Home Inwestycje PORT W CENTRUM WARSZAWY
PORT W CENTRUM WARSZAWY
0

PORT W CENTRUM WARSZAWY

0
0

Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zakresie budowy bramy przeciwpowodziowej z komorą i głową śluzy żeglugowej u wejścia do Portu Praskiego.

KRZYSZTOF PYKEL
Dyrektor Inwestycyjny PORT PRASKI

MARIUSZ MAKIEWICZ
Koordynator Inwestycji Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego PORT PRASKI

Port Praski to prawie 40-hektarowy obszar podzielony na uzupełniające się części: biurowo-handlowe City, handlowo-usługowe Doki, część rekreacyjno-wystawowa Media Center oraz mieszkalna Stara Praga.

Rewitalizacja dawnego portu rozpoczęła się w 2012 roku. Na całym obszarze zachowano śródmiejski układ urbanistyczny wtapiający się w okoliczną tkankę miejską. Powstało już łącznie 7 budynków mieszkalnych, które swoim charakterem oraz użytymi materiałami nawiązują do typowej zabudowy portowej.

Fot. arch. PORR

Śluza
U wejścia do portu powstała planowana przed prawie stu laty brama przeciwpowodziowa pełniąca również funkcję śluzy.

Wybudowany obiekt składa się z powiązanych technologicznie i instalacyjnie: głowy górnej, komory śluzy, głowy dolnej, pompowni oraz infrastruktury zewnętrznej.

Głowa górna wraz z maszynownią wrót nr 1 i sterownią stanowi główną część budowli usytuowaną od strony Wisły, pełniącą funkcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Konstrukcja głowy wyniesiona jest do rzędnej +8,40 m0W, miejscowo do +11,25 m0W przy wejściu do maszynowni. W głowie górnej zamontowane są wrota stalowe górne o rzędnej korony wrót: +8,40 m0W, poruszające się po belkach podnoszonego mostu torowego. W części podziemnej zlokalizowane są pomieszczenia wylotów rurociągów pompowych wraz z zasuwami i klapami zwrotnymi oraz rurociąg grawitacyjny z przepustnicą służącą do napełniania komory śluzy. W części nadziemnej usytuowana jest trzykondygnacyjna sterownia z pomieszczeniami socjalnymi dla obsługi oraz pomieszczeniem dyspozytorni.

Fot. arch. PORT PRASKI

Komora śluzy jest częścią budowli usytuowaną pomiędzy głowami dolną i górną. Jest to miejsce postoju jednostek wpływających w trakcie procesu śluzowania. Wymiary komory wynoszą 9,00 m x 32,00 m. Dno komory znajduje się na rzędnej -3,20 m0W. Na ścianach komory umieszczone są na czterech wysokościach pachoły cumownicze oraz drabinki zejściowe. Kanały służące do napełniania i opróżniania komory śluzy usytuowane są w płycie fundamentowej oraz dolnej części ścian komory i zakończone wylotami o wymiarach 1,50 m x 1,20 m. Maksymalny poziom wody, przy którym możliwe jest śluzowanie jednostek pływających, wynosi +4,50 m0W.

Fot. arch. PORT PRASKI

Głowa dolna z maszynownią wrót nr 2 usytuowana jest od strony basenów portowych. Konstrukcja głowy wyniesiona jest do rzędnej terenu +5,00 m0W, miejscowo do +7,85 m0W przy wejściu do maszynowni. W głowie dolnej zamontowane są wrota stalowe dolne o rzędnej korony wrót +5,00 m0W, poruszające się po belkach podnoszonego mostu torowego. W części podziemnej zlokalizowane jest pomieszczenie, w którym znajdują się rurociągi zasilające pompownię wraz z zespołem zasuw, rurociąg grawitacyjny z przepustnicą służący do napełniania komory śluzy oraz rurociąg tłoczny umożliwiający pompowanie wody do basenów portowych.

Pompownia jest zlokalizowana w części podziemnej od strony północnej komory śluzy. Zbiornik pompowni posiada wymiary 7,20 m x 21,40 m. Dno zbiornika znajduje się na rzędnej -3,55 m0W. Objętość czynna zbiornika pompowni wynosi około 850,00 m3. Pompownia wyposażona jest w trzy pompy zatapialne o maksymalnej wydajności 1,50 m3/s każda. Nad pompownią usytuowane są pomieszczenia techniczne oraz rozdzielni elektrycznych.

Fot. arch. PORT PRASKI

Nowoczesna infrastruktura
W skład infrastruktury zewnętrznej wchodzą: ciąg pieszo-jezdny będący równocześnie zabezpieczeniem przeciwpowodziowym od strony północnej, slip i przystań dla łodzi policyjnych od strony mostu, komora rozprężna wraz z kierownicą toru wodnego od strony Wisły, plac manewrowy oraz układ drogowy umożliwiający dojazd do śluzy od strony południowej. Na potrze-by bramy przeciwpowodziowej i śluzy wykonano przyłącza energetyczne SN 15 kV, w tym zasilanie rezerwowe, przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz odprowadzenie wody deszczowej do basenów portowych. Obiekt wyposażony jest w kompletne instalacje wewnętrzne, w tym system wentylacji mechanicznej i grzewczej pomieszczeń technicznych sterowanych czujnikami wilgotności i temperatury pomieszczeń.

Fot. arch. PORT PRASKI

Ponadto obiekt jest wyposażony w: sieć monitoringu wizyjnego, system nagłośnienia pozwalający nadawać komunikaty i ostrzeżenia dla śluzowanych jednostek, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania oraz system sygnalizacji pożaru. Praca wszystkich urządzeń śluzy i pompowni będzie w pełni zautomatyzowana w oparciu o system sterowania SIMATIC PCS 7. System sterowania zapewni niezawodną pracę urządzeń oraz intuicyjną obsługę operatorską, sprowadzającą się do potwierdzania kolejnych czynności wykonawczych. Wbudowane w system mechanizmy diagnostyczne poszczególnych komponentów systemu będą na bieżąco podawać stan pracy poszczególnych urządzeń oraz instalacji. Nadzór nad pracą obiektu będzie odbywał się z pomieszczenia dyspozytorni, zlokalizowanej w najwyższej części obiektu, z charakterystycznym przeszkleniem dającym widok na cały teren portu.

Fot. arch. PORR
Fot. arch. PORR

Rozwojowy projekt
Zasadniczym zadaniem budowli jest zabezpieczenie rozległych terenów prawobrzeżnej Warszawy przed powodzią poprzez zamknięcie wrót górnych pełniących rolę bramy przeciwpowodziowej, przy wystąpieniu wysokich stanów wody w Wiśle. Przy niskich stanach wody budowla pozwala na utrzymanie minimalnego poziomu wody wewnątrz Portu Praskiego, niezależnie od stanu wody w Wiśle, co zapobiega osuszaniu basenów portowych. Śluza umożliwia ruch jednostek pomiędzy Portem Praskim, gdzie zwierciadło wody będzie utrzymywane na stałym poziomie, a Wisłą, gdzie stany wody mają duże wahania. Wybudowana na potrzeby policji oraz służb ratowniczych przystań dla łodzi wraz ze slipem umożliwia korzystanie z nich niezależnie od stanów wody w Wiśle, również w przypadku stanów powodziowych. Wbudowana w śluzę pompownia umożliwia regulację poziomu zwierciadła wody w Porcie Praskim. Powstała budowla otwiera możliwości rozbudowy terenów Pragi oraz odtworzenia historycznego układu nabrzeży Portu Praskiego. 

Fot. arch. PORR
Fot. arch. PORR
open