Home Biznes i Ludzie FILAR W SILNYM KWARTECIE BIZNESÓW
FILAR W SILNYM  KWARTECIE BIZNESÓW
0

FILAR W SILNYM KWARTECIE BIZNESÓW

0
0

Z Michałem Skowronem, Prezesem spółki Dekpol Budownictwo należącej do Grupy Kapitałowej Dekpol, rozmawia Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna „Buildera”.

Danuta Burzyńska: Działalność firmy Dekpol opiera się na kilku głównych segmentach. Które ze świadczonych usług zapewniają Grupie największy udział w przychodach?

Michał Skowron: Patrząc z perspekty-wy blisko trzydziestoletniej historii, głównym filarem naszego przedsiębiorstwa niezmiennie pozostaje generalne wykonawstwo robót budowlanych. W tym segmencie odnotowaliśmy ponad dwukrotny wzrost sprzedaży usług w porównaniu do 2017 roku, istotnie przyczyniając się do wzmocnienia pozycji rynkowej całej grupy Dekpol. Cieszy nas podobnie dynamiczny rozwój segmentu deweloperskiego. Za nami pierwsza duża transakcja na rynku PRS. Realizujemy unikalne w skali całego kraju projekty. Doskonałym przykładem jest wyjątkowa gdańska inwestycja Sol Marina, powstająca przy nabrzeżu Martwej Wisły nieopodal Wyspy Sobieszewskiej. Rynkową ekspansywnością odznacza się również Dekpol Steel, który produkuje osprzęt do maszyn budowlanych. Spółka realizuje zlecenia zarówno dla największych, światowych producentów, jak i dla klientów rynku wtórnego. Sukcesem ostatnich dni jest transakcja akwizycyjna zwiększająca potencjał produkcyjny ponad dwukrotnie. Obok trzech głównych linii naszego biznesu wyrasta czwarta siła. Jej znaczenie doceniamy szczególnie w obecnych czasach problemów z dostawami materiałów budowlanych. Betpref to spółka, która dostarcza na nasze budowy prefabrykaty żelbetowe oraz konstrukcje stalowe wytwarzane w dwóch zakładach – w Pinczynie i Toruniu.

D.B.: W zakresie generalnego wykonawstwa zadania realizuje zarządzana przez Pana spółka Dekpol Budownictwo, która na przestrzeni ostatnich lat osiągnęła wiodącą pozycję w realizacji projektów budownictwa kubaturowego, przemysłowego i mieszkaniowego. W jakich jeszcze innych obiektach się specjalizuje, w jakiej formule je buduje oraz jak zmienił się jej zasięg działania w kraju?

M.S.: W ostatnich latach 70–80% realizacji spółki, w ujęciu wartościowym, stanowi budownictwo przemysłowo-logistyczne oraz mieszkaniowe. Są to projekty zróżnicowane zarówno pod względem zaawansowania inżynieryjnego, wymagań stawianych przez zlecających, jak i samego zakresu prac. Dominującą liczbę stanowią zlecenia typu „zbuduj”. Większość tych projektów, w trakcie realizacji oraz przy naszym udziale, uzyskuje zamienne pozwolenie budowlane. Jednocześnie intensywnie rozwijamy dział Zaprojektuj i Wybuduj, oferując klientom przejęcie całego procesu: od opracowania wstępnej koncepcji obiektu przez projekt budowlany po uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wreszcie wybudowanie inwestycji. Warto wspomnieć, że w naszej grupie prowadzimy działalność kilku zakładów produkcyjnych czy też obiektów branży HORECA, przez co dostrzegamy nie tylko warstwę budowlaną inwestycji, ale również możemy wnieść nasze doświadczenia w tym obszarze w projekty naszych klientów. Zebraliśmy bogate doświadczenia w realizacji obiektów zaostrzonych reżimach działania, takich jak zakłady spożywcze, chłodnie, mroźnie czy też budynki branży medycznej i hotelarskiej. Nasza działalność w branży mieszkaniowej jest w całości dedykowana siostrzanej spółce – Dekpol Deweloper, z którą co roku wdrażamy kilka projektów rezydualnych klasy ekonomicznej oraz premium. Pozostałe 20–30% realizacji stanowią głównie obiekty handlowe, do których możemy zaliczyć pojedyncze jednostki detaliczne, retail parki i wielkopowierzchniowe galerie handlowe. Wykonywaliśmy też wiele prac na obiektach historycznych pod ochroną konserwatorską. Mamy również doświadczenie w budowie salonów samochodowych typu premium. To tylko kilka przykładów z blisko trzydziestoletniej działalności firmy. Trudno wskazać dziś rodzaj budownictwa kubaturowego, z którym nie mieliśmy już styczności. Uważam, że to znaczący atut naszego przedsiębiorstwa. Bardzo dużą uwagę przykładamy do różnicowania portfela zleceń.

Dekpol przez wiele lat był łączony z Pomorzem. Dziś z pełną odpowiedzialnością mogę jednak stwierdzić, iż jesteśmy przedsiębiorstwem o ogólnopolskim zasięgu, a co najważniejsze – z lokalnymi strukturami wykonawczymi, rozlokowanymi wokół głównych ośrodków gospodarczych. Ponadto realizujemy już trzeci od 2017 roku obiekt w Republice Litewskiej, gdzie zyskujemy na rozpoznawalności. Wspólną cechą naszych projektów jest fakt, że pracujemy głównie z kapitałem prywatnym.

D.B.: W końcówce roku nie sposób nie zapytać o jego podsumowanie. Jaki był dla Dekpol Budownictwo? Czy udało się zrealizować zamierzone cele? Jakie są największe dokonania firmy?

M.S.: W ujęciu rocznym cele Dekpol Budownictwo zostaną zrealizowane, co w obliczu silnych trendów destabilizujących sytuację w branży daje nam dużą satysfakcję. Od pierwszego kwartału 2021 r. szczególną uwagę poświęciliśmy rozbudowie potencjału realizacyjnego firmy. Zatrudniliśmy wielu rzutkich i doświadczonych inżynierów. Sformowaliśmy ponad 10 lokalnych zespołów, działających w centralnej i południowej Polsce. W przypadku firmy o tak dużej dynamice rozwoju jak nasza oraz – nie ukrywam – ciągle rosnących ambicjach dalszego wzrostu kluczowe znaczenie ma właściwa ocena realizacji inicjatyw strategicznych. To one determinują zdolność do dalszej ekspansji w znaczeniu komercyjnym, efektywności procesów wewnątrzorganizacyjnych, innowacyjności stosowanych rozwiązań czy też budowy kapitału opartego na sile zasobów ludzkich. Zorientowanie na potrzeby klientów, dostępna i konkurencyjna oferta usług oraz wysokie kompetencje zespołu są i pozostaną głównymi przesłankami oceny naszych dokonań. Efekty naszej działalności w 2021 roku zapiszą się więc w mojej pamięci pozytywnie – jako ważny etap w dążeniu do osiągnięcia statusu generalnego wykonawcy pierwszego wyboru.

D.B.: Organizowany przez Buildera ranking największych firm budowlanych w Polsce daje spojrzenie na cały sektor budowlany, a w nim na ważną grupę wykonawców i deweloperów, oraz jest punktem wyjścia do dyskusji o kondycji i perspektywach rozwoju branży. Jak Pan ocenia tę kondycję oraz jak widzi przyszłość?

M.S.: Obecna hossa otwiera przed spółkami budowlanymi szerokie perspektywy rozwoju w najbliższych latach. Ten optymistyczny punkt wyjścia do dalszych rozważań o kondycji branży jest częściowo destabilizowany m.in. przez wysoką dynamikę zmian cen materiałów budowlanych oraz ich niską dostępność, która jest pośrednim skutkiem pandemii COVID-19. Obserwujemy nieobecne w naszej gospodarce przez wiele lat zjawisko rosnącej inflacji i cen energii oraz paliw. Procedury dotyczące pozyskiwania finasowania i zabezpieczenia projektów przedłużają się, odkładając w czasie ich rozliczenia. Trudności w pozyskaniu przygotowanych gruntów inwestycyjnych oraz ich rosnące ceny dotykają segment deweloperski. Problemem jest również nasilająca się niedostępność, a z drugiej strony kosztochłonność kadr na budowach. W najbliższych latach największą przewagę osiągną te z przedsiębiorstw budowlanych, które w odpowiedzi na zaistniałe zmiany będą umiały zbudować konkurencyjność swoich ofert, stawiając przy tym na wysoki poziom inżynierski oferowanych rozwiązań. Nie mniejszymi walorami firm będą elastyczność na wszystkich płaszczyznach działania oraz proaktywne podejście do realizacji zmieniających się często potrzeb klientów i rynkowej rzeczywistości.

D.B.: Jaki jest Pana pomysł na dalszy rozwój firmy? Co jest najważniejszym przyszłorocznym celem?

M.S.: W Dekpol Budownictwo stawiamy na wielokierunkową strategię rozwoju. W najbliższym przewidywalnym okresie naszym core business pozostanie budownictwo przemysłowo-logistyczne i mieszkaniowe, będziemy też kontynuować politykę dywersyfikacji zleceń. Budujemy przede wszystkim dla branży logistyczno-magazynowej, przemysłu oraz Dekpol Deweloper, niemniej jednak około 20% przychodów w przyszłym roku chcemy zrealizować z innych obiektów kubaturowych. W dzisiejszych czasach dość łatwo ulec pokusie specjalizacji w wybranym, wąskim zakresie budownictwa. Takie rozwiązanie ma swoje atuty wynikające z powtarzalności stosowanych procesów i rozwiązań, nie będzie to jednak ścieżka, którą będziemy podążać. W Dekpol Budownictwo chcemy zachować walory firmy inżynieryjnej, budowlanej sensu stricto, z dużym spektrum możliwości oraz doświadczeniami w różnorodnych realizacjach. Firmy, która nie rozprasza swoich kompetencji inżynierskich, oddając je w ręce innych uczestników procesu. Wierzę, że również głębokie zaangażowanie w sprawy kompetencyjne zespołu pozwoli nam osiągnąć kolejne etapy rozwoju.

Realizując cele ekonomiczne, stawiamy na czele wartości partnerstwa we wszelkich aspektach relacji z klientami. Dowodem zaufania i docenienia oferowanego partnerstwa współpracy jest wysoki udział klientów, którzy powracają z realizacjami, wynoszący na przestrzeni ostatnich 4 lat ponad 75%. W 2022 roku chcemy wzmacniać przewagę konkurencyjną w sferze kompetencji inżynierskich, technicznych oraz działań operacyjnych. Powołujemy do życia zupełnie niezależny od działań realizacyjnych dział B+R, który będzie odpowiadał za kreowanie nowych rozwiązań. Będziemy zamykać procesy, które wdrażane są od blisko dwóch lat. Mam tu na myśli głównie nowy system ERP. Zakres wykorzystania tego systemu na naszych budowach będzie pionierski w skali całej branży.


Fot. arch. Dekpol

open