Home Inwestycje KOLEJ NA ROZWÓJ
KOLEJ NA ROZWÓJ
0

KOLEJ NA ROZWÓJ

0
0

PKP Polskie Linie Kolejowe SA z planami inwestycyjnymi do 2040 roku

Lista zadań do realizacji została przyjęta w 2021 r. w rezultacie dwóch etapów konsultacji społecznych. To właśnie one pozwoliły ustalić takie kierunki rozwoju sieci kolejowej, które najlepiej przysłużą się osiągnięciu celów wyznaczonych zarówno w krajowych, jak i unijnych planach strategicznych. Całość działań ujęto w dokumencie: Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021–2030 z perspektywą do 2040 roku.

W planach inwestycyjnych PKP PLK wzięto pod uwagę  dobro środowiska naturalnego, stąd jednym z głównych  założeń projektowych jest stworzenie alternatyw  dla generującego największe koszty zewnętrzne transportu drogowego,  a w konsekwencji minimalizacja jego negatywnego oddziaływania  na środowisko. Wszystko w sposób zapewniający jak  najlepsze dostosowanie do celów strategicznych, potrzeb i uwarunkowań  rynkowych.  Najważniejsze cele inwestycyjne zawarte są w kilku zagadnieniach.  To przede wszystkim:
• spełnienie wymogów dla sieci bazowej infrastruktury transportu  kolejowego;
• stworzenie spójnej sieci kolejowych połączeń wojewódzkich  i międzywojewódzkich;
• modernizacja i rozbudowa linii kolejowych międzyaglomeracyjnych  i aglomeracyjnych poprzez poprawę przepustowości  węzłów miejskich, skrócenie czasu przejazdu, integrację ośrodków  miejskich w układy aglomeracyjne, tworzenie powiązań  sieciowych pomiędzy istniejącymi ośrodkami miejskimi w zagrożonych  marginalizacją obszarach peryferyjnych;
• podniesienie parametrów ciągów towarowych poprzez podniesienie  (zwiększenie) kluczowych parametrów technicznych, m.in.  dopuszczalnych nacisków na oś, długości użytecznych torów stacyjnych,  a także likwidację punktowych ograniczeń prędkości;
• zapewnienie (usprawnienie) dostępu do portów morskich (Gdynia,  Gdańsk, Szczecin, Świnoujście);
• sukcesywne wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem  Kolejowym (ERTMS); 
• likwidacja „wąskich gardeł” oraz poprawa parametrów sieci  kolejowej;
• zapewnienie obsługi potrzeb związanych z obronnością i bezpieczeństwem  w zakresie transportu wojsk w przypadku konfliktów  zbrojnych lub walki ze skutkami katastrof naturalnych.

Finansowanie
Przewiduje się, że zgodnie z porozumieniem osiągniętym na  szczycie unijnym w lipcu i grudniu 2020 r. Polska w ramach wieloletnich  ram finansowania na lata 2021–2027 oraz Europejskiego  Instrumentu na rzecz Odbudowy otrzyma blisko 140 mld euro  w formie dotacji oraz 34 mld euro w formie pożyczek, co w przeliczeniu  na złotówki daje około 780 mld złotych środków do  wykorzystania.

W kwestii źródeł wewnętrznych środki potrzebne do realizacji  założeń inwestycyjnych zostaną pozyskane z budżetu państwa  oraz Funduszu Kolejowego.

Centralny Port Komunikacyjny
Jedną z najistotniejszych perspektyw rozwoju infrastruktury kolejowej  jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

CPK to planowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany między  Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy  i drogowy. W ramach projektu w odległości 37 km na zachód od  Warszawy zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który  będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

Przedsięwzięcia związane z CPK obejmują utworzenie węzła kolejowego  w bezpośredniej bliskości portu oraz sieć połączeń na  terenie całej Polski, które umożliwią przejazd między Warszawą  a większością największych polskich miast w czasie nie dłuższym  niż 2,5 godz. Komponent kolejowy w związku z wdrożeniem CPK  obejmuje zarówno budowę nowych linii kolejowych, jak i modernizację  istniejących.

Ku nowoczesności
Poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie  standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków  dla przewozu towarów to cele, które PKP PLK zamierza  zrealizować poprzez stworzenie spójnej sieci kolejowej o wyższych  prędkościach, mogącej zapewnić szybsze podróże we wszystkich  regionach, a także w ruchu międzyregionalnym. 

Dostępność i atrakcyjność kolei w obrębie miast jest ważnym  czynnikiem motywacyjnym dla działań PKP PLK. Pociąg  staje się coraz bardziej konkurencyjny względem auta właśnie  dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących przystanków,  a także integracji transportu kolejowego z miejskim, co  pozwala pasażerom łączyć podróże pociągiem, tramwajem, autobusem  i metrem. Proces separacji ruchu aglomeracyjnego od  dalekobieżnego ma skrócić czas przejazdu i zwiększyć liczbę pociągów.  Nowe miejsca przesiadkowe i wygodne węzły komunikacyjne  funkcjonują już teraz, m.in. w Krakowie, Warszawie  i Gorzowie Wielkopolskim. 

tags:
PQ
open