Home Materiały i Technologie PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA PRZECIWPOŻAROWE
PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA PRZECIWPOŻAROWE
0

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA PRZECIWPOŻAROWE

0
0

FOAMAX – polska firma specjalizująca się w zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dystrybutor wysokiej klasy urządzeń, rozwiązań i systemów przeciwpożarowych.

Należycie zaplanowane zabezpiecze­nie przeciwpożarowe, bez wzglę­du na branżę, której jest dedykowa­ne, musi spełniać szereg określonych norm, wymogów merytorycznych oraz prawnych – takich jak chociażby certyfikaty, dopusz­czenia czy deklaracje zgodności. Projekt ta­ki wymaga również specjalistycznej wiedzy technicznej, która umożliwi dobór urządzeń o właściwych parametrach przy uwzględ­nieniu potencjalnych zagrożeń przeciwpo­żarowych dla chronionego obszaru – nie­zależnie, czy będzie to proces produkcyjny, logistyczny, samodzielne urządzenie czy obiekt wraz z otoczeniem.

Solidny Partner w wielu obszarach

Kompleksowym ujęciem zagadnień zwią­zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego zajmuje się FOAMAX – polska firma dostarczająca wysokiej kla­sy rozwiązania i systemy przeciwpożarowe. Rozwiązania oraz urządzenia dystrybuowa­ne przez FOAMAX cechują się holistycznym podejściem, jakością wykonania i trwałością. Ofertę rozwiązań firma dostosowuje do potrzeb oraz oczekiwań klienta, zapewniając jednocześnie jej zgodność z istniejącymi wymaganiami technicznymi, prawnymi i or­ganizacyjnymi. FOAMAX ściśle współpracu­je ze światowymi liderami branży przeciwpożarowej, którzy dostarczają najwyższej jakości produkty sprawdzone w sytuacji rze­czywistego zagrożenia.

W swojej działalności firma koncentruje się na kilku obszarach.

Przemysł petrochemiczny

Sektor ten wymaga dedykowanych roz­wiązań z uwagi na pojawiające się nowe wymagania techniczne oraz środowiskowe, a także parametry fizykochemiczne samych węglowodorów, w szczególności pod kątem skuteczności i odporności na ekstremal­nie wysokie temperatury, warunki pogodo­we oraz otoczenie. FOAMAX dostarcza profesjonalne produkty i rozwiązania dla branży oil & gas: zabezpieczanie zbiorników maga­zynowych z dachami pływającymi oraz sta­łymi, wysokowydajny sprzęt gaśniczy dla zakładowych straży pożarnych, skuteczne środki pianotwórcze przeznaczone do ga­szenia wszelkich rodzajów węglowodorów i cieczy palnych – również na bazie alkoholi. Rozwiązania od FOAMAX są obecne w naj­większych koncernach naftowych oraz ba­zach paliw w Polsce i Europie Południowo­-Wschodniej. Największy w Polsce monitor gaśniczy marki BATTLER o wydajności ga­śniczej 45 tys. l/minutę został dostarczo­ny przez FOAMAX jednej z wiodących firm paliwowych.

Budownictwo ogólne i inżynieryjne

Firma bierze udział w zabezpieczaniu obiektów użyteczności publicznej, gdzie z uwagi na przebywające w nich osoby sto­suje się rozwiązania i systemy gaśnicze o bardzo wysokich parametrach skuteczno­ści oraz niezawodności. FOAMAX w oparciu o wiedzę i doświadczenie, we współpracy z renomowanymi firmami, wychodzi naprze­ciw oczekiwaniom rynku, oferując elementy tychże systemów, a także gotowe rozwiąza­nia dostosowane do obiektów. Współpra­cuje od projektu po wykonawstwo, oferując kompleksowe rozwiązania „pod klucz” do­stosowane do oczekiwań klientów, wyma­gań prawnych, a co najistotniejsze – rozwią­zania skuteczne i sprawdzone w praktyce. Rozwiązania są wysoko oceniane także przez firmy ubezpieczeniowe.

Przykładem jest system Kompleksowe­go Zabezpieczenia Tuneli, w którym zasto­sowano niezwykle skuteczne oraz trwa­łe urządzenia gaśnicze pracujące na co dzień w trudnych warunkach tuneli Szwe­cji, Włoch, Wielkiej Brytanii. Czujniki detekcji czy systemy ostrzegania o pożarze spełnia­ją najwyższe światowe standardy, a całość jest zarządzana przez panele sterowania fir­my ZETTLER, lidera światowej detekcji i tele­informatyki przeciwpożarowej. Skuteczność gaśniczą systemu zapewniają innowacyjne zraszacze tunelowe TN 25 oraz TN 17, któ­rych konstrukcja pozwala na gaszenie wodą lub pianą gaśniczą. Ponadto podczas ga­szenia umożliwiają zachowanie widoczności – zarówno dla służb ratowniczych, jak i ewa­kuowanych osób.

Fot. 2. Elementy składowe Kompleksowego Systemu Zabezpieczenia Tuneli

Przemysł morski i stoczniowy

Kolejną branżą, której dedykujemy nasze rozwiązania przeciwpożarowe, jest wymaga-jący przemysł morski, stawiający przed pro­jektantami oraz dostawcami urządzeń nie­zwykle wysokie oczekiwania. Zastosowane do zabezpieczeń elementy i systemy mu­szą być odporne na wodę morską, zmien­ne warunki pogodowe oraz charakteryzować się wysokim stopniem efektywności i nieza­wodności. Ponadto muszą posiadać aproba­ty oraz certyfikaty międzynarodowych biur akredytacyjnych. FOAMAX od wielu lat z po­wodzeniem funkcjonuje w tym obszarze, do­starczając dla przemysłu stoczniowego oraz infrastruktury morskiej i portowej szereg urządzeń gaśniczych. Nasze rozwiązania za­bezpieczają terminale przeładunkowe, infra­strukturę stoczniową oraz montowane są na jednostkach pływających krajowych i zagra­nicznych armatorów (w tym na okrętach pol­skiej marynarki wojennej).

Gospodarka odpadami oraz zabezpieczanie hałd materiałów sypkich

W ofercie posiadamy również rozwiązania dla zabezpieczenia zakładów komunalnych, gdzie, jak wiadomo, pożar, a w szczególno­ści pożary wysypisk śmieci lub magazynów odpadów w sortowniach, niesie ze sobą du­że ryzyko dla zdrowia ludzi i równie poważ­ne zagrożenia ekologiczne. Dla ochrony pożarowej tych obiektów FOAMAX oferuje WASTEmax – zintegrowany system detek­cji połączony z działkami wodno-pianowymi. Podstawowym atutem tego rozwiązania jest wykrywanie potencjalnego pożaru na etapie reakcji egzotermicznej, kiedy jeszcze nie za­chodzi proces palenia. Z satysfakcją może­my poinformować, że system sprawdził się już w jednym z zakładów w Polsce – odno­towano i potwierdzono przypadek wykry­cia oraz ugaszenia pożaru na początkowym etapie przy użyciu rozwiązania WASTEmax.

System do zabezpieczania hałd węglo­wych COALmax – jest nowatorskim roz­wiązaniem, w skład którego wchodzi zinte­growany system detekcji i komplet działek gaśniczych (zdalnie sterowanych) wykorzy­stujących specjalistyczne środki gaśnicze skuteczniejsze od wody.

Z kolei tam, gdzie ze względów technicz­nych użycie wody jest utrudnione bądź nie-możliwe (niska temperatura), dostarcza­my środek przeciwzamarzający TEMPER S z właściwościami gaśniczymi.

Fot. 3. Działanie systemu WASTEmax

Efektywne systemy i niezawodne urządzenia

W ofercie naszej firmy istotną rolę od­grywają środki pianotwórcze oraz urzą­dzenia do wytwarzania pian gaśniczych zintegrowane w systemy pianowe. Do­starczamy urządzenia do zabezpiecze­nia obiektów kubaturowych, hal magazy­nowych, hangarów oraz miejsc, w których skuteczne użycie piany lekkiej przyniesie pożądany efekt gaśniczy przy zastosowa­niu kryterium racjonalności ponoszonych kosztów.

Bardzo istotnym aspektem naszych re­alizacji są dostawy urządzeń dla pompow­ni przeciwpożarowych, które są najistot­niejszym elementem większości stałych, wodnych i wodno-pianowych rozwiązań ga­śniczych dla obiektów magazynowych, uży­teczności publicznej, infrastruktury mor­skiej oraz przemysłowej, baz paliw lub baz wojskowych. Oferowane przez nas pom­py pożarowe cechują się wysokim stop­niem sprawności i wydajności, dlatego aby zaprojektować odpowiednią pompownię przeciwpożarową, wymagana jest nie tylko specjalistyczna wiedza, ale też niezawodne urządzenia. FOAMAX dostarcza produkty najwyższej jakości, dające pewność zadzia­łania w sytuacji zagrożenia.

Fot. 4. Działko zdalnie sterowane przeznaczone do ochrony hałd węgla

Rynek lotniczy

Nowością w naszym portfolio produkto­wym jest system SAFE LANDING (bezpiecz­ne lądowanie), który jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku lotniczego w Pol­sce, w tym coraz większą liczbę prywatnych maszyn latających. Rozwiązanie to jest de­dykowane dla heliportów i helipadów. Ideal­nie nadaje się do zabezpieczania lądowisk przyszpitalnych, lądowisk prywatnych oraz wszędzie tam, gdzie przyjazd służb ratunko­wych jest utrudniony (trudny teren, odległo­ści, posesja prywatna).

Fot. 5. Zabezpieczenie urządzeń przemysłowych za pomocą piany gaśniczej

Ważny asortyment w ofercie

W artykule przedstawiliśmy Państwu tyl­ko niektóre branże i obszary, w których FOAMAX dostarcza rozwiązania oraz urzą­dzenia. Nasza oferta obejmuje poza nimi bardzo duży asortyment produktów do in­stalacji pożarowych, takich jak: tryskacze, zraszacze, dozowniki i zbiorniki środka pia­notwórczego, zawory do armatury ppoż., podręczny oraz przewoźny sprzęt gaśniczy (działka i pompy przeciwpożarowe).

Fot. 6. Pompownia przeciwpożarowa – Zdjęcia. arch. FOAMAX

Zachęcamy do odwiedzenia strony inter­netowej www.foamax.com.pl, gdzie znaj­dziecie Państwo pełne portfolio naszych produktów oraz możecie zasięgnąć informa­cji w przypadku poszukiwania konkretnego urządzenia bądź rozwiązania.

Zaufaj nam – w bezpieczeństwie nie uznajemy kompromisów!


open