Home Osobowość Branży 2020 prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk – Osobowość Branży 2020
prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk – Osobowość Branży 2020
0

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk – Osobowość Branży 2020

0
0

Prof. dr hab. inż. arch. JAN SŁYK, Prorektor ds. Studiów, Politechnika Warszawska. Jest architektem, nauczycielem akademickim i badaczem architektury zajmującym się związkami inżynierii z technologią informatyczną. W dobie transformacji warunków życia oraz przechodzenia ku erze mediów cyfrowych stara się wyjaśniać i sprawdzać w praktyce nowe metody komunikacji wspierające twórczość.

Łączy doświadczenia profesjonalne, naukowe oraz dydaktyczne, wykorzystując w kontakcie ze studentami techniki nauczania przez projektowanie, również w ujęciu interdyscyplinarnym.

Po studiach na Wydziale Architektury Politechniki Warszaw­skiej koncentrował się na działalności twórczej. Jako autor zrealizowanych projektów architektonicznych i współautor prac nagradzanych oraz wyróżnianych w konkursach ar­chitektonicznych rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. Po uzyskaniu stopnia doktora, a w 2013 r. doktora habilito­wanego, rozwijał zainteresowania naukowe i pełnił funkcje kierownika Pracowni, Prodziekana ds. studiów oraz Dzie­kana Wydziału Architektury. W 2020 roku, po opublikowa­niu monografii Modele Architektoniczne, nagrodzonej przez Ministra Budownictwa, otrzymał tytuł profesora. Obecnie jest Prorektorem ds. Studiów. Jako autor eksperymentalnych projektów oraz warszta­tów międzynarodowych poświęconych doświadczeniom w rozszerzonych środowiskach architektonicznych rozwi­jał ideę współpracy między różnymi dziedzinami inżynie­ryjnymi. Byt opiekunem polskiego zespołu w interdyscy­plinarnym projekcie naukowo-dydaktycznym PBL Global Teamwork realizowanym przez Uniwersytet Stanforda oraz profesorem wizytującym w University of Detroit Mercy w USA Zainicjował i współtworzył koncepcję programową mię­dzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM reali­zowanego we współpracy pięciu wydziałów PW. Był promotorem ponad stu prac dyplomowych: magister­skich i inżynierskich, w tym wielu nagrodzonych oraz wyróż­nionych. W latach 2016-20 zasiadał w Senacie Politechniki Warszaw­skiej, był członkiem komisji senackich i zespołów rektorskich. W działalności badawczej koncentruje się na metodyce projektowania oraz zastosowaniu technik informacyjnych w architekturze. Jest autorem dwóch książek autorskich, redaktorem trzech monografii zbiorowych oraz około pięć­dziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach, uczest­nikiem międzynarodowych konferencji, rad naukowych, ko­mitetów redakcyjnych. Od roku 2016 uczestniczy w pracach Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Jest uprawnionym projektantem, autorem i współautorem blisko stu projektów budynków mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, w tym wielu zrealizowanych, głównie w Warszawie. Był członkiem zespołów nagradzanych w kra­jowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych.

open