Home IT&BIM CYFROWY TREND NA ŚWIATOWĄ SKALĘ
CYFROWY TREND NA ŚWIATOWĄ SKALĘ
0

CYFROWY TREND NA ŚWIATOWĄ SKALĘ

0
0

O szerokim wachlarzu usług oraz produktów umożliwiających digitalizację, które trafiają na rynki ponad 80 krajów, opowiada TEKIN GUVERCIN, założyciel i prezes firmy konsultingowej cyfrowej transformacji biznesu DAT Computer Concepts oraz CEO Międzynarodowej Sieci Partnerskiej FND – Future Network Development.

Builder: Dlaczego transformacja cyfrowa jest bardzo ważna dla rynku budowlanego?

Tekin Guvercin: Branża budowlana zatrud­nia około 7% światowej populacji w wieku produkcyjnym. Jest to jeden z największych sektorów globalnej gospodarki, z 10 bilio­nami dolarów wydawanymi co roku na to­wary i usługi związane z budownictwem. Ma jednak trudny do rozwiązania problem z niską produktywnością, a na cyfryza­cję wydaje niewiele ponad 1% swoich do­chodów. W efekcie w porównaniu do innych sektorów należy niestety do najmniej zdigita­lizowanych. Badania przeprowadzone przez McKinsey Global Institute wskazują, że trans­formacja cyfrowa może skutkować wzrostem produktywności od 14 do 15% i obniżeniem kosztów od 4 do 6%. Kierunek jest tylko je­den – wykorzystanie zasobów technologicz­nych. Poprzez odpowiednie zastosowanie zaawansowanych oprogramowań do zarzą­dzania projektami i procesami firmy mogą bardzo szybko podnieść swoją efektywność. Chciałbym podkreślić, że transformacja cy­frowa jest w zasięgu każdej firmy budowlanej bez względu na jej lokalizację, wielkość czy zasoby finansowe. Najważniejsza jest świa­domość potrzeby zmian.

Pana firmy dostarczają na całym świecie usługi konsultingowe w zakresie zarządzania projektami bądź cyfrowej transformacji biznesu. Proszę opowiedzieć o międzynarodowych doświadczeniach.

T.G.: Rzeczywiście mamy wielki przywilej od ponad dwóch dekad, bezpośrednio bądź we współpracy z naszymi międzynarodowy­mi partnerami, świadczyć bardzo szeroki wa­chlarz usług oraz produktów umożliwiających digitalizację do ponad 80 krajów. Pracowali­śmy przy takich projektach jak budowa Doha Olympic Stadium, Metro w Dubaju czy Delhi, budowa lotniska w Pekinie oraz Hongkongu bądź uruchomienie słynnego Trzecie­go Mostu Bosforskiego w Stambule i wiele innych. Równie ważne są dla nas doświad­czenia z rynku polskiego pozyskane pod­czas prac na przykład przy projekcie metra w Warszawie bądź ogólnopolskim projekcie budowy sieci linii energetycznych. Specjali­zujemy się w profesjonalnym zarządzaniu projektami, portfelami projektów, projekta­mi liniowymi, procesami oraz BIM. Z sukce­sem dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie analiz biznesowych, konsulta­cji, szkoleń, outsourcingu, a także wdrożeń i dystrybucji międzynarodowo uznanych systemów informatycznych oraz rozwiązań chmurowych. Projektujemy, a także wdraża­my modele transformacji biznesowych, opty­malizujemy i automatyzujemy procesy przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz metodologii.

Jakie narzędzia cyfrowe szczególnie Państwo polecacie?

T.G.: Rekomendujemy narzędzia dopa­sowane do potrzeb naszych klientów, bo to oni są dla nas najważniejsi. Dlatego też bez­względnie etap rekomendacji zawsze po­przedzamy dogłębną analizą wymagań klientów, najistotniejszych obszarów, w któ­rych spodziewają się poprawy, identyfikacją tak zwanych wąskich gardeł. Podsumowu­jąc, najpierw diagnostyka, a później zalece­nia. W wachlarzu produktów mamy tylko te, które są międzynarodowo uznane i łatwo się ze sobą integrują celem stworzenia ekosyste­mu informatycznego, między innymi: ISETIA, Oracle Primavera, Powerproject, Trimble Tilos, Oracle Aconex, CostOS.

W jaki sposób szybko podnieść efektywność realizacji projektu budowlanego przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych?

T.G.: Obecnie obserwujemy duży rozdź­więk pomiędzy oprogramowaniami strate­gicznymi, tj. ERP, w których firmy zarządzają finansami, zaopatrzeniem i HR, oraz taktycz­nymi, takimi jak systemy do planowania, projektowania czy estymacji kosztów. Rozwiązaniem jest wypełnienie tej prze­strzeni narzędziem, które umożliwi stan­daryzację procesów w organizacji oraz ich automatyzację. Konieczna jest koncentracja na podniesieniu wydajności kolaboracji oraz na zaoszczędzeniu czasu, na prostych co­dziennych czynnościach zespołu budowlane­go. Tutaj technologia pozwala na doskonałe rozwiązania, takie jak centralizacja dokumen­tacji budowlanej z dostępem opartym o przy­wileje w ramach środowiska współpracy CDE (Common Data Environment) łącząca infor­macje modelowe i projektowe, automatycz­ne połączenie z placem budowy poprzez aplikację mobilną, koordynacja BIM, zaawan­sowana cyrkulacja danych usprawniająca zarządzanie informacją oraz zmniejszająca ryzyko błędów wraz z raportowaniem BI (Bu­siness Intelligence) online w chmurze, pro-aktywna kontrola realizacji projektu wraz ze śledzeniem kosztów w czasie rzeczywistym. Platforma chmurowa ISETIA doskonale wpisuje się w ten trend.

 

open