Home Materiały i Technologie BEZPIECZEŃSTWO – CEL NADRZĘDNY FIRMY LAYHER
BEZPIECZEŃSTWO – CEL NADRZĘDNY FIRMY LAYHER
0

BEZPIECZEŃSTWO – CEL NADRZĘDNY FIRMY LAYHER

0
0

Chcąc zdefiniować dzisiejsze priorytety w budownictwie, w większości można je sprowadzić do optymalizacji procesu budowlanego, wiodącej do zwiększenia produktywności przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej, a przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa.

Wśród wykonawców widoczna jest otwartość na wprowadzanie no­wych technologii, które pomimo konieczności ponoszenia kosztów na eta­pie wdrażania w finalnym rozliczeniu przy­noszą realne oszczędności. Docenić należy wszystkie podejmowane przez wykonawców działania mające na celu zminimalizowanie ilości wypadków na budowie.

Bezpieczeństwo pracowników należy roz­ważać dwuaspektowo. Jednym z nich jest zapewnienie zabezpieczenia w miejscu wy­konywania pracy, drugim zaś – równie waż­nym – w drodze na miejsce wykonywa­nia pracy. W obu tych aspektach idealnie sprawdzają się rozwiązania dostępów tym­czasowych Layher. Świetnym przykładem poprawiającym efektywność w zakresie wy­korzystania czasu pracy przy jednocze­snym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa jest zastosowanie do komunikacji pionowej schodów podestowych Layher. Oszczęd­ność czasu podczas wchodzenia i scho­dzenia z konstrukcji sięga nawet 40% w sto­sunku do przemieszczania się przy użyciu pomostów przejściowych z drabiną.

Konstrukcja nośna, oparta na systemie Allround, pozwalająca przemieszczać się ponad otworem w konstrukcji

Względy bezpieczeństwa i ergonomię użytkowania docenili nasi zachodni sąsie­dzi, którzy w swojej najnowszej wersji nie­mieckich przepisów technicznych, dotyczą­cych bezpieczeństwa przemysłowego TRBS 2121-1, wprowadzili zakaz stosowania we­wnętrznych drabin w przypadku rusztowań o wysokości przekraczającej 5 metrów. Dzię­ki elastycznym i w pełni zintegrowanym sys­temom Layher, uzupełnionym dużą ilością akcesoriów, zapewnienie bezpiecznej komu­nikacji w trudnych warunkach budowy staje się w pełni możliwe. Dla potwierdzenia tego posłużę się przykładem rozwiązania elimi­nującego możliwość upadku z wysokości podczas pokonywania przeszkód na placu budowy. Odpowiednio zaprojektowana i zło­żona konstrukcja nośna, oparta na syste­mie Layher Allround, pozwala w całkowicie bezpieczny sposób przemieścić się ponad otworem w konstrukcji.

Schody podestowe Layher

System Allround ma wiele zastosowań. Uzupełniając jego bazową strukturę syste­mem Allround FW bądź dźwigarem mosto­wym Allround, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczną komunikację, pokonując prze­szkody o rozpiętości nawet do ponad 20 m i zapewniając przy tym obciążenie użytko­we do 5 kN/m2. Daje nam to szeroki wa­chlarz możliwości organizowania bezpiecz­nej i efektywnej komunikacji na budowie. Warto podkreślić, że bezpieczeństwo jest zapewnione tylko podczas stosowania cer­tyfikowanych, oryginalnych elementów po­chodzących od jednego producenta. Od przeszło 75 lat Layher rozwija partnerskie re­lacje z klientami, aby podczas wspólnej wy­miany doświadczeń opracowywać rozwią­zania spełniające ich oczekiwania. Każdego dnia dążymy do tego, aby montaż naszych rusztowań uczynić szybszym, lżejszym i co najważniejsze – bezpieczniejszym.

Zdjęcia arch. Layher

open