że wyśrubowane para­metry techniczne, które przekładają się na trwałość inwestycji, bezpie­czeństwo użytkowników oraz kom­fort wykonawców, są ważniejsze niż utrzymanie możliwie najniższej ce­ny. I stopniowo udawało nam się do tego przekonać także naszych klientów.

D.B.: Jakie działania firmy służą budowaniu jej przewagi konkurencyjnej na rynku chemii budowlanej?

P.C.: Wartości, takie jak zrówno­ważony rozwój czy dbałość o śro­dowisko, są dla firmy Henkel fundamentalne i zawierają się w jej strategii biznesowej. Obszary, na których z racji charakteru naszej działalności się koncentrujemy, to zapobieganie niekorzystnym zmia­nom klimatu, głównie poprzez dzia­łania na rzecz ograniczania emisji dwutlenku węgla, oraz walka z za­nieczyszczaniem środowiska pla­stikowymi odpadami. Poczuwamy się do rozszerzonej odpowiedzial­ności, obejmującej zarówno nasze procesy produkcyjne, gdzie staramy się wdrażać innowacyjne rozwiąza­nia ograniczające zużycie energii, jak również troskę o to, by nasi od­biorcy dzięki zastosowaniu naszych produktów mogli ograniczyć własny środowiskowy ślad.

Najlepiej zilustrować to na przy-kładzie produktów ocieplenio­wych. Źle zaizolowane cieplnie budynki są źródłem ogromnych strat energetycznych, nie mówiąc już o kosztach, zarówno zimą, jak i latem, gdy coraz powszechniej­sze staje się stosowanie klimatyza­cji. Docieplenie budynku – izolacja cieplna ścian, miejsc łączenia ścian z powierzchnią dachu czy otwo­rów okiennych oraz drzwiowych – staje się więc nie tylko kwestią większego komfortu, zdrowia i port­fela mieszkańców, ale także ekologii. Mniejsze zużycie energii na ocie­plenie lub wychładzanie mieszkań oraz domów przekłada się na znaczący spadek emisji CO2 z korzy­ścią dla klimatu. To nasza wspólna odpowiedzialność.

Osobnym tematem, choć wca­le nie mniej ważnym, jest problem zanieczyszczenia środowiska pla­stikiem pochodzącym z różne­go rodzaju opakowań. Uważamy, że najlepsze praktyczne rozwiąza­nie tego problemu oferuje koncep­cja gospodarki obiegu zamkniętego. Chodzi o to, by materiał plastiko­wy po wykorzystaniu, poprzez sys­tem zbiórki odpadów, mógł trafić do przerobu, stając się surowcem wtór­nym do wyprodukowania kolejnego opakowania. Naszą odpowiedzial­nością na dziś jako producenta jest zapewnienie, że wszystkie nasze opakowania są zdatne do recyklin­gu – ten cel osiągniemy globalnie ja­ko firma na koniec roku 2025 – oraz wykorzystywanie w coraz większym stopniu przy produkcji opakowań plastiku pochodzącego z odzysku i tym samym ograniczanie wyko­rzystania pierwotnego plastiku. To podejście realizujemy już także w Polsce. Spoina Ceresit CE40 sprze­dawana jest w wiadrach wyproduko­wanych w 50% z wtórnego plastiku. Przygotowujemy już następne takie opakowania dla kolejnych naszych produktów.

Od początku działalności w Pol­sce celem firmy, obok podnoszenia standardów obowiązujących na ryn­ku budowlanym, było edukowanie i prowadzenie szkoleń wykonaw­ców. Zaczynaliśmy od stacjonar­nych szkoleń, które w minionych latach organizowaliśmy w specjal­nie do tego powołanym Centrum Edukacji Budowlanej w Stąporko­wie. To podejście musiało z czasem ulec rewizji. Obecnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, z naszą edukacją, szkoleniami i do­radztwem docieramy do wykonaw­ców bezpośrednio na budowy, tam, gdzie nasze technologie i produk­ty są wykorzystywane. Nasz ze­spół doradców technicznych jest do dyspozycji, gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości, które mogą się pojawić na etapie aplikacji produktów w praktyce. Po­śpieszani przez pandemię, idziemy z duchem czasu, bo dzisiaj oferuje­my także szkolenia i filmy instruk­tażowe online na kanale YouTube/ Ceresit Polska. Nasza youtubowa bi­blioteka z każdym tygodniem wzbo­gaca się o nowe edukacyjne pozycje.

D.B.: Jakie są plany na dalszy rozwój firmy i marki, a tym samym – sposoby na budowanie konkurencyjnej przewagi w przyszłości?

P.C.: Będziemy konsekwentnie roz­szerzać ofertę asortymentową, bę­dziemy dalej edukować i aktywnie promować nasze produkty, pokazując wykonawcom oraz inwestorom zalety dostępnych u nas rozwiązań. Ale chcę w tym miejscu powiedzieć wyraźnie, że bierzemy także pod uwagę zapewnienie firmie dalsze­go wzrostu poprzez celowane akwi­zycje. Dział klejów budowlanych, który reprezentuję, jest jednym z 11 działów w ramach sektora Adhesive Technologies Henkla na świecie. Nasze największe rynki są w Euro­pie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Ameryce Łacińskiej. Chcemy da­lej rosnąć organicznie, ale również poprzez akwizycje, zarówno geo­graficzne, jak i asortymentowe. Tak­że pod tym względem Polska jest dla nas bardzo interesującym rynkiem.

D.B.: Fritz Henkel (współzałożyciel firmy) w wieku 28 lat zafascynowany nauką wprowadził pierwszy produkt, jakim był uniwersalny środek piorący. W jaki sposób firma podąża śladem swego protoplasty i wspiera rozwój nauki? Nad czym obecnie pracuje Henkel w dziedzinie rozwoju nowych technologii oraz innowacyjnych produktów? Jakie są osiągnięcia Centrum Innowacji Budowlanych Ceresit w Stąporkowie oraz które z nich są wynikiem badań naukowych?

P.C.: Dziękuję za to pytanie. Moja opowieść o 30 latach Henkla i Cere­situ w Polsce nie byłaby kompletna bez historii oraz osiągnięć naszego Centrum Innowacji Budowlanych Ceresit. Już wspomniałem, że dzisiej­sza pozycja Henkla na rynku budow­lanym w Europie ma swoje źródło w Stąporkowie, w naszych labora­toriach, gdzie od początku w gło­wach naszych polskich naukowców i technologów rodziły się koncep­ty oraz formuły większości bu­dowlanych produktów Henkla. Ta działalność badawczo-rozwojowa zo­stała w Henklu doceniona ukonsty­tuowaniem w Polsce w 2014 roku głównego, największego i najlepiej wyposażonego w henklowskim świe­cie centrum kompetencji oraz rozwo­ju produktów chemii budowlanej. Dzisiaj Centrum Innowacji Budow­lanych Ceresit w Stąporkowie to bi-jące serce światowego działu chemii budowlanej. Nasi eksperci prowa­dzą światowe projekty, pracując nad technologiami przyszłości dla syste­mów ociepleń, hydroizolacji, syste­mów do klejenia płytek ściennych, okładzinowych i podłogowych czy w końcu materiałów wykańcza­nia wnętrz. Technologie oraz formu­ły, które rodzą się w Stąporkowie, są następnie wdrażane do produkcji w henklowskich fabrykach chemii budowlanej na całym świecie. Dzi­siejszą pozycję i renomę Centrum za­wdzięczamy naszemu eksperckiemu zespołowi pracowników. Centrum jest właściwie w ciągłym rozwoju, także obecnie poszukujemy nowych, zdolnych, ambitnych pracowników badawczo-rozwojowych do wzmoc­nienia naszego zespołu.

Jeśli chodzi o najważniejsze tema­ty i kierunki dalszego rozwoju prac badawczych, to tutaj agendę narzu­cają największe wyzwania współ­czesnego świata. Oszczędność energii stała się tematem global­nym. Koncentrujemy się więc na rozwiązaniach budownictwa zrów­noważonego oraz niskoemisyjne­go, pozwalającego naszym klientom ograniczać ich ekologiczny ślad za­równo zimą, jak i latem.

Z działem badań i rozwoju bardzo blisko współpracuje Dział Technicz­nego Wsparcia Klientów, który od­powiada za technologie aplikacyjne naszych produktów, działając w Pol­sce, ale także na rzecz europejskiej sieci Henkla. W centrum zaintere­sowania pracowników tego działu jest użytkownik, wsłuchują się w je­go potrzeby oraz opinie, a ich misją jest zapewnienie najlepszych pa­rametrów użytkowych i roboczych naszym produktom. W tym celu pro­wadzą badania oraz testy z wykorzy­staniem zaawansowanego sprzętu i urządzeń, na przykład komór kli­matycznych czy komór klimatyczno­-aplikacyjnych, gdzie możliwe jest testowanie wytrzymałości oraz pa­rametrów naszych produktów w za­kresie temperatur od minus 20 do plus 70 stopni Celsjusza. Ponad­to Dział Technicznego Wsparcia od­powiada za doradztwo techniczne i szkolenia dla wykonawców.

Ostatnim, trzecim ogniwem, za­pewniającym nam w Henklu prze­wagę konkurencyjną w pracach badawczo-rozwojowych, jest nieza­leżne, akredytowane Centralne La­boratorium Badawcze, które ma swoją siedzibę także w Stąporkowie i które bierze udział w procesach walidacyjnych naszych produk­tów zgodnie z certyfikatem ISO EC 17025. Fakt, że laboratorium jest akredytowane, oznacza, że uzyskane wyniki są akceptowane przez mię­dzynarodowe jednostki badawcze i pozwalają wprowadzać nasze pro­dukty chemii budowlanej na rynki w całej Europie. Z usług naszego la­boratorium korzystają nie tylko inne nasze europejskie oddziały, ale także firmy zewnętrzne.

Cieszymy się wszyscy z okrągłego jubileuszu marki Ceresit i patrzymy w przyszłość z optymizmem. Jeste­śmy przekonani, że będziemy pierw­szym wyborem dla zwiększającej się ilości wykonawców oraz firm bu­dowlanych nastawionych na naj­wyższą jakość.

Fot. arch. Henkel Polska

open