Home Biznes i Ludzie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE
0

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE

0
0

W dobie kryzysu klimatycznego wzrasta znaczenie działań podejmowanych przez firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób biznes może świadomie zarządzać swoim wpływem na otoczenie? O dobre praktyki w tym zakresie pytamy MONIKĘ WOSIK, Dyrektor Ochrony Środowiska  i Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska.

Builder: Jakie jest miejsce zrównoważonego rozwoju w hierarchii priorytetów CEMEX?

Monika Wosik: Zrównoważony rozwój to integralny i naczelny element strategii CEMEX, przejawiający się we wszystkich obszarach naszej działalności. Model ESG wdrożony w firmie obejmuje trzy obszary: środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego. Natomiast w odpowiedzi na aktualne wyzwania klimatyczne w 2021 r. firma przyjęła globalny kompleksowy program przeciwdziałania zmianom klimatu „Future in Action”, zobowiązując się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

B.: Jak to się przekłada na praktykę?

M.W.: Aspekty zrównoważonego rozwoju są obecne zarówno we wszelkich procesach decyzyjnych, jak i w naszych codziennych działaniach. Stale opracowujemy oraz wdrażamy projekty, które mają na celu bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, a także ograniczenie naszego oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska, w szczególności obniżenie naszego śladu węglowego. Równocześnie, w poczuciu odpowiedzialności za nasze otoczenie, realizujemy projekty na rzecz społeczności lokalnych i ekosystemów w sąsiedztwie naszych zakładów.

B.: W jaki sposób CEMEX ogranicza swój wpływ na środowisko?

M.W.: W całym cyklu życia naszych produktów doskonalimy procesy technologiczne, optymalizujemy receptury, poprawiamy efektywność energetyczną. Większość naszej uwagi skupia się jednak na sektorze cementowym z uwagi na znaczące oddziaływanie procesów produkcji cementu na otoczenie. Produkcja cementu ma również istotny udział w światowej emisji CO2, dlatego aktywnie działamy na rzecz jej sukcesywnego ograniczania, aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

B.: Jak firma chce osiągnąć ten cel?

M.W.: Wdrażając strategię „Future in Action” w Polsce, koncentrujemy się na dwóch głównych filarach: dekarbonizacji poszczególnych procesów oraz wprowadzaniu niskoemisyjnych produktów i rozwiązań. Od wielu lat sukcesywnie zwiększamy udział paliw alternatywnych z odpadów w bilansie cieplnym, zagospodarowując w ten sposób frakcję palną odpadów nienadającą się do recyklingu. Wykorzystujemy w produkcji klinkieru surowce zdekarbonizowane, które redukują emisję CO2. Doskonalimy efektywność energetyczną i zwiększamy udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Po pierwszym sukcesie instalacji fotowoltaicznej na wytwórni betonu w Pruszkowie planujemy uruchamianie dalszych własnych instalacji fotowoltaicznych.

Klientom w Polsce oferujemy już szereg produktów o obniżonym śladzie węglowym z linii Vertua®: beton, cement workowany i luzem oraz domieszki, które charakteryzują się niższym poziomem emisji w porównaniu z tradycyjnymi produktami tego typu.

Dbamy przy tym o to, by właściwości naszych produktów w obszarze ich wpływu na środowisko były potwierdzone przez niezależne, renomowane instytucje badawcze. Pierwsze betony i produkty cementowe z oferty CEMEX Polska uzyskały już certyfikaty Deklaracji Środowiskowej III typu wystawione przez Instytut Techniki Budowlanej.

B.: Czy w ramach strategii zrównoważonego rozwoju CEMEX wspiera także przyrodę obecną na terenie oraz w pobliżu swoich zakładów?

M.W.: Przywiązujemy dużą wagę do ochrony różnorodności biologicznej na terenie naszych zakładów oraz w ich sąsiedztwie. W cementowniach w Chełmie i Rudnikach realizujemy projekt czynnej ochrony lokalnych populacji pustułek – niewielkiego gatunku sokoła. Z pomocą ornitologów stworzyliśmy dla nich nowe, bezpieczne miejsca gniazdowania. Dzięki zamontowanym w budkach lęgowych kamerom internauci mogą obserwować na żywo, jak przychodzą na świat i rozwijają się młode pustułki.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi pomagamy zapylaczom i angażujemy się w działania edukacyjne poświęcone pożytecznym owadom, jakimi są pszczoły. Prowadzimy program „Pszczoły i trzmiele nasi przyjaciele”, w ramach którego odbyło się blisko 50 warsztatów przyrodniczych, a w szkolnych ogrodach powstały miejsca przyjazne owadom. Na terenie kilku zakładów CEMEX stworzyliśmy kąciki dla owadów, a w Cementowni Chełm utworzyliśmy dodatkowo dwie łąki kwietne. Znaczenie zapylaczy podkreślamy także regularnie w ramach działań edukacyjnych skierowanych do naszych pracowników.

Akcje edukacyjne kierujemy także do lokalnych społeczności. Na terenie żwirowni w Bierawie oraz nieczynnego kamieniołomu Lipówka k. Rudnik powstały ścieżki przyrodnicze, z których korzystają m.in. uczniowie i nauczyciele ze szkół zlokalizowanych w pobliżu naszych zakładów.

B.: W jaki sposób można uzyskać więcej informacji o działaniach CEMEX w obszarze zrównoważonego rozwoju?

M.W.: We wrześniu br. opublikowany został kolejny raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska za rok 2021, w którym znaleźć można szereg ciekawych informacji na temat aktualnie prowadzonych w CEMEX działań, przede wszystkim dotyczących realizacji programu „Future in Action”.

Tegoroczną publikacją CEMEX Polska wraca do tradycji raportowania. Raport został przygotowany w zgodzie z aktualnymi standardami raportowania GRI, uwzględnia także nowe podejście do obszarów: środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bardzo ważny z perspektywy czytelników jest fakt, że dane zawarte w raporcie poddane zostały niezależnej weryfikacji zewnętrznej.

W przypadku zakładów cementowych CEMEX raport spełnia jednocześnie wymagania deklaracji środowiskowej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia EMAS. Połączenie raportowania pozafinansowego zgodnego ze standardem GRI z ujawnianiem obszernych danych środowiskowych dla zakładów objętych systemem EMAS w ramach jednej publikacji jest nowatorskim rozwiązaniem, które nadaje raportowi unikatowy charakter na polskim rynku.

Raport stanowi kompendium wiedzy o naszych działaniach w obszarze zrównoważonego rozwoju. Oprócz wspomnianych już działań na rzecz bioróżnorodności i redukcji emisji w raporcie opisane zostały m.in. dobre praktyki związane z bezpieczeństwem, zdrowiem pracowników oraz podwykonawców podczas pandemii COVID19. Gorąco zachęcam czytelników do zapoznania się z raportem na stronie https://www.cemex.pl/raportzrownowazonegorozwoju2021.

open