Home Builder For The Future REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU B4YE I B4YA!
REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU B4YE I B4YA!
0

REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU B4YE I B4YA!

0
0

REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURS NA POCZĄTEK III EDYCJI B4YE I VII EDYCJI B4YA!                                                                                                                                                                       

      1.07.2019

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Builder Corp Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 174, KRS 0000661010, zwany dalej „Organizatorem”.

 

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).

 

 1. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, zwana dalej „Uczestnikiem”, która spełnia następujące warunki: pełnoletnia, do 34 roku życia, będąca studentem I lub II stopnia studiów na kierunku budownictwo, architektura, architektura wnętrz lub architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu uczelni państwowych lub prywatnych lub będąca absolwentem tych studiów.

 

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz podmioty bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu i ich pracownicy oraz osoby spokrewnione.

 

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie.

 

 1. Konkurs trwa od dnia 3.07.2019 r. do 30.09.2019 r. do godz. 23.59.

 

 1. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod adresem https://www.facebook.com/4YoungEngineers/ oraz https://www.facebook.com/4YoungArchitects/

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany, a Organizator w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z odpowiedzialności względem jego uczestników.

 

 • 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

 1. Zadanie konkursowe polega na:

Odpowiedzi na pytania dotyczące Partnerów Strategicznych programów Builder for the Young Architects oraz Builder for the Young Engineers (pytania będą publikowane co dwa tygodnie w okresie od 3 lipca do 30 września 2019 r.) oraz odpowiedzi na dwa pytania podstawowe: „Dlaczego warto brać udział w Programie Builder for the Young Engineers/ Builder for the Young Architects? oraz Konkursie dla Młodych Architektów i Inżynierów?” oraz „Dlaczego chcę być architektem/inżynierem?” Odpowiedzi należy przesłać w wiadomościach prywatnych na Facebook  Builder for the Young Engineers/ Builder for the Young Architects.

 

 1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury konkursowe.

 

 1. Ocenie podlegać będzie całościowa odpowiedź na wszystkie pytania Konkursowe.

 

 1. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej decyzji Jury, w dniu 05.10.2019 roku do godziny 15.00. Decyzja będzie podana na fanpage’ach: https://www.facebook.com/4YoungEngineers/ oraz https://www.facebook.com/4YoungArchitects/

Organizator poprosi w wiadomości prywatnej zwycięzców o kontakt w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o podanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy odbiór Nagrody.

 

 1. Każdy z Uczestników może zostać poproszony przez Organizatora do okazania dowodu potwierdzającego prawdziwość podanych danych osobowych.

 

 • 3

Przyznawanie i wydawanie nagród

 

 1. Nagrodą w konkursie są gadżety ufundowane przez Partnerów Strategicznych Builder for the Young Architects i Builder for the Young Engineers. Uczestnicy quizu otrzymają certyfikat.

 

 1. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

 

 1. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.

 

 1. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru kontaktowego. Dokładne wytyczne zostaną wysłane do zwycięzcy w wiadomości prywatnej. Niespełnienie tego warunku oznacza zrzeczenie się prawa do Nagrody.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadkach:

1) braku kontaktu ze strony Uczestnika w wyznaczonym terminie, czyli później niż 15.10.2019 do godz. 12.00;

2) nieodebrania w terminie nagrody.

 

 1. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

 

 1. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności podjęcia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

 1. Nagrody zostaną przesłane w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Uczestnika danych niezbędnych do przekazania nagrody.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców.

 

 • 4

Dane Uczestników

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej: https://www.facebook.com/4YoungEngineers/ oraz https://www.facebook.com/4YoungArchitects/

 

 1. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Builder Corp Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 174, KRS 0000661010. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, indeksowanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach RODO.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs.

 

 1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 

2) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

 

3) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

 

6) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

 • 5

Prawa autorskie

 

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania konkursowe.

 

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zamieszczone przez niego utwory nie naruszają przepisów obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a jego prawa majątkowe do tych utworów nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone.

 

 1. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojej odpowiedzi, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych i marketingowych.

 

 • 6

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację należy wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia jego zakończenia.

 

 1. Reklamacje dotyczące przekazania Nagród można składać w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

 

 • 7

Uwagi końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny na stronach https://www.facebook.com/4YoungEngineers/ oraz https://www.facebook.com/4YoungArchitects/

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet, wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.

 

7. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na www.buildercorp.pl

open