Home Biznes i Ludzie TADMAR W GRUPIE 3W
TADMAR W GRUPIE 3W
0

TADMAR W GRUPIE 3W

0
0

– ważne połączenie na komplementarnych rynkach

Firma założona 32 lata temu przez polskich przedsiębiorców, należąca przez 24 lata do zachodnich koncernów, dzisiaj wraca w stu procentach w polskie ręce – z JOANNĄ STELMASIAK, dyrektorem zarządzającym spółką Tadmar, wcześniej dyrektorem handlowym 3W Dystrybucja Budowlana, rozmawia Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna „Buildera”.

Danuta Burzyńska: Umacniają Państwo swoją pozycję na rynku dystrybucji materiałów budowlanych. W branży już jest głośno o największej w historii Grupy 3W akwizycji oraz wejściu w segment SHAP i HVAC. Proszę uchylić rąbka tajemnicy.

Joanna Stelmasiak: Zakup spółki Tadmar to rzeczywiście największa akwizycja w hi­storii Grupy 3W. Tadmar to prawie półmi­liardowy biznes hurtowni instalacyjnych zlokalizowanych w całej Polsce. Firma dzia­ła na rynku od ponad 30 lat i należy do czołowych dystrybutorów w branży instala­cji grzewczych, sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji oraz OZE. Co ciekawe, firma założona w 1990 roku przez dwóch pol­skich przedsiębiorców przez 24 lata na­leżała do zachodnich koncernów, a dzisiaj wraca w 100% w polskie ręce. To budują ce, że rodzime firmy mają kompetencje, siłę fi­nansową i pomysły, żeby dokonywać kon­solidacji rynku.

D.B.: Jaki potencjał wnosi Tadmar do organizacji i czego oczekują Państwo po połączeniu sił?

J.S.: Grupa 3W, dzięki zakupowi Tadmaru, będzie mia­ła najszerszy model biznesowy na rynku i będzie mogła kompleksowo obsłużyć inwestycje w zakresie materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz instalacji ze­wnętrznych i wewnętrznych. Tadmar to też duża skala – sieć 53 hurtowni oraz dwa centra dystrybucyjne, z któ­rych codziennie wyjeżdżają dziesiątki ciężarówek z to­warami zarówno do hurtowni, jak i bezpośrednio na budowy klientów. Firma współpracuje z czołowymi pro­ducentami w branży i, ze względu na obecność w ca­łej Polsce, jest dla nich atrakcyjnym partnerem. Ważnym obszarem kompetencji i oferty produktowej Tadmaru są urządzenia związane z energooszczędnością budynków, racjonalnym gospodarowaniem energią oraz z jakością powietrza.

Jednak firma handlowa to przede wszystkim ludzie. Grupę 3W będzie tworzyć 1300 pracowników w stu punktach handlowych w całej Polsce oraz w dwóch centrach dystrybucyjnych. Branża instalacyjna wymaga szczególnie wysokich kompetencji technicznych, a w sa­mym Tadmarze pracuje 470 osób z dużym doświad­czeniem branżowym. Często są to wy specjalizowani inżynierowie lub technicy, którzy po trafią czytać pro­jekty, robić szczegółowe specyfikacje i przygotować dla klientów kompletną ofertę z zakresu instalacji sanitar­nych, techniki grzewczej czy z ważnego dzisiaj obszaru odnawialnych źródeł energii.

D.B.: W jaki sposób na akwizycji zyska marka Tadmar?

J.S.: 3W i Tadmar są komplementarne. Nie dostarcza­ją towarów do tych samych klientów, ale są obecne na tych samych budowach. Grupa 3W ma doświadczenie w obsłudze dużych inwestycji – osiedli mieszkaniowych, hoteli, biurowców, szpitali, fabryk. To pole, na którym Tadmar dotychczas mniej działał. Będzie więc mógł sko­rzystać z doświadczeń i kontaktów zespołów 3W.

Ważną kwestią jest też kultura organizacyjna i szyb kość decyzyjna. Grupa urosła dzięki zwinnej organizacji i krót­kiej drodze decyzyjnej. Cechuje ją przedsiębiorczość, szukanie prostych i praktycznych rozwiązań. Taka for­muła pomaga w dynamicznym rozwoju, który planujemy w Tadmarze. Rozwój jest wpisany w DNA Grupy 3W. Fir­ma założona przez polskich przedsiębiorców w 2009 roku dzisiaj razem z Tadmarem przekroczy w obrotach 2 mi­liardy złotych.

D.B.: Czy w kontekście sytuacji na rynku jest to dobry czas na taki krok biznesowy?

J.S.: Spowolnienie rynkowe jest bardzo dobrym mo­mentem na zakupy. W kryzysach ci, którzy mieli pomysły na biznes, otwartą głowę, byli odważni i pracowici, rośli. Oczywiście kluczowe jest bezpieczeństwo finansowe. 3W utrzymuje wysoki poziom dyscypliny finansowej i żela­zną systematyczność w kontroli finansowej.

Dodatkowo rynek instalacji to obszar, w którym ocze­kiwane są duże wzrosty zapotrzebowania na produk­ty i urządzenia, przede wszystkim w zakresie rozwiązań OZE. Energia odnawialna w ostatnim czasie zyskuje co­raz większą popularność, nie tylko w nowym budow­nictwie nisko­ lub zeroemisyjnym, energooszczędnym, ale również w już istniejących obiektach. Przyczyną ta­kiego trendu są rosnące koszty energii elektrycznej i pa­liw kopalnych, a także coraz większa świadomość ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się jednym z priorytetów pozwalających obniżyć koszty eksploatacyjne budynków. Chcemy oferować klientom kompletne rozwiązania w tym zakresie – systemy termo­izolacji, pompy ciepła, magazyny energii, wentylację i re­kuperację, a także wprowadzić do Tadmaru rozwiązania fotowoltaiczne, które będą doskonałym uzupełnieniem istniejącej oferty OZE.

D.B.: Do jakich jeszcze działań skłania Państwa spowolnienie gospodarcze i zmniejszony popyt na inwestycje?

J.S.: Uważamy, że dzisiaj, poza ofertą, kluczem do sukcesu jest doświadczenie klienta z firmą. Koncepcja CX została bardzo do brze opisana w świecie cyfrowym i uważamy, że świat offline może czerpać dobre wzor­ce ze świata online. Dynamiczne zmiany technologicz­ne modyfikują potrzeby i oczekiwania klienta zarówno co do samych produktów, jak i łatwości zakupów oraz cza­su obsługi. Chcemy budować przewagę 3W wokół najbar­dziej aktualnych po trzeb klienta i najnowszych trendów w zakresie CX. Jesteśmy otwarci zarówno na poszerzenie portfela spółek, kompetencji, asortymentu, jak i sojusze z firmami działającymi w obszarze cyfryzacji, robotyzacji procesów, logistyki, analityki danych. Jednocześnie roz­poczęliśmy proces transformacji cyfrowej Grupy. Dążymy do modelu omnichannelowego, w którym zapewnimy na­szemu klientowi spójne doświadczenia zakupowe w każ­dym miejscu styku z marką.

D.B.: Czyli pomysłów na rozwój Grupy i jej marek nie brakuje?

J.S.: 3W konsekwentnie dąży do rozwoju na rynku materiałów budowlanych. Dzięki akwizycjom przejęli­śmy dawne siermiężne Centrale Materiałów Budowla­nych, które dzięki nam znów są w polskich rękach. Jako Grupa 3W rozpoczęliśmy właśnie proces zmiany mo­delu biznesowego naszej firmy. Stopniowo będziemy przekształcać się w markety dla fachowców z mocnymi zespołami wspierającymi obsługę inwestycji. Dziś działa­my w dużej mierze jako hurtownie materiałów budowla­nych, a zapowiedzią jutra jest 3W Platforma Budowlana miejsce, w którym nasi klienci będą mogli skorzystać z pomocy, doradztwa w zakresie zaawansowanych tech­nologii budowlanych i zakupu najnowszych rozwiązań systemowych. Wiemy, że nasi klienci to nie tylko firmy budowlane oraz instalacyjne, ale także projektanci czy inwestorzy. Dzięki połączeniu z Tadmarem Grupa 3W stanie się najbardziej kompleksową platformą transfor­macji energetycznej oraz kompleksowej termomoderni­zacji obiektów.

D.B.: A czy są Państwo gotowi na inne akwizycje?

J.S.: Zdecydowanie tak. Ważnym elementem strate­gii Grupy zawsze były akwizycje. Nasze tempo rozwo­ju uzyskane przy wspomnianej dyscyplinie finansowej jedno znacznie pokazuje, że organizacja skutecznie in­tegruje nabywane podmioty. Zmiana modelu działania oraz maksymalizacja synergii, szczególnie w obszarze sprzedaży, są kluczowymi czynnikami sukcesu w pro­wadzonych przez nas akwizycjach. Uważamy, że najbliż­sze kwartały będą sprzyjały konsolidacji w branży, a my mamy wystarczające zasoby organizacyjne oraz finan­sowe, aby w tym procesie aktywnie uczestniczyć.

open