Home Inwestycje MŁYNY ROTHERA ODNOWIONE
MŁYNY ROTHERA ODNOWIONE
0

MŁYNY ROTHERA ODNOWIONE

0
0

W kwietniu 2021 roku Budimex zakończył prace przy kompleksie Młynów Rothera w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy z miastem było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, a także Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego.

U mowę z inwestorem – mia­stem Bydgoszcz – podpi­sano w czerwcu 2018 ro­ku. Powierzchnia użyt­kowa całej inwestycji wyniosła 12 844,84 m2, a kontrakt opiewał na kwotę 77,6 mln zł netto.

Zadania, wyzwania

Prace objęły: roboty rozbiór­kowe, likwidację części mieczy drewnianych związaną z praca­mi adaptacyjnymi, rozbiórkę posa­dzek w piwnicy Spichrza Mączne­go, obniżenie poziomu posadzki, wykonanie nowych warstw po­sadzkowych w piwnicach, wy­konanie nowej izolacji przeciw-wodnej przyziemia, kompleksowe wykonanie zabezpieczeń instalacji ppoż. istniejącej i nowej konstruk­cji drewnianej oraz słupów żeliw­nych, wykonanie nowych warstw posadzkowych na stropach drew­nianych i żelbetowych, wykona­nie konstrukcji stalowej antresoli, szklanego świetlika dachowego wraz ze szklaną windą w budyn­ku Młyna Rothera, wykonanie ta­rasu widokowego na poziomie da­chu budynku Młyna Rothera.

W ramach prac budowlanych wykonano także zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Ze wzglę­du na ochronę środowiska przy budowie Budimex przeprowadził z miejsca prac 5 000 żab.

W kompleksie znajdą się po­mieszczenia muzealne, restaura­cje, kawiarnia, taras widokowy, przestrzeń ogólnodostępna oraz taras zewnętrzny wraz z niecką fontanny.

– Dzięki współpracy zespołu BIM Biura Technicznego wykona­liśmy skan budynku oraz cyfrowy model konstrukcji. Na podstawie modelu powstał projekt konstruk­cji stalowej podestów, szybu win­dowego oraz projekt szklane­go świetlika dachowego w Młynie Rothera, umożliwiający dostoso­wanie gabarytów poszczególnych elementów do udźwigu żura­wia oraz uniknięcie kolizji z ist­niejącymi fundamentami – mó­wi Artur Popko, Prezes Zarządu Budimex SA.

Do wykonania nowej konstrukcji wykorzystano odzyskane oryginalne belki stropowe Spichrza Mącznego oraz Zbożowego

Zabytek zwrócony miastu

Historia zespołu budynków się­ga 1845 r. Jego autorem był Fry­deryk Wulff, zarządca Bydgoskich Zakładów Młynarskich, mistrz bu­dowy młynów. Położenie obiektu na Wyspie Młyńskiej, pomiędzy rzeką Brdą i Młynówką, pozwoli­ło w pełni wykorzystać możliwość transportu zboża drogą wodną. W latach 90. XX w. Młyny Rothe­ra zakończyły działalność i zostały wystawione na sprzedaż. W 2013 roku władze Bydgoszczy ostatecz­nie nabyły prawa własności.

Podczas majówki Taras Młynów Rothera został udostępniony dla spacerowiczów. To pierwszy etap otwierania kompleksu.

– To piękna inwestycja, a odno­wiona z pewnością stanie się wizy­tówką miasta oraz miejscem, które i mieszkańcy, i przyjezdni z chęcią będą odwiedzać – dodaje Prezes Artur Popko.

Zdjęcia archiwum BUDIMEX SA

open