Home Materiały i Technologie TRZY DEKADY POLSKIEJ PREFABRYKACJI
TRZY DEKADY POLSKIEJ PREFABRYKACJI
0

TRZY DEKADY POLSKIEJ PREFABRYKACJI

0
0

Prefabrykacja betonowa w jubileuszu 30-lecia SPB Lata 1994–2004, część 1

Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia zostałem powołany przez Radę po trzech miesiącach od powstania organizacji. Tak więc można powiedzieć, że jestem świadkiem historii i wpływu Stowarzyszenia na rozwój prefabrykacji i betonu komórkowego w tym okresie.

Na wstępie chciałbym przywołać powszechną w budownictwie definicję, według której prefabrykacja obejmuje wszystkie wyroby wykonywane fabrycznie, począwszy od drobnowymiarowych, a kończąc na wielkowymiarowych elementach betonowych. W tej formule mieszczą się również elementy z betonu komórkowego.

Stowarzyszanie się wokół znaku bezpieczeństwa „B”

Likwidacja zrzeszeń branżowych i wprowadzone w 1989 r. zmiany gospodarcze nadające przedsiębiorstwom większą samodzielność po pewnym okresie skłoniły je jednak do poszukiwania możliwości nawiązywania bezpośredniej współpracy w zakresie prezentowania swoich interesów wobec administracji państwowej oraz organizacji krajowych i zagranicznych, których celem jest rozwiązywanie stojących przed branżą problemów. Takie możliwości stwarzało podjęte w 1989 r. uchwalone ustawą Prawo o stowarzyszeniach, na mocy którego zostało utworzone Stowarzyszenie Bezpiecznej Prefabrykacji Betonowej – obecna nazwa to Stowarzyszenie Producentów Betonów. Idea stowarzyszania się wokół znaku bezpieczeństwa „B” oznaczała, że przedsiębiorstwa te przywiązują istotną wagę do jakości produkowanych wyrobów. Miało to duży wpływ na modernizację i rozwój zakładów w celu uzyskania jak najlepszych produktów, umożliwiających konkurowanie ze światem zachodnim. W polskim przemyśle betonów można wyodrębnić dwie charakterystyczne branże: betonów kruszywowych i betonów komórkowych. Stąd też w Stowarzyszeniu Producentów Betonów powołano dwie sekcje branżowe: Sekcję Betonów – obecna nazwa: Sekcja Prefabrykacji Betonowej oraz Sekcję Betonu Komórkowego – obecna nazwa: Sekcja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK).

Przełomowe lata 90.

W pierwszym okresie funkcjonowania SPB szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z unowocześnieniem i modernizacją przemysłu. W tym celu wykorzystano otwarcie Polski na zagranicę i możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów z producentami z Europy Zachodniej. Stowarzyszenie organizowało wyjazdy kilkunastoosobowe dyrektorów przedsiębiorstw do zakładów, w trakcie których zapoznawano się z nowoczesną technologią, a nierzadko dokonywano uzgodnień w sprawie zakupów maszyn i urządzeń. Kolejnym etapem rozwoju przemysłu prefabrykacji betonowej i ABK było wejście na polski rynek firm zachodnich, dysponujących zaawansowaną techniką i technologią, produkujących wysokiej jakości wyroby. Dlatego też w Stowarzyszeniu szczególny nacisk położono na pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach stosowanych w przodujących firmach zachodnich.

Początek lat 90. stanowił przełom w produkcji polskiej prefabrykacji. Wolność stowarzyszania się oraz szerokie otwarcie na świat stanowiły inspirację dla rozwoju naszych branż i wyznaczenie celu, tj. osiągnięcia porównywalnego poziomu produkcji jak na Zachodzie. W latach 1994–2004 wiele przedsiębiorstw podjęło zadanie modernizacji swoich wytwórni poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń. Korzystano szeroko z doświadczeń firm zagranicznych, ale także nawiązywano bezpośrednią współpracę z wyższymi uczelniami oraz krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Podejmowano wspólnie finansowane zadania, np. opracowanie dokumentacji, a następnie wykonanie prototypu węzła krojenia ABK czy też sfinansowanie opracowania dokumentacji ponad 1400 różnych prefabrykatów betonowych dostosowanych do wymagań norm europejskich. Pod patronatem Ministra Budownictwa został zorganizowany ogólnopolski konkurs architektoniczny na projekt budynku mieszkalnego z zastosowaniem wyrobów ABK. Odbyły się również trzy konferencje: pierwsza w Puławach, a następne w Zegrzu. Działalność wydawniczą podejmowaliśmy poprzez wydanie poradnika Budowanie z betonu komórkowego oraz poradnika Stropy prefabrykowane, a także udział w cyklu edukacyjnym „Mądry Polak przed budową” pod patronatem Ministra Infrastruktury, w związku z czym została wydana w nakładzie 115 tys. egz. broszura dotycząca budowy ścian jednorodnych.

W 1996 r. Polska jako pierwszy kraj z Europy Wschodniej została członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), uczestniczącym aktywnie w jego działalności.

Dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że w latach 1994–2004 nasi producenci wykonali ogromny krok naprzód, a produkowane przez nas wyroby nie ustępują jakością i śmiało konkurują z przodującymi firmami zagranicznymi. 

Archiwum: SPB

open