Home News Audyt i kontrola wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Audyt i kontrola wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
0

Audyt i kontrola wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

0
0

Uczelnia Łazarskiego zaprasza na studia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Spełniają one wymagania określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące wymagań określonych dla audytora wewnętrznego oraz uwzględniają sugestie Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów oraz są zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.

Szczegółowe informacje dot. kwalifikacji zawodowych 

Uwaga:
Absolwenci studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych po zdobyciu dwuletniej praktyki zawodowej wymaganej zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych będą automatycznie posiadać kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego bez konieczności zdawania egzaminu w: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA). Bowiem zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 d ustawy o finansach publicznych tj. z dnia 20 stycznia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) audytorem wewnętrznym może być osoba, która: min. posiada następujące kwalifikacje: dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Oferta kierowana jest do osób, które:

– zamierzają w przyszłości wykonywać zawód audytora wewnętrznego;
– są zainteresowani tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;
– pragną rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;
– planują rozpocząć pracę w kontroli zarządczej;
– pełnią funkcje kierownicze w jednostkach sektora finansów publicznych;
– są pracownikami komórek audytu wewnętrznego;
– interesuje audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza.
– program oraz forma kształcenia zorientowane są na rozwój praktycznych kompetencji audytora wewnętrznego;
– zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach;
– VISITING PROFESSORS – Wykład gościnny profesora z Adama K. Prokopowicza – ekonomisty i prawnika wykładowcę uczelni wyższych w USA, Europie i Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Specjalizującego się w międzynarodowych aspektach ekonomii, prawa, zarzadzania. Doradcę międzynarodowych instytucji finansowych: Bank Światowy, EBRD, EIB. Doradcę rządów i parlamentów, oraz sektora prywatnego w 30 krajach. Negocjatora międzynarodowego;
program studiów uwzględnia sugestie Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów


– wykładowcy to wysokiej rangi specjaliści praktycy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;
– program jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA) Polska, który jest przedstawicielem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA), najstarszej  (założoną w 1941 r.) i największej na świecie organizacji, skupiającej audytorów wewnętrznych. W blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 170 000 osób. Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Ma decydujący wkład w procesy wzmacniające jakość zarządzania oraz mechanizmy kontroli i zarządzania ryzykiem w organizacjach, bez względu na ich formę prawną i strukturę własnościową na całym świecie. Promuje wykorzystanie wypracowanych narzędzi zarządzania dla osiągania celów biznesowych oraz ustawicznie zaleca usprawnianie ładu korporacyjnego w organizacjach dla uzyskania efektu równowagi pomiędzy indywidualnymi i korporacyjnymi celami we wszelkich organizacjach. Wydaje czasopismo „The Internal Auditor” należące do najlepszych na świecie – periodyk z zakresu teorii i praktyki audytu (www.theiia.org). Instytuty Europejskie zrzeszone są w The European Confederation of Institutes of Internal Auditing z siedzibą w Brukseli;
– program realizowany w partnerstwie z Związkiem Miast Polskich, najstarszą polską organizacją samorządową o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Prowadzi działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń;
– elastyczny system płatności.

Atuty:

– Przesłanki i cele

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do przeprowadzenia audytu, a także kontroli w organizacjach, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych. Studia dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, które pozwolą absolwentom w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji.

Organizacja zajęć:
– studia trwają dwa semestry;
– zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów;
– w tym 64 godziny zajęć przewidzianych w formie zdalnej;
– warunkiem ukończenia studiów jest: uzyskanie zaliczeń z każdego modułu/przedmiotu kształcenia, obecność na poziomie min. 70%, pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego przed komisją.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczebności zrekrutowanej grupy liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.

Wymagania wstępne:

O przyjęcie na studia mogą starać się osoby będące absolwentami wyższych uczelni (posiadanie min. tytułu licencjata/inżyniera).

Program

Moduł I Zarządzanie w jednostkach sektora publicznego – współczesne modele

 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy rachunkowości i badanie sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Współczesne modele zarządzania i systemy kontrolne
 • Kontrola pomocy publicznej
 • Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym
 • Coaching
 • Sesja ekspercka

Moduł II Audyt i kontrola wewnętrzna

 • Podstawy prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (pozycja i rola audytu wewnętrznego w jednostce, standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, karta audytu, program zapewnienia i poprawy jakości)
 • Metodyka przeprowadzania audytu (planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające, techniki audytu)
 • Warsztat zadań audytowych
 • Elementy statystyki w wykonywaniu zadań audytora wewnętrznego
 • Audyt informatyczny
 • Kontrola zarządcza
 • Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu korupcji i nadużyć
 • Sesja ekspercka

Moduł III Finansowanie jednostek sektora finansów publicznych

 • Podstawy prawoznawstwa, w tym źródła prawa
 • Zasady dochodzenia roszczeń przed sadem
 • Finanse publiczne, w tym dyscyplina finansów publicznych
 • Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych
 • Zamówienia publiczne
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Postępowania administracyjne
 • Sesja ekspercka

Egzamin dyplomowy (ustny)

Wykładowcy

Iwona Bogucka – Prezes IIA Polska – absolwentka prawa oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu kompetencji menedżerskich, doradztwa podatkowego, audytu wewnętrznego poprzez kryminalistykę i prawo dowodowe do systemów IT, analityk zarządzania. Posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych certyfikatów dotyczących m.in. zarządzania ryzkiem CRMA, audytu wewnętrznego, certyfikowany Approved Compliance Officer ACO, Approved Compliance Expert ACE, menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznym z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi. Doświadczony trener i wykładowca akademicki na studiach wyższych i podyplomowych, autorka i współautorka publikacji naukowych i popularyzatorskich.

dr Monika Filipiuk – Doktor ekonomii, z głównym ukierunkowaniem na rachunkowość i finanse publiczne (w tym także finanse Unii Europejskiej), oraz praktyk w tym zakresie z 35 letnim stażem pracy zawodowej. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) oraz kilka fakultetów w ramach studiów podyplomowych i seminariów za granicą – w kilku krajach Unii Europejskiej. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych – krajowych i unijnych, finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem, rewitalizacji itp.

Praktyk z ponad 30 letnią stażem. Między innymi doświadczenia w zakresie: 10 letnie doświadczenia z bankowości na stanowisku dyrektora oddziału banku PKO (w latach 1990 do stycznie 2020 r.). 10 letnie doświadczenie w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (od marca 2000 do 2010 r.).

Doświadczenia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych – opiniowanie dokumentacji (głownie Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia), udział w komisjach przetargowych, przygotowywania dokumentacji konkursowej na poszczególne stanowiska pracy oraz udział komisjach rekrutacyjnych. Poznałam praktycznie ustalanie kryteriów naboru pracowników – praca nad specjalistycznymi dokumentami rekrutacyjnymi i następnie zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach sektora finansów publicznych. (2011 r. do 2016 r.) 

Innym obszarem zagadnień w ramach pełnionych funkcji w tej instytucji była koordynacja wyników certyfikacji poprawności wydatkowanych środków publicznych z budżetu Unii Europejskiej. Koordynacja dotyczyła współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansów, a Urzędami Kontroli Skarbowej oraz beneficjentami Programów w zakresie wyników kontroli przeprowadzanych przez UKS, których ARiMR pełniła funkcje Agencji Płatniczej. 

W pracy dydaktycznej wykorzystuje doświadczenie zawodowe, co sprawia, że przekazywane treści są przez Słuchaczy lepiej przyswajane.

Rafał Nikodym – Ponad 17 lat doświadczenia jako audytor wewnętrzny/kontroler. Doświadczenie w sektorze prywatnym (ubezpieczenia) oraz w sektorze publicznym, realizacja zadań zapewniających oraz doradczych w obszarze usług oraz produkcji. Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami audytowymi i kontrolnymi. Wieloletni członek IIA Polska. Pełnione funkcje w IIA Polska – Członek Zarządu (dwie kadencje), Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Koordynator Branżowego Koła Finansowego oraz Członek Komisji Certyfikacyjnej. Prelegent i moderator na konferencjach oraz prowadzący szkolenia m.in. z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli, zarządzania ryzykiem, nadużyć, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz compliance. Współautor artykułów z dziedziny audytu. Posiadacz krajowych i międzynarodowych certyfikatów m.in.: CGAP, CRMA, PRINCE2, Audytor ISO 27701/22301, CRISC, certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów, Internal Quality Assessment/Validator. Ukończył z wyróżnieniem studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Zarządzania i Finansów w zakresie nauk ekonomicznych. Absolwent studiów na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, kierunek – Matematyka. Ukończył studia podyplomowe: Wydział Inżynierii Produkcji, „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w Środowisku IT” (Politechnika Warszawska) oraz Kolegium Zarządzania i Finansów „Zarządzanie ryzykiem w Instytucjach Finansowych” (Szkoła Główna Handlowa).

Maciej Piołunowicz – Od 11 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 21-osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował między innymi w BZ WBK i NBP, również w audycie wewnętrznym. Wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, odpowiedzialny między innymi za współpracę międzynarodową. Z IIA związany od kilkunastu lat. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, miedzy innymi w Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Banku i Kredycie i miesięczniku Bank. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych audytowi wewnętrznemu, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (m.in. Singapur, Łotwa, Słowenia, Bułgaria, Węgry, Ukraina). Od 10 lat wykłada na studiach podyplomowych w SGH. Posiada tytuł certyfikowanego audytora wewnętrznego CIA.

prof. Adam Prokopowicz – Ekonomista i prawnik. Ponad 40 lat doświadczenia jako profesor uczelni wyższych w USA, Europie i Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Specjalizuje się w międzynarodowych aspektach ekonomii, prawa, zarzadzania. Doradca międzynarodowych instytucji finansowych: Bank Światowy, EBRD, EIB. Doradca rządów i parlamentów, oraz sektora prywatnego w 30 krajach. Negocjator międzynarodowy. Doświadczenie w handlu, infrastrukturze, transporcie, logistyce i zarzadzaniu, energii, PPP. Ekspert do spraw innowacji. Autor książek i artykułów kilku językach.

dr Roman Wosiek – Adiunkt – Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Wykształcenie: magister matematyki (2003), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, magister fizyki (2004), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor nauk ekonomicznych (2013), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorat z wyróżnieniem nt „Konkurencyjność technologiczna polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej„. Zainteresowania naukowe: makroekonomia gospodarki otwartej, konkurencyjność technologiczna gospodarki, innowacje i polityka innowacyjna, narodowe systemy innowacji, usługi we współczesnej gospodarce światowej – czynniki, procesy i efekty ekonomiczne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


open