Home Aktualności CEMEX POLSKA W PUBLIKACJI FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU…
CEMEX POLSKA W PUBLIKACJI FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU…
0

CEMEX POLSKA W PUBLIKACJI FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU…

0
0

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią działalności biznesowej CEMEX oraz jednym z podstawowych filarów strategii firmy. Celom strategicznym towarzyszą konkretne działania, które potwierdzają zaangażowanie firmy w rozwój, zakładający równowagę pomiędzy celami gospodarczymi, ochroną środowiska i wysoką jakością życia społeczności lokalnych. Działania realizowane przez CEMEX w Polsce zostały wskazane jako przykład dobrej praktyki w publikacji przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jesienią 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Wskazano w niej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które kompleksowo definiują największe wyzwania rozwojowe, z jakimi ma zmierzyć się sektor publiczny i prywatny na całym świecie do 2030 roku. Odnosząc się do celów zdefiniowanych przez ONZ, Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało publikację „17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi”, która z okazji rocznicy uchwalenia Agendy, przedstawia osiągnięcia polskiego biznesu w obszarze SDGs oraz komentarze ekspertów dotyczące realizacji SDGs w Polsce. Jako inspirujący przykład w zakresie zrównoważonego rozwoju, w publikacji wskazano działania realizowane w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy przez CEMEX w Polsce.

Jednym z filarów firmowej strategii CEMEX jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom łańcucha wartości oraz realizacja celów biznesowych z uwzględnieniem najwyższych standardów BHP. Kierunki wszystkich działań w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy wyznaczają dwa filary: Globalna Polityka BHP CEMEX, w której system zarządzania BHP został oparty na normie PN 18001 oraz korporacyjny HSMS (Health & Safety Management System – System Zarządzania BHP). Systemy te wzajemnie się uzupełniają i współpracują ze sobą.

„Zero wypadków przy pracy” to hasło, które przyświeca wszystkim działaniom podejmowanym przez CEMEX w Polsce. W praktyce hasło to jest realizowane w ramach licznych inicjatyw na rzecz promocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz poprzez działania, w które angażowani są wszyscy pracownicy – od członków kierownictwa po pracowników liniowych.

W CEMEX w Polsce wprowadzony zostały elektroniczny system rejestrowania kart zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Sprawny przepływ informacji pomaga zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom w przyszłości, umożliwiając podejmowanie decyzji niwelujących ryzyka.

Stałą praktyką są też VFL (Visible Felt Leadership), czyli comiesięczne wizyty kierownictwa najwyższego szczebla w zakładach produkcyjnych, realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w zakładach.

W CEMEX w Polsce szczególną uwagę zwraca się również na kwestie związane z bezpieczeństwem transportu. W tym celu pojazdy ciężarowe zostały wyposażone w elementy bezpieczeństwa, takie jak kamery cofania, dodatkowe lusterka, czujniki i naklejki fluorescencyjne. Takie wyposażenie mają wszystkie pojazdy będące własnością CEMEX w Polsce oraz stałych przewoźników. Ponadto, przed dostarczeniem betonu, kruszyw czy cementu uprawniony pracownik CEMEX ocenia ryzyko i kontroluje dojazd do miejsca rozładunku.

W obszarze komunikacji CEMEX realizuje konkurs „Bezpieczny na drodze” skierowany do kierowców osobowych pojazdów służbowych. Z kolei do wszystkich pracowników CEMEX kierowana jest kampania regionalna pt. „Health&Safety@Home”, rozszerzająca edukację nt. dobrych praktyk w zakresie BHP także na przestrzeń prywatną pracowników.

O wszystkich inicjatywach CEMEX w Polsce, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, można przeczytać w rozdziale poświęconym celowi 7 „Wzrost gospodarczy i dobra praca” w publikacji „17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi” na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualności/17-wyzwan-dla-polski-17-odpowiedzi-w-najnowszej-publikacji-fob-o-celach-zrownowazonego-rozwoju/

 

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z siedzibą w Szwajcarii.

open