Home Builder Awards INŻYNIER ERUDYTA
INŻYNIER ERUDYTA
0

INŻYNIER ERUDYTA

0
0

Prof. Tomasz Błaszczyński jest dyplomowanym konstruktorem z królewskimi uprawnieniami międzynarodowymi, uprawnieniami europejskimi i pełnymi uprawnieniami polskimi, rzeczoznawcą budowlanym z Listy Centralnej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, kierownikiem Pracowni Budownictwa Ogólnego w Zakładzie Budownictwa, profesorem nadzwyczajnym Politechniki Poznańskiej. W latach 2012-2016 był wicedyrektorem Instytutu Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP, a w latach 2016- 2017 Kierownikiem Katedry Budownictwa i Materiałów Budowlanych na Politechnice Koszalińskiej.

Wykładał w Singapurze, Chinach, USA, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii i Niemczech.

Zawód z powołania
Zawodowo zajmuje się budownictwem ogólnym i przemysłowym, technologią betonu, diagnostyką budowli, konstrukcjami budowlanymi, metodami badań wytrzymałościowych, budynkami wysokimi, korozją materiałów budowlanych, trwałością budowli, ekologią w budownictwie, budownictwem zrównoważonym i nanotechnologiami.

Ukończył Politechnikę Poznańską z wyróżnieniem w ramach studiów indywidualnych z teorii konstrukcji, jako jeden z trzech studentów Wydziału Inżynierii Lądowej. Jego praca dyplomowa dotyczyła mostów wiszących. To właśnie konstrukcjami wiszącymi zajmował się na początku swojej kariery. Dziś szczególnie ciekawi go budownictwo historyczne, rewitalizacja obiektów zabytkowych. Wiąże się to poniekąd z jego zamiłowaniem do historii sztuki. Fascynuje go zwłaszcza impresjonizm i art deco.

Początkowo chciał studiować architekturę. Ukończył jednak teorię konstrukcji, co ostatecznie uważa za dobrą decyzję. Do podjęcia pracy naukowej skłoniła go m.in. ciekawość świata, nienormowany czas pracy i dająca satysfakcję praca z młodzieżą. Zwykle to on – jako profesor – inspiruje studentów do działania, zdarza się jednak, że pojawia się oddźwięk z ich strony.

Profesor ceni sobie ambitnych, kreatywnych studentów. W młodych dostrzega potencjał, twierdzi jednak, że aby mogli się rozwijać, trzeba dać im szansę. Uświadamia im odpowiedzialność, z jaką wiąże się zawód inżyniera, powtarzając: „inżynier, jak saper, myli się tylko raz”. Z drugiej strony podkreśla, że to zawód inspirujący i dający wiele radości.

Lubiany profesor
Jego hobby to jazda konna i podróże, zwłaszcza wycieczki górskie w Tatry i Karkonosze. Często urozmaica swoje wykłady zdjęciami budynków wysokich, które zwiedzał podczas licznych wyjazdów, np. do Dubaju. Przez prezentację prywatnych fotografii chce nie tylko przybliżyć studentom tajniki konstrukcji słynnych wysokościowców, lecz przede wszystkim zainteresować ich tematem. We wszystkich wykładach stara się łączyć teorię z praktyką – pokazuje, gdzie podstawy teoretyczne są wykorzystywane na najwyższym poziomie.

Jest lubiany przez studentów i każdy, kto wchodzi na jego wykłady, jest zdumiony dużą ilością słuchaczy. Pomimo że od wielu lat ma grupy wykładowe kilkusetosobowe, nigdy nie dostrzegał wśród studentów znudzenia czy braku skupienia.

Na zakończenie pracy na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej studenci kierunku Budownictwo uhonorowali go dyplomem, który sami przygotowali, dziękując mu za współpracę w tym okresie (wykłady, projekty, ćwiczenia i laboratoria). W trakcie Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej BUDMIKA w 2016 r., decyzją Komitetu Organizacyjnego i Studentów z całej Polski, uhonorowano go statuetką „Budmika” dla najpopularniejszego wśród młodzieży i najbardziej wspierającego ją profesora. – Dostać nagrodę dla najlepszego profesora na konferencji ponad dwustuosobowej studentów to duża rzecz. To świadectwo poszanowania ogromnego wkładu pracy, a także wyraz życzliwości – mówi prof. Błaszczyński.

Badacz i dydaktyk
Prof. Błaszczyński jest autorem lub współautorem ponad 450 opracowań naukowych i 220 ekspertyz naukowo-technicznych, w tym jest autorem lub współautorem oraz edytorem lub współedytorem 16 książek i monografii w j. polskim i angielskim.

– Tworzę dużo opinii i ekspertyz. Rozwiązuję zagadki w stylu Sherlocka Holmesa dla sądów czy prokuratury. Gdy byłem mały, sam chciałem zostać prokuratorem, bo był nim mój ojciec. Poniekąd spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa – stwierdza profesor.

Ponadto jest autorem lub współautorem ok. 80 prac projektowych i doświadczalno-konstrukcyjnych, w kraju (m.in. Wieża Sędziów na linii mety Toru Regatowego Malta w Poznaniu) i za granicą, głównie na terenie Wielkiej Brytanii (m.in. udział w projekcie Centralnej Giełdy i pierwszego w Europie więzienia Klasy A w mieście Milton Keynes).

Za swoje projekty otrzymał puchar oraz nagrodę „Mister Budownictwa” w latach 1999 i 2000, a jeden z ostatnich obiektów, który współprojektował i którego realizację nadzorował, otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury za modernizację zabytkowego budynku Szatni – Łaźni w kat. „Modernizacja 2011” oraz nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków w kat. „Zabytek Zadbany 2012”.

Profesor jest również autorem recenzji rozpraw doktorskich w kraju i na świecie oraz recenzentem książek, artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz wniosków o finansowanie badań dla MNiSzW, NCBiR i NCN. Jest ponadto członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych polskich czasopism.

W 1996 r. za prowadzenie prac dyplomowych uzyskał Dyplom Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, a w 2005 r. wyróżnienie Ministra Infrastruktury. Prowadzone przez niego prace dyplomowe uzyskały wielokrotnie nagrody w konkursie organizowanym przez PZITB, Politechnikę Poznańską i SIPUR.

W 2018 r. odebrał nagrodę J.M. Rektora za 40 lat pracy na Politechnice Poznańskiej. Od lat co roku odbiera nagrodę J.M. Rektora PP za osiągnięcia naukowe. W 2013 r. Minister Edukacji Narodowej za wybitne zasługi dla oświaty i wychowania przyznała mu „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. To dla niego jedno z najważniejszych wyróżnień.

– Moje motto to: „nigdy się nie poddawać”. I ja rzeczywiście nigdy nie odpuszczam, ciągle idę do przodu – podsumowuje profesor. Liczne nagrody i wyróżnienia są świadectwem jego pracowitości i uporu w dążeniu do celu.

Aktywny działacz, uprawniony specjalista
Prof. Błaszczyński aktywnie działał m.in. w Council on Tall Buildings and Urban Habitat z siedzibą w USA, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), Grupie Roboczej nr TG55 International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Był członkiem Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Rady Programowej Biuletynu WOIIB, a także Komisji Medalowej na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA w Poznaniu.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Nauki oddziału poznańskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Oprócz tego jest członkiem polskiej grupy International Association of Earthquake Engineering (IAEE), a także International Association for Shell and Spatial Structures (IASS).

Moje motto to: „nigdy się nie poddawać”. I ja rzeczywiście nigdy nie odpuszczam, ciągle idę do przodu – mówi profesor. W zeszłym roku świętował jubileusz 40-lecia pracy na Politechnice Poznańskiej.

W 1988 r. uzyskał pełne „uprawnienia budowlane” (projektowo-wykonawcze), w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. W 1998 r. został Rzeczoznawcą Budowlanym z Listy Wojewody oraz Rzeczoznawcą Budowlanym z Listy Centralnej. W 1992 r. (jako jedyny z Polski) uzyskał tytuł członka stowarzyszonego Institution of Structural Engineers w Wielkiej Brytanii z tytułem MIStructE, zdając egzamin na „Międzynarodowe uprawnienia konstrukcyjne” w zakresie konstrukcji budowlanych. Rok później został wpisany przez Engineering Council na listę Królewskich Inżynierów Uprawnionych, dzięki czemu uzyskał tytuł CEng w zakresie budownictwa i tym samym „międzynarodowe, budowlane uprawnienia projektowo- wykonawcze”. Po weryfikacji, w 1995 r.przyznano mu europejskie uprawnienia projektowo-wykonawcze w dziedzinie budownictwa i tytuł Eur Ing.

W poszanowaniu tradycji
Prof. Błaszczyński wykazuje się dużą pracowitością i rzetelnością, a także patriotyzmem i odwagą cywilną, reprezentując nasz kraj w wielu organach w kraju i za granicą. Był jednym z pierwszych członków Solidarności na Politechnice Poznańskiej, a także brał czynnyudział w strajkach na przełomie 1981 i 1982 r. Do zmiany jego opinii lub ekspertyz nie były go w stanie zmusić nawet najsilniejsze naciski.

Należy również nadmienić, że prof. T. Błaszczyński pochodzi z bardzo patriotycznej rodziny. Jego wszyscy dziadkowie byli powstańcami wielkopolskimi, a jego ojciec i ciotka – powstańcami warszawskimi.

Rodzina profesora ma silne związki z architekturą. Po dziadku Kazimierzu architektem była jego córka i matka chrzestna profesora, a w kolejnym pokoleniu jego ukochana żona. Profesor ma nadzieję, że kolejnym, już czwartym pokoleniem, będzie jego najstarszy wnuk Antoni.

open