Home Materiały i Technologie BEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
BEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
0

BEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

0
0

W branży przemysłowej bardziej niż gdziekolwiek indziej wymagania dotyczące zdefiniowania procesów i niezawodności operacyjnej są szczególnie rygorystyczne. Podczas realizacji fabryki BASF w Ludwigshafen w Niemczech firma PERI dowiodła, że bezpieczeństwo oraz rentowność można z łatwością łączyć dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych systemów rusztowań i technologii BIM.

ANDRZEJ CICHY, dyrektor oddziału rusztowań PERI Polska

Fot. 1. Najnowocześniejsze planowanie rusztowań z wykorzystaniem technologii BIM i innowacyjnych systemów PERI odegrały kluczową rolę w budowie nowego kompleksu witaminy A w BASF SE w Ludwigshafen w Niemczech

Innowacyjna koncepcja rusztowania i technologia BIM, któ­rą zastosowano przy budowie najnowocześniejszej fa­bryki acetylenu w Ludwigshafen w 2018 roku, była pierw­szym wspólnym projektem BASF SE oraz PERI. Nowy zakład zwiększy roczną zdolność produkcyjną BASF dla witaminy A o 1500 ton. Około 600 maszyn i urządzeń oraz 5000 punk­tów testowych jest zintegrowanych z systemem sterowania procesem. W celu zrealizowania projektu trzeba było zbudo­wać m.in. specjalne pomosty dostępowe do rur o długości 250 m bieżących.

Fot. 2. W szczytowym momencie codziennie montowano do 1300 ton sprzętu PERI

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Fot. 3. 30-metrowa wieża podporowa o dużej wytrzymałości i konstrukcja mostowa po północnej stronie budynku

Płaska, szczelna, antypoślizgowa i praktycznie całkowicie wypełniona powierzchnia pomostów to podstawa bezpiecz­nej pracy na rusztowaniach. Maksymalne wykorzystanie prze­strzeni stanowi dodatkowy atut. Pomogą w tym krawężniki, które nie wchodzą w światło przejścia. Stosowanie sygnali­zacyjnego koloru krawężników nie tylko wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo, ale pomaga także łatwo i szybko oce­nić poprawność oraz kompletność montażu. Wiele systemo­wych elementów rusztowań PERI jest zaprojektowanych tak, aby na pierwszym miejscu dbać o bezpieczne użytkowanie. Niemal nieprzerwana powierzchnia pomostów PERI UP dzię­ki geometrycznym opcjom dopasowania w siatce metrycz­nej 25 cm, w połączeniu z bezpiecznymi narożami i przejścia­mi, stanowi płaszczyznę idealną do pracy na wysokości. Ze względu na systemową elastyczność w projektowaniu, a tak­że jednolitą siatkę metryczną w PERI UP możliwa jest praca ze wszystkimi elementami systemu bez utraty cennego cza­su na projektowanie czy tworzenie dodatkowych, specjalnych rozwiązań podczas planowania oraz montażu/demontażu. Ponadto wysokie standardy bezpieczeństwa podkreślone zo­stały licznymi detalami systemowymi, np.:

  • otwieranymi do środka bramami bezpieczeństwa przy drabinach; 
  • osłoniętymi rozetami – węzłami rusztowania, nakładkami ochronnymi w kolorze sygnalizacyjnym.
Fot. 4. Można było połączyć PERI UP i VARIOKIT w niezwykle wszechstronny sposób do szerokiego zakresu zastosowań – na przykład do tworzenia konstrukcji mostowej z systemem napinania i rozpiętością 12,75 m na wysokości 33 m

Międzybranżowa technologia BIM

Wspólny zespół projektowy, nadzorowany przez kierow­nika projektu Tino Freund i kierownika projektu PERI – Anitę Rösch, zaplanował oraz koordynował szeroko zakrojone za­dania związane z projektowaniem, montażem rusztowań przemysłowych. Podobnie jak w poprzednich, podstawą te­go projektu była technologia BIM z międzybranżowym pla­nowaniem w 3D, koordynacją i realizacją. Procesy zostały za­planowane oraz zaprojektowane pod względem wymagań przestrzennych i harmonogramu. Wszystkie informacje były dostępne w wersji cyfrowej: wymagania, plany, rysunki, ze­stawienia elementów, obliczenia statyczne czy modele 3D. Aktualny stan każdego elementu rusztowania można było wybrać, a także zmienić jego status na:

  • wymagane,
  • w planowaniu,
  • zaprojektowane,
  • w budowie,
  • zakończone,
  • usunięte,
  • wyrejestrowane,
  • zdemontowane.

Gromadzenie tych danych nie tylko ułatwiało kontrolę projek­tu, ale także uprościło procesy rozliczeń i wyceny materiału. Dzięki tym cyfrowo przechowywanym informacjom kolejne projekty lub powtarzające się prace konserwacyjno-remon­towe obiektu mogą być optymalizowane, a tym samym wpły­wać na redukcję kosztów utrzymania.

Fot. 5. Podstawowa siatka metrycznego zestawu rusztowań PERI UP zapewniła wysoki poziom geometrycznej i konstrukcyjnej możliwości dopasowania, a tym samym wysoki stopień bezpieczeństwa pracy

Właściwa obsługa inżynieryjna podczas budowy decydu­je o dostosowaniu się do aktualnych potrzeb dotyczących konkretnych rozwiązań rusztowań PERI. Na przykład ze­spół projektowy, będący na miejscu w Ludwigshafen, zare­jestrował i zarządzał ponad 4000 jednostek rusztowań przy użyciu oprogramowania Autodesk BIM 360 Field w ciągu 18-miesięcznego okresu realizacji projektu. Większość z cał­kowitej ilości rusztowań – około 2000 ton – została zaplano­wana w CAD i udostępniona w 3D. Umożliwiło to kolejnym użytkownikom sprawdzenie planów rusztowań pod kątem użyteczności, zmienności, elastyczności przed ich wzniesie­niem, a także ich optymalizację. Zminimalizowane czasy do­staw oraz zoptymalizowane koszty rusztowań sprawiły, że wy­sokie standardy bezpieczeństwa mogły zostać wdrożone już na etapie planowania.

Fot. 6. Większość z około 4000 elementów rusztowań została zaplanowana przy użyciu CAD i dostarczona jako modele 3D w ciągu 18 miesięcznego okresu realizacji projektu wymaganego do budowy złożonego zakładu BASF. W ten sposób możliwe było zminimalizowani kosztów rusztowań oraz wdrożenie wysokich standardów bezpieczeństwa już na etapie planowania

Łączenie sił systemów

W szczytowym momencie budowy codziennie montowano lub demontowano około 1300 ton materiału PERI. Na miejscu zamontowane były: rusztowania fasadowe, podporowe, podwieszane, platformy robocze oraz schodnie. W szczególności połączenie zestawu rusztowań PERI UP i elementów systemu VARIOKIT zapewniło wymaganą geometrię oraz strukturę konstrukcji, a tym samym najwyższy stopień bezpieczeństwa pracy. Podstawowa siatka metryczna obu systemów PERI pozwoliła na elastyczną adaptację rozwiązania rusztowania przy użyciu różnych elementów systemu.

Fot. 7. Dzięki geometrycznym opcjom dopasowania w siatce systemowej 25 cm możliwy był montaż platform roboczych praktycznie w całości wypełnionych podestami PERI UP, bez szczelin

Dodatkowo, przy bardzo restrykcyjnych warunkach przestrzennych, wykorzystano 30-metrowe wysokonośne wieże podporowe przenoszące obciążenie do 20 kN/m² po północnej stronie budynku. Były one używane do wprowadzania materiałów i wyposażenia do budynku. Stanowiło to nie lada wyzwanie pod względem zastosowanej technologii rusztowania. Przede wszystkim konstrukcja mostowa z systemem napinającym i rozpiętością 12,75 m na wysokości 33 m była kolejnym mistrzowskim pokazem zespołu planowania i montażu. W oparciu o szynowy system wspinania RCS z zestawem inżynieryjnym VARIOKIT można było wstępnie zmontować konstrukcję mostową jako pojedynczą jednostkę na ziemi i podnieść ją na miejsce za pomocą żurawia samojezdnego.

Technologia BIM często wymieniana jest w kontekście optymalizacji, współpracy międzybranżowej, wykrywaniu kolizji czy pracochłonności, jednak należy pamiętać, że odpowiednio wykorzystana stanowi znaczące wsparcie w osiągnięciu idealnej harmonii w bezpieczeństwie i rentowności montażu rusztowań.

Fot. 8. Rozwiązanie naroży i podestów bez szczelin czy uskoków z wykorzystaniem elementów systemu PERI UP zapewniły bezpieczne użytkowanie rusztowania. Nasadki ochronne w kolorze sygnalizacyjnym wzmocniły bezpieczeństwo – Zdjęcia arch. PERI Germany

open