Home Builder Awards RYSZARD TRYKOSKO – PROJEKT SUKCES
RYSZARD TRYKOSKO – PROJEKT SUKCES
0

RYSZARD TRYKOSKO – PROJEKT SUKCES

0
0

Ryszard Trykosko – pomorzanin, od 1967 związany zawodowo i prywatnie z Gdańskiem. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.

Rzeczoznawca budowlany. Pasjonat budownictwa. W środowisku gospodarczym Pomorza postrzegany jako jeden z najlepszych menedżerów. Laureat nagrody Polski Herkules za 2016 rok opowiada o celach, zarządzaniu projektami i procesami na przykładzie gdańskich inwestycji.

Wymogi współczesnego świata, postęp w dziedzinie stosowanych materiałów, technik i technologii sprawiają, że w otaczającej nas przestrzeni powstają coraz bardziej imponujące budynki, obiekty infrastruktury, charakteryzujące się nowoczesną architekturą oraz skomplikowanymi rozwiązaniami technicznymi. Dlatego też proces inwestycyjny związany z ich powstaniem – obejmujący niejednokrotnie fazę koncepcji, projektowania, realizacji oraz etap przekazywania do użytkowania – nie tylko się wydłużył, ale stał się skomplikowanym ciągiem skoordynowanych czynności o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, organizacyjnym i finansowym. Prowadzenie określonego projektu czy raczej zarządzanie – zarówno nim, jak i procedurami – skomplikowało się do tego stopnia, że wyodrębniono osobną dziedzinę nauk o zarządzaniu, opierającą się na sprawdzonych rozwiązaniach, mającą dzisiaj rozwinięty system kształcenia, a swych adeptów skupiającą w organizacjach branżowych promujących dobre praktyki.

40 lat doświadczenia
W swej bogatej, ponad 40-letniej karierze zawodowej, kierując wieloma podmiotami gospodarczymi, miałem sposobność zrealizowania takich przedsięwzięć, jak między innymi: gdyńskie osiedla mieszkaniowe, szpital w Wejherowie, renowacja zabytkowej Zielonej Bramy w Gdańsku, inwestycja SHARP w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łysomicach koło Torunia, Fabryka Opon BRIDGESTONE w Stargardzie Szczecińskim, budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku. Jednak dopiero kierowanie Biurem Inwestycji EURO Gdańsk 2012, następnie Gdańskimi Inwestycjami Komunalnymi, spółkami celowymi powołanymi przez Gminę Miasta Gdańska do realizacji przedsięwzięć związanych z EURO 2012, stało się dla mnie prawdziwym wyzwaniem inżynierskim, stanowiło okazję, aby posiadaną wiedzę i zdobyte doświadczenie wykorzystać w pełni w kierowaniu wymienionymi spółkami oraz zarządzaniu projektami powierzonymi im do realizacji.

Określanie celów
Zarządzanie projektem jest dziedziną zajmującą się efektywnym osiąganiem celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka, jak również dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu. Określenie jasnego celu jest podstawowym warunkiem, bez którego nie można osiągnąć sukcesu. Cel ten miały obie stworzone przez Radę Miasta Gdańska spółki komunalne: BIEG oraz GIK, powołane do pełnienia funkcji inwestora zastępczego Gminy Miasta Gdańska, a więc prowadzenia całego procesu inwestycyjnego najważniejszych inwestycji miejskich ostatnich kilkudziesięciu lat. „Działamy na rzecz rozwoju miasta i poprawy życia jego mieszkańców”, tak zdefiniowaliśmy nadrzędny cel wszystkich działań, które doprowadziły do zrealizowana wielomilionowych gdańskich przedsięwzięć EURO 2012, jak: stadionu Arena Bałtycka (inwestycji o wartości 800 mln zł), nowych tras komunikacyjnych, między innymi Trasy Sucharskiego (472 mln zł), Trasy Słowackiego (1 420 mln zł), Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej GPKM III (1 022 mln zł), Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR (184 mln zł) czy inwestycji w sferze kultury, obiektu Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (229 mln zł).

Budowa życia
Rada Miasta Gdańska, powołując spółki celowe dla realizacji kluczowych dla Gdańska inwestycji infrastrukturalnych, zaznaczyła, że „fakt współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej wymaga spełnienia szczególnie wysokich wymogów sprawności w zarządzaniu inwestycjami”. W tamtym czasie dla nowo powstałych firm rozpoczął się nad wyraz odpowiedzialny i gorący etap pracy. Pracy pod olbrzymią presją czasu i oczekiwań wyjątkowo szerokiego grona interesariuszy – funkcjonujących w kraju i za granicą. Turniej piłkarski UEFA EURO 2012 zainicjował nowe, dotychczas nieznane w Polsce wyzwania, którym musieli sprostać zarówno zarządzający tymi spółkami, jak i wszyscy jej pracownicy.
Zarządzanie projektem to pole działania i odpowiedzialności wielu instytucji oraz osób. W wypadku przedsięwzięć związanych z EURO była to Gmina Miasta Gdańska, której włodarze podjęli się realizacji niezwykłego wyzwania, dokonania olbrzymiego skoku cywilizacyjnego ukierunkowanego na rozbudowę układu komunikacyjnego miasta, skutkującego poprawą jakości życia mieszkańców Gdańska i całej aglomeracji gdańskiej oraz zwiększeniem możliwości rozwojowych miasta. Przychylność władz obok przychylności innych współpracujących instytucji i organizacji, poparcia lokalnej społeczności, firm, lokalnych mediów, miały kluczowe znaczenie dla stworzenia przyjaznego klimatu budowy, a więc zrealizowania nadrzędnego celu, a w konsekwencji osiągnięcia sukcesu. Dzisiaj, z perspektywy czasu, można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że udało się to w pełni zrealizować.
Osiągnięcie celu to dla inwestora i zarządzającego projektem zrealizowanie inwestycji w założonych parametrach jakościowych, zaplanowanych kosztach, określonym w harmonogramach czasie oraz przy zagwarantowanym bezpieczeństwie. Dla spełnienia wymienionych wyżej kryteriów, warunkujących prawidłowość całego procesu inwestycyjnego, niezbędne jest stworzenie odpowiednich zespołów pracowniczych wraz z przypisaniem im czytelnych zadań, obowiązków i kompetencji na każdym etapie trwania procesu inwestycyjnego, od jego przygotowania poprzez etap realizacji inwestycji, na rozliczeniu kończąc. Zarządzając gdańskimi spółkami celowymi, dokonaliśmy takiego podziału zadań i kompetencji. Każda komórka organizacyjna miała jasno sprecyzowane zadania, zatrudniony w niej inżynier posiadał określony zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Znamienna była, w zależności od aktualnie realizowanej fazy procesu inwestycyjnego danego projektu, bieżąca aktualizacja struktury organizacyjnej, płynne przekształcanie biur przygotowania inwestycji w biura Inżyniera Kontraktu. Nie bez znaczenia pozostawała doskonała znajomość projektu, przepisów prawa budowlanego, wymogów środowiskowych, prawa zamówień publicznych, dyrektyw unijnych, zasad kwalifikacji kosztów. Oczywista wydawała się umiejętność współpracy z partnerami, generalnym wykonawcą, jego podwykonawcami, przyszłymi użytkownikami oraz spełnienie wysokich standardów etycznych, kultura osobista, koleżeńskość.

Zespół znaczy sukces
Wszystko, o czym wspomniałem, to sukces pracy zespołowej. Sukces zespołów, które tworzyli młodzi ludzie, niejednokrotnie bezpośrednio po studiach, inżynierowie budownictwa różnych specjalności, specjaliści od spraw środowiskowych, terenowo- -prawnych, zamówień publicznych, rozliczeń projektów, administracji, organizacji i zarządzania, marketingowcy, którzy odkryli dla sobie niepowtarzalną szansę rozwoju, którzy mieli świadomość, że taka „inwestycyjna przygoda” jak EURO 2012 zdarza się raz w życiu, że trzeba ją maksymalnie wykorzystać. Myślę, że zrobili to perfekcyjnie pod okiem swoich doświadczonych starszych kolegów, którymi miałem zaszczyt i honor kierować. Niejednokrotnie im za tę współpracę i okazane zaufanie dziękuję.
Dzisiaj z perspektywy czasu, współpracując z sopocką firmą NDI S.A., w której pełnię funkcję doradcy Zarządu, staram się przekazywać kolejnej grupie osób sprawdzone wzorce, jakich doświadczyłem i wypracowałem w moim bogatym dorobku zawodowym.

open