Home Materiały i Technologie TAM, GDZIE WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA
TAM, GDZIE WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA
0

TAM, GDZIE WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

0
0

Jednym z kluczowych środków mających na celu minimalizację ryzyka wypadków i zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy są odpowiednie działania podejmowane w fazie planowania oraz odpowiedniego zagospodarowania terenu budowy. Z tego względu zarządzanie bezpieczeństwem w Keller Polska zaczyna się na tym właśnie etapie.

Planowanie prac na budowie stanowi kluczowy element skutecznego zarządzania projektem budowlanym. Odpowiednio zaplanowane działania pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów, minimalizację ryzyka wypadków i opóźnień oraz efektywny postęp prac. Organizacja placu budowy uwzględnia elementy niezbędne do efektywnego i bezpiecznego zrealizowania robót budowlanych, a także zapewnienia ochrony pracowników, minimalizacji ryzyka wypadków i utrzymania zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan zagospodarowania placu budowy wykonujemy na podstawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ), projektu budowy oraz harmonogramu robót. Ten ostatni czynnik stanowi integralną część planu BiOZ i podlega okresowej aktualizacji wraz z zaawansowaniem prowadzonych prac. Dokumentem ściśle powiązanym z planem BiOZ jest instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (IBWR). To właśnie te dokumenty powinny zawierać informacje o wszelkich niezbędnych środkach i działaniach, które należy podjąć przed rozpoczęciem prac, jak i w trakcie robót budowlanych.

Można by się rozpisywać na temat wymagań prawnych i przepisów w tym zakresie, jednak najlepiej obrazują to zdjęcia z realizacji niektórych naszych prac czy wewnętrzne wytyczne, potwierdzające, jak dużą wagę przywiązujemy w Keller do planowania i porządku już na wczesnych etapach procesu budowlanego.

Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie dróg dla ruchu kołowego oraz wyjść i przejść dla ruchu pieszego, zaopatrzenie w niezbędne media, w tym głównie w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków lub ich utylizacja, organizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego budowy – to zaledwie niektóre z zadań stojących przed naszymi zespołami na budowie.

Szczególną wagę przywiązujemy do organizacji naszych zapleczy technologicznych. Na przestrzeni lat wypracowaliśmy model i schemat, którym posługujemy się podczas tego procesu. Oczywiście każda budowa jest inna i na bieżąco wprowadzamy modyfikacje, trzymając się jednak głównych założeń zawartych w naszych wytycznych i standardach.

Niektórzy mogliby wyrazić zdziwienie, dlaczego na przykład takie, a nie inne odległości, rozmieszczenie czy zasady ustawiania poszczególnych elementów. W dużej mierze wynika to z lekcji, które odrobiliśmy w wyniku różnych zdarzeń niebezpiecznych czy wypadków. Wyciągnęliśmy wnioski w myśl jednej z naszych zasad, że nie dopuszczamy do powtarzania się incydentów.

W trosce o środowisko

Jako odpowiedzialny pracodawca i firma stawiająca na zrównoważony rozwój pamiętamy o ochronie środowiska, również na etapie planowania. Tutaj głównym aspektem są substancje niebezpieczne stosowane na budowach, jak również odpady, będące efektem naszej działalności.

Położyliśmy szczególny nacisk na opracowanie zasad dotyczących stosowania i przechowywania oleju napędowego, będącego podstawową substancją niebezpieczną na naszych budowach, z którą codziennie mają kontakt nasi pracownicy. Na każdej budowie powinna zostać wyznaczona strefa tankowania. Strefa, w której przechowywane jest paliwo, powinna być odpowiednio wydzielona i oznakowana. Zbiornik na paliwo musi być uziemiony oraz posadowiony na równej i stabilnej powierzchni. W pobliżu strefy tankowania powinna znajdować się gaśnica, koc gaśniczy i sorbent.

Jeżeli chodzi o odpady, na budowie wytwarzanych jest kilka ich rodzajów: komunalne – np. papier, plastik, bioodpady – np. resztki posiłków, fusy po kawie, niebezpieczne – np. kleje, substancje ropopochodne, odpady budowlane – np. gruz, ziemia.

Najważniejszą kwestię w świetle ochrony środowiska stanowi tutaj oczywiście prawidłowa ich segregacja oraz właściwa gospodarka, którą także trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować. Odpady należy magazynować w wydzielonym miejscu z zapewnieniem dostępu (dojazdu) odbierającym je firmom, jak również należy zapewnić systematyczny wywóz z terenu budowy do firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem lub odzyskiem.

Miejsce magazynowania odpadów, szczególnie niebezpiecznych, powinno być oznakowane w sposób jednoznaczny i ostrzegający o rodzaju niebezpieczeństwa (np. występowaniu substancji łatwopalnych, żrących, szkodliwych).

System reagowania

W kontekście planowania naszych działań pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie nasza zdolność do reagowania na sytuacje niebezpieczne i zagrożenia. Mamy tu na myśli wszelkiego rodzaju incydenty zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu osób pracujących na terenie budowy. Dlatego tak istotne jest wyposażenie każdej budowy w środki do zwalczania pożarów oraz skuteczny system pierwszej pomocy i ewakuacji.

Celem systemu pierwszej pomocy jest zapewnienie wszystkim pracownikom budowy oraz innym osobom znajdującym się na terenie budowy szybkiej i zarazem skutecznej pomocy w razie doznania urazu, jak również niezbędnej opieki aż do momentu przybycia wykwalifikowanych służb ratowniczych.

Zasady organizacji systemu pierwszej pomocy na budowie to: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za stworzenie systemu pierwszej pomocy, rozpoznanie istotnych dla budowy zagrożeń: stanowiskowych, obiektowych, zewnętrznych i naturalnych, zapewnienie dostępności apteczek oraz punktów pierwszej pomocy dla budów, odpowiednich środków ratowniczych, wyznaczenie osoby do udzielania pierwszej pomocy, aktualizacja systemu pierwszej pomocy.

Kierownik robót ma obowiązek zapewnić środki techniczne na wypadek powstania pożaru oraz ustalić zasady postępowania. Zobowiązany jest również przygotować teren do prowadzenia akcji ratowniczej. Powinien także ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Sprzęt służący do gaszenia pożaru powinien być sprawny i właściwie rozmieszczony, a pracownicy poinstruowani w zakresie jego użycia i obsługi. Przy ustalaniu umiejscowienia na terenie budowy gaśnic należy pamiętać, aby rozmieszczać je w łatwo dostępnych i widocznych miejscach.

Podsumowując – same korzyści!

Sytuacja na budowach z dnia na dzień ulega zmianie, a wraz z nią występujące zagrożenia. Należy pamiętać, że powyższe wskazówki stanowią ogólne wytyczne, a każdy plac budowy może wymagać dostosowania zasad bezpieczeństwa do swojej specyficznej sytuacji.

Właściwe przygotowanie i zaplanowanie budowy na wczesnym jej etapie wymaga zaangażowania i czasu, ale jak pokazuje praktyka, ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, efektywności operacyjnej, minimalizacji ryzyka awarii i uszkodzeń, zgodności z przepisami oraz sprawnego komunikowania się i współpracy między zespołami. W rezultacie przyczynia się do terminowego i zgodnego z planem ukończenia projektu.

W myśl słów, które przyświecają firmie Keller od lat: „BEZPIECZNIE PRACUJ, BEZPIECZNIE WRACAJ DO DOMU”, życzymy wszystkim budowom powodzenia w realizacji.

Opracowanie: Dział BHP, Keller Polska

tags:
open