Home IT&BIM BauApp najlepiej dopasowany produkt na rynku
BauApp najlepiej dopasowany produkt na rynku
0

BauApp najlepiej dopasowany produkt na rynku

0
0

Sprawne dopasowanie rozwiązania do potrzeb klientów leży w naszym DNA. PAWEŁ SMOLAREK, Dyrektor ds. Nowych Technologii w BauApp Polska.

Danuta Burzyńska: O sensie digitalizacji budownictwa w ogóle i potrzebie przyspieszenia tego procesu w czasach pandemii nie trzeba nikogo przekonywać. Dzisiaj wygrywają ci, którzy już rozpoczęli swoją przygodę z cyfryzacją. Zmienili sposób prowadzenia firmy, projektu, usprawnili wiele procesów w swoim biznesie. Jak ocenia Pan stopień digitalizacji branży budowlanej w Polsce?

Paweł Smolarek: Firmy działające w pol­skiej branży budowlanej oraz na rynku nieru­chomości dostrzegają coraz większe potrze­by w zakresie digitalizacji. Jednakże widzimy duże dysproporcje na rynku. Z jednej strony mamy w Polsce prawdziwych pionierów tego procesu. Te firmy, które rozpoczęły działania związane z cyfryzacją i automatyzacją proce­sów wcześniej, dziś widzą dużo większe ko­rzyści, które wpływają przede wszystkim na rentowność realizowanych projektów. W ich przypadku szereg korzyści, które przynosi digitalizacja, przekłada się bezpośrednio na zysk. Z drugiej mamy firmy, które są dopiero na początku cyfryzacji. Te podmioty mają du­żo do nadrobienia w zdecydowanie krótszym czasie. W innym przypadku staną się niekon­kurencyjne. W tym miejscu warto podkreślić, że digitalizacja nie jest jednorazowym działa­niem. To długotrwały proces. Mimo tego na­sze rozwiązanie stawia przede wszystkim na prostotę w zakresie wdrożenia, wykorzystania oraz serwisowania.

D.B.: Kto wypada najlepiej?

P.S.: Najlepiej wypadają świadomi inwe­storzy i deweloperzy. Jednakże dotyczy to tylko etapu tworzenia projektu, czyli tych obszarów, w których współpracują z duży­mi biurami architektonicznymi. Niestety wraz z postępem projektu zarówno jego digitali­zacja, jak i jej potrzeba zanikają. Na etapie realizacji wcześniej zdigitalizowany rysunek powraca do formy papierowej, na której na­noszone są np. uwagi czy usterki. W ten spo­sób całość pracy się uwstecznia. To przyczy­nia się do powstania dużej dysproporcji nie tyle na rynku, co w zakresie samych faz reali­zacji projektów.

Uczestnicy rynku, którzy działają na etapie wykonawczym i serwisowym poszczegól­nych inwestycji, są najmniej zdigitalizowani. W dużej mierze wynika to z braku standar­dów narzucanych im przez inwestorów. Ci z kolei często nie widzą korzyści koszto­wych, jakie wnosi cyfryzacja budowy. Wy­korzystanie digitalizacji na budowie m.in. zmniejsza koszty związane ze stratą materia­łów budowlanych czy ekonomizuje czas pra­cy kadry zarządzającej projektem. To z kolei przekłada się końcowo na wymierny zysk po stronie inwestora.

D.B.: Czy to właśnie nieznajomość możliwości, jakie daje dzisiaj cyfryzacja, jest powodem wciąż niskiego procentu jej wdrożeń w polskich firmach?

P.S.: Rozwiązań w zakresie digitalizacji na rynku jest wiele, więc to nie dostępność jest przyczyną. Na rynku obserwujemy przede wszystkim brak świadomości o korzyściach kosztowych, choć głównym powodem w mo­jej ocenie jest obawa o brak wykorzystania wybranego rozwiązania przez pracowników. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Na­sza aplikacja jest bardzo prosta, intuicyjna i szybka we wdrożeniu. Z naszych doświad­czeń wynika, że firmy, które wykorzystują cy­frowe rozwiązania na co dzień, pracują szyb­ciej, popełniają mniej błędów oraz lepiej się komunikują.

D.B.: Na które możliwości zwróciłby Pan szczególną uwagę branży budowlanej i dlaczego? Co oferuje BauApp Polska?

P.S.: W pierwszej kolejności wskazałbym na wsparcie w zakresie podstawowych, co­dziennych czynności. Firmy z branży budow­lanej, zanim zainteresują się rozwiązaniami wspierającymi je w zaawansowanych i skom­plikowanych procesach (jak np. BIM), powin­ny zacząć od wdrożenia systemu uspraw­niającego ich pracę w zakresie bieżących działań. Często bowiem najprostsze i naj­bardziej czasochłonne czynności, jak prze-pływ dokumentacji, nie są w żaden sposób zagospodarowane.

Nasza aplikacja stawia na prostotę w za­kresie wdrożenia, intuicyjność obsługi i wy­korzystania oraz szybkość wsparcia ze­społu serwisowego BauApp. To jest jeden z najważniejszych atutów naszego oprogra­mowania, które doceniają klienci. BauApp jest też od początku do końca dostosowa­ny do potrzeb i wymagań polskiego ryn­ku. Z naszych doświadczeń wynika, że oso­by pracujące z aplikacją BauApp doceniają w codziennej pracy jej funkcjonalności oraz korzyści, jakie przynosi.

D.B.: Choć całkowicie zdalna praca i wirtualny nadzór prowadzonych budów są po prostu niemożliwe, w jakich działaniach, na jakich etapach realizacji inwestycji można wspomóc inżynierów, kierowników budów, szefów kontraktów, inspektorów nadzoru? Które rozwiązania dedykowane są kadrze inżynieryjnej, szczególnie na budowach, gdzie każdy kierownik marzy o odciążeniu go w pracach biurowych?

P.S.: Idealne rozwiązanie powinno budo­wać jedno środowisko, które skupia wszyst­kie działy pracujące przy danej budowie. Tyl­ko w ten sposób jesteśmy w stanie wnieść wymierne korzyści w zakresie danej inwe­stycji. W mojej ocenie digitalizacja powinna przynosić i udostępniać przede wszystkim rozwiązania, na które kadra zarządzająca budową nigdy nie ma czasu, a które są nie­zbędne i przynoszą wymierne korzyści, jak koordynacja przepływu dokumentów czy analizy, dzięki którym w przyszłości można wprowadzać zmiany.

D.B.: Usprawnienie komunikacji czy obiegu dokumentacji jest zrozumiałe, ale odbiory robót, usterki – nie wyobrażam sobie. Na czym konkretnie polega pomoc na tych etapach budowy?

P.S.: Na większych inwestycjach codzien­nie rejestruje się setki zdarzeń typu usterki. Każde takie zdarzenie może być przynajmniej o 70% szybciej rejestrowane i monitorowane, a później dodatkowo przeanalizowane przy wykorzystaniu modułu analitycznego w apli­kacji BauApp. To przekłada się na godziny oszczędności pracy inspektorów, menadże­rów projektów, kierowników budów. Ekonomi­zacja ich czasu pracy codziennie przekłada się na koszty, które końcowo ponosi inwestor. Nasze rozwiązanie z wykorzystaniem modu­łu usterkowego deleguje pracę w zakresie wprowadzenia, naprawy i rozdzielania zadań. Aplikacja eliminuje także ryzyko niewykona­nia naprawy usterki w terminie oraz idące za tym straty wynoszące czasem nawet kilka­dziesiąt tysięcy złotych, jak w przypadku ro­bót zanikowych.

D.B.: Czy propozycje, które Pan wcześniej wymienił, są permanentnie udoskonalane, m.in. z uwzględnieniem praktycznych uwag i opinii wykonawców, którzy te narzędzia wykorzystują?

P.S.: Sprawne dopasowanie rozwiązania do potrzeb klientów leży w naszym DNA. Roz­wiązanie BauApp od początku powstało na bazie potrzeb i informacji zwrotnych od klien­tów. Każda funkcjonalność powstała w opar­ciu o ich potrzeby oraz oczekiwania. Działamy bardzo sprawnie i zmieniamy się regularnie. Raz na półtora miesiąca wychodzi aktualiza­cja oprogramowania z nowymi funkcjonalno­ściami. Każda zmiana jest odpowiedzią na potrzeby obecnych oraz przyszłych klientów.

Jeśli dany klient wskaże nam obszar, który jest potrzebny, a nasze rozwiązanie obecnie go nie ma, w takim samym czasie uzupełnimy aplikację o dodatkowe funkcjonalności. Dzię­ki temu jesteśmy najlepiej dopasowanym roz­wiązaniem na rynku, które, można śmiało po­wiedzieć, jest stworzone dla i przez polskich klientów. Jesteśmy dumni z tego, że dostar­czamy produkt, który jest unikalny.

D.B.: Czy wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego dostrzegają korzyści digitalizacji projektów? Inwestorzy, deweloperzy, facility management również?

P.S.: Nasi użytkownicy bezapelacyjnie do­strzegają korzyści digitalizacji, jednak na każdym etapie pracy z inwestycją te korzyści są inne. Wśród naszych klientów są zarów­no duzi deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, inspektorzy budowlani, podwyko­nawcy, firmy fitout-owe, zarządcy nierucho­mości i wielu innych. W BauApp uwzględ­niamy opinie wszystkich użytkowników, nie tylko naszych klientów, ale także pracują­cych z naszą aplikacją podwykonawców na­szych klientów.

D.B.: W jakim kierunku będzie się rozwijać BauApp Polska i czym nas zaskoczy w najbliższej lub dalszej przyszłości?

P.S.: Niedawno na Węgrzech wprowa­dziliśmy Cyfrowy Standard Logistyczny na placach budowy (Digital Terrain Logistics Standard). Jest to rozwiązanie, które rewo­lucjonizuje obsługę materiałów budowla­nych i monitoring ich wykorzystania. Już wkrótce zostanie wprowadzone także w Pol­sce. Jest to dla nas obecnie najważniejszy obszar rozwoju.


Rozwiązania cyfrowe są kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości i efektywności kosztowej w tym samym czasie, na każdym etapie budowy. Wybraliśmy rozwiązania BauApp do zarządzania dokumentacją oraz usterkami na swoich projektach, ponieważ są one przyjazne dla użytkownika i pasują do naszych wewnętrznych procesów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia BauApp.

Fot. arch. BauApp Polska

open