Home Biznes i Ludzie Ludzie BEZPIECZNY TRANSPORT I DOSTAWA
BEZPIECZNY TRANSPORT I DOSTAWA
0

BEZPIECZNY TRANSPORT I DOSTAWA

0
0

Na bieżąco uzyskujemy informacje o procesach, które wymagają usprawnień oraz eliminacji występujących zagrożeń. 

Z Tomaszem Skibińskim, Dyrektorem BHP CEMEX Polska, rozmawiał Grzegorz Przepiórka.

Grzegorz Przepiórka: CEMEX Polska konsekwentnie podkreśla, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem firmy. Który obszar rodzi najwięcej wyzwań z punktu widzenia bezpieczeństwa?
Tomasz Skibiński:
Bezpieczeństwo i higiena pracy są w CEMEX jednymi z nadrzędnych wartości, a ścisłe przestrzeganie zasad BHP jest wpisane na stałe w strategię firmy. CEMEX dba o to, by były one respektowane na każdym etapie przygotowania, produkcji oraz dostawy materiałów na obsługiwane budowy. Największe wyzwania wiążą się z zapewnieniem bezpiecznego transportu i rozładunku materiałów na placu budowy. W obu tych obszarach wprowadziliśmy i nadal wprowadzamy szereg rozwiązań zapobiegających wystąpieniu zagrożeń czy wypadków. Bardzo się cieszę, że nasze długoletnie działania z zakresu prewencji w obszarze ruchu drogowego zauważyła i doceniła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która przyznała nam nominację – wyróżnienie w kategorii Firma Roku „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2017”. Motywuje nas ono do jeszcze cięższej pracy i wprowadzania jeszcze lepszych oraz skuteczniejszych rozwiązań.

G.P.: Wspomniał Pan o bezpiecznym transporcie. W jaki sposób CEMEX Polska poprawia bezpieczeństwo w tym obszarze?
T.S.:
Jako przykład może posłużyć powołanie „Krajowej Grupy BHP w logistyce”. Podczas jej comiesięcznych spotkań analizowane są bieżące działania i problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie transportu. Dzięki temu na bieżąco uzyskujemy informacje o procesach, które wymagają usprawnień oraz eliminacji występujących zagrożeń. Inny przykład to opracowanie zbioru zasad obowiązujących kierowców betonomieszarek. Inspiracją było dla nas w tym wypadku podejście do zasad bezpieczeństwa, które możemy obserwować w przypadku pilotów lotniczych. Ich praca jest bardzo odpowiedzialna, a kluczem do sukcesu – bezpiecznego przelotu – jest wykonywanie czynności w pełni opisanych w odpowiednich procedurach. Podobne podejście zastosowaliśmy w stosunku do kierowców betonomieszarek, którzy także wykonują bardzo odpowiedzialne zadania. Opracowaliśmy zbiór zasad i przygotowaliśmy e-szkolenie zakończone egzaminem.

G.P.: Czy poprawa bezpieczeństwa w trakcie rozładunku wymaga równie pomysłowych rozwiązań?
T.S.:
Poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych sposobów zapobiegania zagrożeniom jest pożądane, a wręcz konieczne w każdym obszarze. W przypadku rozładunku opracowaliśmy m.in. procedurę kontrolną, realizowaną za pomocą specjalnej listy dołączanej do dokumentów dostawy, tzw. WZ-tek. Wspomniana procedura nosi nazwę „My Space – Moja Przestrzeń”. Zgodnie z nią kierowca betonomieszarki czy operator pompy do betonu powinien dokonać oceny bezpieczeństwa miejsca rozładunku po przyjeździe na miejsce dostawy. Taka ocena dokonywana jest każdorazowo na budowie klienta, przed rozładunkiem. Zgodnie z procedurą po zaparkowaniu kierowca wyznacza obszar wokół pojazdu za pomocą czterech pachołków. Następnie dokonuje oceny obszaru, w którym ma zrealizować dostawę, korzystając z gotowej, wystandaryzowanej listy kontrolnej. Pomaga mu to stwierdzić, czy miejsce dostawy spełnia warunki bezpiecznego rozładunku materiałów.

G.P.: A jakie rozwiązania są stosowane, jeśli chodzi o dostawy kruszyw i cementu?
T.S.:
Kierowcy we wszystkich pionach mają obowiązek wypełniania listy kontrolnej pojazdu przed rozpoczęciem pracy. Na liście odnotowywane są ewentualne usterki pojazdu lub ich brak. W razie stwierdzenia usterki krytycznej pojazd wycofywany jest z użycia do czasu jej usunięcia. Jeśli chodzi o transport cementu i kruszyw, to przeprowadzamy audyty pojazdów i kierowców, zresztą rozwiązanie to stosujemy także w transporcie betonu. W 2017 roku przeprowadziliśmy ich w sumie aż 2200. Dzięki takim działaniom możemy na bieżąco wykrywać możliwe zagrożenia oraz skutecznie je eliminować. Kierowcy przechodzą również wymagane e-szkolenie, w trakcie którego poznają zasady BHP obowiązujące na terenie zakładów CEMEX Polska, a także podczas przejazdu i rozładunku materiału u klienta. Raz w roku organizujemy również Konferencję BHP, na którą zapraszani są wszyscy przewoźnicy (transportujący zarówno cement, jak i kruszywa). W jej trakcie omawiane są aktualne tematy związane z bezpieczeństwem w transporcie.

G.P.: Poznaliśmy już najważniejsze usprawnienia w zakresie BHP wdrożone w ostatnim czasie przez CEMEX Polska. Czy na zakończenie chciałby Pan jeszcze wspomnieć o innych pomysłach na poprawę bezpieczeństwa, które zrealizowała firma CEMEX?
T.S.:
Na szczególną uwagę zasługują mobilne podesty zakupione dla kierowców betonomieszarek. Umożliwiają one bezpieczny dostęp do leja betonomieszarki podczas mycia pojazdu. Na podestach stałych betonomieszarek zamontowane zostały uchylne zabezpieczenia barierek pomostu, zapobiegające upadkowi. Zmodernizowaliśmy drabinki wejściowe na pomosty, które zapobiegają przygnieceniu palców dłoni w trakcie wejścia po drabince. Ponadto we wszystkich zakładach sprawdzono, w jakim stopniu krzyżują się drogi pieszych i pojazdów. Ta analiza pozwoliła na ich maksymalne oddzielenie. Obecnie jesteśmy także w trakcie wdrażania stosowania mobilnych lub stacjonarnych klinów zapobiegających niekontrolowanemu przemieszczeniu pojazdu. Stałym elementem naszych działań są oczywiście kampanie informacyjne skierowane do kierowców.

G.P.: Dziękuję za rozmowę.

open